Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Singapur Respublikasyna döwlet sapary başlandy
27 Awg
Türkmenistanyň Prezidentiniň Singapur Respublikasyna döwlet sapary başlandy

2019-njy ýylyň 26-njy awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet sapary bilen Singapur Respublikasyna ugrady, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär.  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy dostlukly ýurduň ýokary wezipeli wekilleri, şeýle hem Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň agzalary garşyladylar. Türkmen Lideriniň awtoulag kerweni kaşaň «Shangri-La» myhmanhanasyna ugraýar. Bu ýerde Türkmenistanyň Baştutanynyň iki günlük saparynyň dowamynda bolmaly kabulhanasy ýerleşýär. Saparyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdi...

DOWAMY
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
24 Awg
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2019-njy ýylyň 23-nji awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine, milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň işine garaldy, birnäçe resminamalar kabul edildi. Mejlisde kabul edilen Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna lýyklykda Myrat Geldyýewiç Atajanow Hazar deňzi institutynyň direktory wezipesine bellenildi. Şeýle hem mejlisiň barşynda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durm...

DOWAMY
GDA-nyň ýerine ýetiriji komitetiniň wekiliýeti bilen duşuşyk
21 Awg
GDA-nyň ýerine ýetiriji komitetiniň wekiliýeti bilen duşuşyk

2019-njy ýylyň 20-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistana iş sapary bilen gelen GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň Başlygynyň orunbasary - Ýerine ýetiriji sekretarynyň orunbasary S.Iwanowyň ýolbaşçylygyndaky GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýtynda habar berilýär. Duşuşygyň başynda taraplar şu ýyl Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna Başlyklyk etmeginiň çäklerinde çäreleriň meýilnamalaýyn durmuşa geçirilişini kanagatlanma bilen belläp geçdiler, bu bols...

DOWAMY
Aşgabatda aral deňziniň çökgünliginiň we daşky gurşawyň ýaramazlaşmagynyň ýetirýän täsirleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagy boýunça tegelek stol geçirilýär
21 Awg
Aşgabatda aral deňziniň çökgünliginiň we daşky gurşawyň ýaramazlaşmagynyň ýetirýän täsirleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagy boýunça tegelek stol geçirilýär

2019-njy ýylyň 21-nji awgustynda Türkmenistanyň paýtagtynda Aral deňziniň çökgünliginiň we daşky gurşawyň ýaramazlaşmagynyň eneleriň we çagalaryň saglyk hem-de iýmit ýagdaýlaryna ýetirýän täsirleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagy boýunça tegelek stol öz işine başlady. Çäre Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen bilelikde guraldy diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýtynda habar berilýär. Tegelek stoluň işine Türkmenistanyň birnäçe ministrlikle...

DOWAMY
Birinji Hazar ykdysady forumynyň jemleri boýunça Beýannama kabul edildi
15 Awg
Birinji Hazar ykdysady forumynyň jemleri boýunça Beýannama kabul edildi

2019-njy ýylyň 11-12-nji awgustynda Türkmenistanyň Türkmenbaşy şäherinde geçirilen Birinji Hazar ykdysady forumyň jemleri boýunça beýannama kabul edildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär.  Resminama Hazar ykdysady forumyny Hazarýaka döwletleriniň kenarýaka şäherlerinde yzygiderli esasda geçirmegi teklip edýär.  2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda Gazagystanyň Aktau şäherinde ýokary derejedäki Bäşinji Hazar duşuşygynyň netijeleri boýunça gol çekilen, Hazar sebitiniň ýurtlarynyň arasynda hyzmatdaşlygy hil taýdan täze gatnaşyklaryň derejesine çykarmak üçin şertleri döredý...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze binalaryň hem-de Awaza şypahana zolagyny ösdürmegiň taslamalary bilen tanyşdy
9 Awg
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze binalaryň hem-de Awaza şypahana zolagyny ösdürmegiň taslamalary bilen tanyşdy

2019-njy ýylyň 8-nji awgustynda Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine görä, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hazaryň kenaryndaky «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna ugrady, bu ýerde halkara derejeli häzirki zaman deňiz şypahanasy kemala geldi.  Hormatly Prezidentimiz «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna tarap ugur aldy we ýolugra bu ajaýyp künjekde dynç almak üçin döredilen şertler bilen tanyşdy. Milli Liderimiz deňiz şypahanasynda dynç almagyň dürli görnüşlerini ösdürmegiň ähmiýetini belläp, dynç alýanlara hödürlenilýän hyzmatlar toplumyny üpjün etmegiň...

DOWAMY