Habarlar

Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar
5 Mar
Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar

Türkmen halky Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz gününi belledi diýiň Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berýär. Baýramçylygyň esasy folklor-etnografiýa çykyşlary Nowruz ýaýlasynyň çäginde ýerleşýän «Türkmeniň ak öýi» binasynyň ýanynda ýaýbaňlandyryldy. Bu ýere baharyň gelmegini, tebigatyň janlanýandygyny, parahatçylygy, adamlaryň arasyndaky ylalaşygy, hoşniýetli goňşuçylyk we dostluk gatnaşyklaryny alamatlandyrýan baýramçylyga gatnaşýan köp sanly myhmanlar ýygnandylar. Baýramçylyk dabaralary «Nowruzyň aşhanasy» atly bölüm jemledi. Bu ýerde kyrk gazan atarylyp, olardan palawyň, ýarmany...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti milli olimpiýa ýygyndysynyň taýýarlyk şertleri bilen tanyşdy
4 Mar
Türkmenistanyň Prezidenti milli olimpiýa ýygyndysynyň taýýarlyk şertleri bilen tanyşdy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine görä, 2019-njy ýylyň 3-nji martynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde iri halkara ýaryşlara taýýarlyk görmek üçin döredilen şertler bilen tanyşdy. Bu ýerde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow döwlet Baştutanymyza 2020-nji ýylda Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna taýýarlyk görlüşi, ýurdumyza wekilçilik edip, ýaryşlara gatnaşjak türgenleriň seçilip alnyşy hem-de olaryň sanawy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, Olimpiýa oýunlar...

DOWAMY
Mejlis «Ekologiýa auditi hakynda» kanuny kabul etdi
4 Mar
Mejlis «Ekologiýa auditi hakynda» kanuny kabul etdi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine görä, Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň bäşinji maslahaty «Ekologiýa auditi hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi. nyň taslamasy hödürlenildi. Deputatlar çykyş edip, daşky gurşawy goramak ulgamyndaky möhüm meselelere ünsi çekdiler. Watanymyzyň tebigatynyň baýlygyny we gözelligini gorap saklamak, artdyrmak we gymmatly hazynany geljekki nesillere ýetirmek iň möhüm wezipelerdir. Bu Kanun ekologiýa auditini geçirmegiň hukuk we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär hem-de hojalygy ýörediji subýektleriň işiniň ekologiýa taýdan esaslylygynyň...

DOWAMY
Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy
2 Mar
Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hazar deňzinde ýüzüşiň howpsuzlygyny üpjün etmek ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky teswirnamanyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň maslahaty geçirildi diýip ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýtynda habar berilýär. Mejlise Hazarýaka döwletleriň bäşisiniň — Azerbaýjan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň bilermenleri gatnaşdylar. Bu teswirnamany işläp taýýarlamak 2010-njy ýylyň noýabr aýynda Bakuwda...

DOWAMY
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde kabul edilen resminamalar
2 Mar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde kabul edilen resminamalar

2019-njy ýylyň 1-nji martynda  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň barşynda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleriniň birnäçesine garaldy, milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny mundan beýläk-de yzygiderli ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalar kabul edildi. Bu barada Türkmensitan Altyn asyr saýty habar berýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna t...

DOWAMY
Döwlet baştutanyň “Altyn asyr” kölüne iş sapary
1 Mar
Döwlet baştutanyň “Altyn asyr” kölüne iş sapary

2019-njy ýylyň 28-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň orunbasarlarynyň, degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, şeýle hem Türkmenistanda akkreditirlenen diplomatik missiýalarynyň we daşary ýurt wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda “Altyn asyr” kölünde iş saparynda boldy. Saparyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti bu sebitde bellenilen maksatnama laýyklykda ýerine ýetirilen işler bilen tanyşyp, diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary bilen bu iri taslamanyň ähmiýeti, onuň ýerli we sebit derejesindäki orny barada...

DOWAMY