Habarlar

Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar
23 Mar
Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar

Türkmenistanlylar Milli bahar baýramyny hem-de Halkara Nowruz gününi köpöwüşginli dabaralar, şatlyk-şagalaň we ruhubelentlik, iň ýagşy umyt-arzuwlar bilen garşyladylar.    Günüň esasy wakalary Mary şäherinde, köpçülikleýin medeni çäreleriň guralýan ýeri bolan “Türkmeniň ak öýi” binasynyň golaýyndaky meýdançada geçirildi.    Ol ýerde, açyk asmanyň astynda giň gerimli sergi ýaýbaňlandyryldy. Sergini amaly-haşam sungatynyň eserleri, suratkeşleriň, halk senetleriniň ussatlarynyň eserleri, halylar, şaý-sepler, at esbaplary, türkmenleriň durmuşda ulanýan zatlary hem-de gadymy zähmet gurallary düzd...

DOWAMY
Belarus Respublikasynyň milli ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygy Mihail Mýasnikowiç bag ekmek çäresine gatnaşdy
19 Mar
Belarus Respublikasynyň milli ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygy Mihail Mýasnikowiç bag ekmek çäresine gatnaşdy

2017-nji ýylyň 18-nji martynda  parlamentara gatnaşyklary ösdürmegiň çäklerinde Türkmenistanda bolýan Belarus Respublikasynyň milli ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygy Mihail Mýasnikowiç köpçülikleýin bag ekilişine gatnaşdy.    Türkmenistanyň Prezidentiniň badalga beren bag ekmek çäresi Aşgabadyň Günorta böleginde hökümet agzalaryny, parlamentiň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylaryny, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň wekillerini, daşary ýurtly myhmanlary Köpetdagyň eteginde bir ýere ýygnady.    Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu günki çärä...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz bagy-bossanlyga büremegiň ýazky möwsümine badalga berdi
19 Mar
Hormatly Prezidentimiz bagy-bossanlyga büremegiň ýazky möwsümine badalga berdi

2017-nji ýylyň 18-nji martynda Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýazky bag ekmek çäresine badalga berildi, onuň barşynda tutuş ýurdumyz boýunça 416 müňe golaý agaç nahallary oturdyldy, şeýle hem ozal bar bolan baglaryň 1 million 150 müňden gowrak düýbüne ideg edildi.    Döwlet Baştutanymyz asylly däbe eýerip, ilkinji bag nahalyny oturdyp, bag ekmek möwsümine badalga berdi. Çärä gatnaşyjylaryň hemmesi milli Liderimiziň göreldesine eýerdi.    Güneşli ülkämiziň ekologiýa taýdan arassalygyny saklamak üçin zerur bolan çärelere gatnaşmakdan hiç kim çet...

DOWAMY
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy
18 Mar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy

2017-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere hem-de resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi.    Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, 21-22-nji martda ýurdumyzda Milli bahar baýramy - Halkara Nowruz baýramy giňden bellenip geçiler. Dünýäniň iň gadymy baýramlarynyň biri bolan Nowruz baýramy umumyadamzat medeni ösüşinde aýratyn orny eýeleýär.     Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 19-njy martdaky dynç gününi 20-nji martdaky...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti we Kataryň Maýa goýum edarasynyň Baştutany özara gatnaşyk etmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar
17 Mar
Türkmenistanyň Prezidenti we Kataryň Maýa goýum edarasynyň Baştutany özara gatnaşyk etmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar

2017-nji ýylyň 16-njy martynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Katar Döwletine döwlet saparynyň çäklerinde Kataryň Maýa goýum edarasynyň Baş ýerine ýetiriji direktory Şeýh Abdullah ben Muhammad ben Saud Al-Tani bilen duşuşdy.    Türkmenistanyň başyny başlaýan, daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň gatnaşmagynda durmuşa geçirilýän iri düzümleýin taslamalaryň maýa goýum ulgamynda netijeli gatnaşyklar üçin oňat mümkinçilikleri açýandygy nygtaldy. Munuň özi iki döwletiň bähbitlerine laýyk gelýär. Olaryň hatarynda kuwwaty ýylda “mawy ýangyjyň” 33 milliard kub metrine barabar bolan Türkmeni...

DOWAMY
Türkmenistan Kataryň meşhur halkara uniwersitetleriniň şahamçalaryny döretmek babatda toplan tejribesine gyzyklanma bildirdi
17 Mar
Türkmenistan Kataryň meşhur halkara uniwersitetleriniň şahamçalaryny döretmek babatda toplan tejribesine gyzyklanma bildirdi

2017-nji ýylyň 16-njy marty. Kataryň meşhur halkara uniwersitetleriniň şahamçalaryny döretmek babatda toplan tejribesiniň uly gyzyklanma döredýändigi barada hormatly Prezidentimiz Kataryň Ylym, bilim we jemgyýetçilik ösüşi boýunça gaznasynyň (Quatar Foundation) ýolbaşçysy Şeýh Hind bint Hamad Al Tani bilen geçirilen duşuşygynda belledi.  Duşuşyk türkmen wekiliýetiniň Doha döwlet saparynyň ikinji gününde geçirildi.     Duşuşygyň çäklerinde Kataryň Ylym, bilim we jemgyýetçilik ösüşi boýunça gaznasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. Bu Gazna “adam kapitalyna” m...

DOWAMY