Habarlar

Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň arkalaşygynyň hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi
31 Maý
Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň arkalaşygynyň hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 31-nji maýynda Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýtynda habar berilýär. Bu mejlise gatnaşmak maksady bilen GDA-nyň gatnaşyjy-döwletlerinden köpsanly ýokary derejeli wekiliýetler Türkmenistana geldiler.  Gatnaşyjylaryň arasynda Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri N.Mamedow, Ermenistan Respublikasynyň Wise-premýer-ministri M.Grigorýan, Belarus Respublikasynyň Premýer-ministri S.Rumas, Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri A.Mamin, Gyrgyz Respu...

DOWAMY
Türkmenistanda haly baýramy bellenildi
27 Maý
Türkmenistanda haly baýramy bellenildi

2019-njy ýylyň 26-njy maýynda Türkmenistanda haly baýramy giňden bellenildi diýip turkmenistan.ru. habar berýär.  Bu baýramçylyk  mynasybetli «Dünýäniň bezegi türkmen halysy» atly halkara sergi we Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XIX mejlisi geçirildi. Dabaralara gatnaşmak üçin paýtagtymyza Ýewropanyň hem-de Aziýanyň dürli döwletlerinden, şol sanda Germaniýadan, Fransiýadan, Hytaýdan, Saud Arabystanyndan, Türkiýeden, Owganystandan, Özbegistandan we beýleki ýurtlardan myhmanlar geldiler. Milli muzeýiň ýanynda şu gün ýaýbaňlandyrylan owadan sergi myhmanlara türkmen obasynyň keşb...

DOWAMY
Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi işiniň jemlerini jemledi
23 Maý
Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi işiniň jemlerini jemledi

2019-njy ýylyň 22-nji maýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda iki günüň dowamynda geçirilen X Halkara gaz kongresi öz işini tamamlady, TDH habar berýär. Bu ýöriteleşdirilen çärä 30 döwletden gatnaşan wekiller türkmen hyzmatdaşlary bilen geljekki hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Olaryň hatarynda 100-den gowrak nebitgaz kompaniýalarynyň, halkara guramalarynyň, ýurdumyzyň we daşary döwletleriň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hem-de ylmy-barlag merkezleriniň wekilleri bar. Kongrese gatnaşyjylaryň «Galkynyş» iri gaz käniniň senagat taýdan özleşdiri...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-türkmen komitetiniň başlygyny kabul etdi
23 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-türkmen komitetiniň başlygyny kabul etdi

2019-njy ýylyň 22-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «TOСHU Сorporation» kompaniýasynyň wise-başlygy, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça ýapon-türkmen komitetiniň başlygy Ýoiçi Koboýaşini kabul etdi, diýip TDH habar berýär. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň geljekki ugurlary boýunça işjeň pikir alyşmalar boldy. Milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmak we köpugurly esasda ösdürmek, ylma esaslanýan hem-de ähli ölçegler boýunça halkara ülňülerine laýyk gelýän ýokary hilli bäsdeşlige ukyply önümleri öňdebaryjy tehnologiýalaryň esasynda öndürýän önümçilik kuwwatly...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Başlygyny, Slowakiýa Respublikasynyň daşary we ýewropa işleri ministrini kabul etdi
22 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Başlygyny, Slowakiýa Respublikasynyň daşary we ýewropa işleri ministrini kabul etdi

2019-njy ýylyň 21-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki Başlygy, Slowakiýa Respublikasynyň daşary hem-de ýewropa işleri ministri Miroslaw Laýçagy kabul etdi, diip TDH habar berýär. Duşuşygyň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de ÝHHG-niň häzirki Başlygy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ähli ugurlarynda gatnaşyklary giňeltmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Durmuş-ykdysady pudakda energetika we ulag-aragatnaşyk toplumlarynda, ynsanperwer ulgamda hem-de beýleki birnäçe ugurlarda...

DOWAMY
Türkmenistanda ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni bellenildi
20 Maý
Türkmenistanda ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni bellenildi

2019-njy ýylyň 18-nji maýynda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanda ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününiň şanyna dabaralar geçirildi diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär.  Milli senenamadaky belli sene mynasybetli esasy dabaralar paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda geçirildi. Milli Liderimiz Konstitusiýa binasyna ajaýyp gül çemenini goýdy. Bu bina döwletiň demokratik, hukuk we dünýewi esaslaryny, türkmen halkynyň agzybirligini, onuň Watanymyzyň halkara abraýyny we şöhratyny berkitmegiň hem-de artdyrmagyň bähbidine beýik i...

DOWAMY