Habarlar

Bakuda geçirilýän Yslam raýdaşlyk oýunlarynda türkmen agyr atletikaçylary altyn we kümüş medala eýe boldular
16 Maý
Bakuda geçirilýän Yslam raýdaşlyk oýunlarynda türkmen agyr atletikaçylary altyn we kümüş medala eýe boldular

Azerbaýjanyň paýtagtynda dowam edýän, dünýäniň 57 ýurdundan türgenleriň 3 müňe golaýyny ýygnan IV Yslam raýdaşlyk oýunlarynyň barşynda türkmen türgenleri agyr atletika boýunça ýaryşlarda altyn we kümüş medallara eýe boldular. Oýunlaryň çäklerinde Baku şäheriniň “Mariot” myhmanhanasynda Aziada-2017-niň tanyşdyryş dabarasy guraldy.   63 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden Polina Gurýewa hormat münberiniň iň ýokarky basgançagyna çykmagy başardy. Biziň türgen gyzymyz agramlygy çekip galdyrmakda agramy 88 kilogram bolan ştangany, itip galdyrmakda bolsa 105 kilogram agramlykdaky ştangany g...

DOWAMY
Türkmen zyýaratçylary Magtymguly Pyragynyň we onuň atasy Döwletmämmet Azadynyň aramgähinde aýat-doga okadylar
15 Maý
Türkmen zyýaratçylary Magtymguly Pyragynyň we onuň atasy Döwletmämmet Azadynyň aramgähinde aýat-doga okadylar

Aktokaý obasynda ýurdumyzyň döredijilik wekiliýetiniň düzüminde Eýran Yslam Respublikasyna gelen türkmen zyýaratçylary beýik şahyrlarymyz we akyldarlarymyz bolan Magtymguly Pyragynyň we onuň atasy Döwletmämmet Azadynyň aramgähinde aýat-doga okadylar.    Her ýyl umumymilli baýramçylygyň - Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň öňýanynda biziň watandaşlarymyz asylly däbe görä, mukaddes ýerlere zyýarat edip, eziz Watanymyzyň görnükli ogullaryna, halkyň azat we bagtyýar döwlet hakynda arzuwlaryny beýan edenleriň hormatyna baş egýärler.   Zyýaratçylar beýik şahy...

DOWAMY
Тürkmen tennisçileri IV Yslam raýdaşlyk oýunlarynda toparlaýyn ýaryşlarda bürünç medala eýe boldular
15 Maý
Тürkmen tennisçileri IV Yslam raýdaşlyk oýunlarynda toparlaýyn ýaryşlarda bürünç medala eýe boldular

Azerbaýjanyň paýtagtynda IV Yslam raýdaşlyk oýunlary dowam edýär. Sportuň görnüşleriniň köpüsi boýunça jemleýji bäsleşikler ýakynlaşýar. Olaryň käbirinde eýýäm netijeler jemlendi. Mysal üçin, tennis boýunça toparlaýyn ýaryşlarda Türkmenistanyň ýygyndy zenanlar topary bürünç medala mynasyp boldy.    Bu görnüşde ýeňijiler we baýrakly oýunlaryň eýeleri türgenleriň şahsy bäsleşikleriniň ikisinde we jübütleýin bäsleşikleriň birinde çykyşlaryň jemleri boýunça kesgitlenýär. Arzyly sylag ugrunda biziň toparymyzyň gyzlary Jahan Baýramowa, Anastasiýa Prenko we Güljahan Muhammetgulyýewa Bakuwyň tennis a...

DOWAMY
Türkmenistan we Germaniýa özara bähbitli hyzmatdaşlygyň kuwwatyny artdyrýarlar
12 Maý
Türkmenistan we Germaniýa özara bähbitli hyzmatdaşlygyň kuwwatyny artdyrýarlar

2017-nji ýylyň 11-nji maýynda Aşgabatda Bilelikdäki türkmen-german iş toparynyň ýedinji mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibine iki dostlukly ýurduň arasynda söwda-ykdysady ulgamda netijeli hyzmatdaşlygy has-da giňeltmegiň meseleleri girizildi.    Duşuşyga gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Ykdysadyýet we energetika federal ministrliginiň daşary ykdysady syýasat bölüminiň ýolbaşçysy, ministriň orunbasary jenap Ekhard Fransyň ýolbaşçylygynda wekilçilikli topar geldi.    German kompaniýalarynyň türkmen bazaryna ilkinjileriň hatarynda gelendigi bellärliklidir, o...

DOWAMY
Täze neşirde kärhanalary we guramalaryň arhiw resminamalarynyň saklanyş möhleti kesgitlenilýär
12 Maý
Täze neşirde kärhanalary we guramalaryň arhiw resminamalarynyň saklanyş möhleti kesgitlenilýär

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw tarapyndan Türkmenistanyň kärhanalarynyň, edaralarynyň, guramalarynyň iş dolandyryşynda emele gelýän resminamalaryň birkysmy sanawy we olaryň saklanylmaly möhletleri çap edildi.    Bu neşir olary saklamak möhletlerini tassyklamak arkaly resminamalaryň gymmatlygyny kesgitlemek boýunça esasy maglumat gollanmasy bolup durýar. Şeýle hem sanaw çylşyrymly seljeriş işlerini, syýasy, hojalyk, ylmy, medeni ähmiýeti bolan resminamalary saýlamak işini ýeňilleşdirýär. Munuň özi olary döwlet arhiwlerine hemişelik saklamak üçin bermekde has ähmiýetlidir.    Sanaw...

DOWAMY
Ýeňiş güni mynasybetli dabaralar
10 Maý
Ýeňiş güni mynasybetli dabaralar

Türkmenistanda Ýeňiş gününiň 72 ýyllygy giňden bellenilýär. Parahatçylykly ýaşaşmaga çagyrýan, hoşniýetli erkiň, ynsanperwerligiň, halklaryň arasyndaky dostlugyň alamaty bolan bu sene milli senenamamyzda möhüm orun eýeleýär.     9-njy maýda “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumynyň ýanynda köp sanly aşgabatlylar we paýtagtymyzyň myhmanlary dünýäniň ähli halklarynyň häzirki hem-de geljekki nesilleriniň röwşen durmuşy ugrunda söweş meýdanlarynda wepat bolanlary ýatlamak üçin ýygnandylar. Ýadygärlikler toplumynyň öňündäki meýdançada weteranlar bilen egin-egne berip, ýaş esgerler hem durlar, olar...

DOWAMY