Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Daşoguz welaýatyna iş sapary başlandy
26 Ýan
Türkmenistanyň Prezidentiniň Daşoguz welaýatyna iş sapary başlandy

2017-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Daşoguz welaýatyna ugrady. Ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň dolandyryş merkeziniň howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar garşyladylar.     Daşoguz şäheriniň howa menzilinde Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň, Daşoguz welaýatynyň häkiminiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda Daşoguz welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň, sebitiň senagat, tebigy serişdeler hem-...

DOWAMY
Belent ruhy däplere eýerip
25 Ýan
Belent ruhy däplere eýerip

2017-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda Gypjakda özboluşly däp-dessurlaryň, ruhy gymmatlyklaryň saklanylmagyna hem-de olaryň dowamatlylygyna bagyşlanan maslahat geçirildi, onuň işine welaýatlardan we Aşgabat şäherinden din işgärleri, il sylagly ýaşulular gatnaşdylar.    Maslahatda çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer başlangyçlary bilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban halkymyzyň milli ýörelgeleriniň, ynsanperwerlige we ýagşylyga ýugrulan baýramlarymyzyň aýratyn many-mazmun bilen baýlaşýandygyny hem-de jemgyýetimiziň ruhy taýdan sagdyn ösmegine oňyn täsirini ýetirýän...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
25 Ýan
Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

2017-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Farruh Homiddin Şarifzodany kabul etdi.    Duşuşygyň barşynda türkmen-täjik gatnaşyklaryny ösdürmegiň geljegi barada özara gyzyklanma bildirilen pikir alyşmalaryň barşynda häzirki wagtda taraplaryň ikisiniň hem netijeli gatnaşyklaryň toplanan tejribesini baýlaşdyrmaga, tutuş Merkezi Aziýa sebitiniň bähbitlerine durmuşa geçirilýän täze giň möçberli taslamalar arkaly şol tejribäni has-da berkitmäge taýýardygy nygtaldy. Bellenilişi...

DOWAMY
“TAPI Pipeline Company Limited” bilen “ILF Beratende Ingenieure GmbH” kompaniýasynyň arasynda şertnama gol çekildi
24 Ýan
“TAPI Pipeline Company Limited” bilen “ILF Beratende Ingenieure GmbH” kompaniýasynyň arasynda şertnama gol çekildi

Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda “TAPI Pipeline Company Limited” bilen “ILF Beratende Ingenieure GmbH” kompaniýasynyň arasynda «Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan» (TOPH) gaz geçirijisiniň Owganystan-Pakistan çägine düşýän böleginiň Başlangyç tehniki taslamasyny taýýarlamak (Front End Engineering & Design) hem-de Taslamany dolandyrmak hem-de tehniki gözegçiligini amala aşyrmak hyzmatlaryny ýerine ýetirmek boýunça şertnama gol çekildi. Taraplaryň hyzmatdaşlygy, TOPH taslamasy boýunça “Gutarnykly maýa goýum çözgüdi” tapgyryna çenli döwri öz içine alýar. “ILF Beraten...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Lebap welaýatyna iş sapary
24 Ýan
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Lebap welaýatyna iş sapary

2017-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň gündogar sebitine iş saparynyň barşynda Amyderýa jülgesiniň senagat we ulag düzüminiň iri gurluşyklarynda işleriň ýagdaýy, durmuş-ykdysady taslamalaryň durmuşa geçirilişi hem-de Lebap welaýatynyň dolandyryş merkeziniň ösüşi bilen tanyşdy.  Köpugurly hassahananyň gurluşygynyň barşy we gurluşykçylar bilen bolan söhbetdeşlikden soň hormatly Prezidentimiz dikuçarda Türkmenabadyň çäginde gurluşygy dowam edýän desgalaryň ýagdaýy bilen tanyşdy. Şonda gurluşygy tamamlaýjy tapgyra gadam basan Türkmenabat —...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň Lebap welaýatyna iş sapary başlandy
23 Ýan
Türkmenistanyň Prezidentiniň Lebap welaýatyna iş sapary başlandy

2017-nji ýylyň 22-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Lebap welaýatyna ugrady. Ýurdumyzyň gündogar welaýatynyň dolandyryş merkeziniň howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar garşyladylar.  Bu ýerde, Türkmenabat şäheriniň howa menzilinde döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň birnäçe orunbasarlarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň käbiriniň hem-de Lebap welaýatynyň häkiminiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda Türkmenistanyň ähli ugurlar boýunça sazlaşykly ösüşine gönükdirilen maksatnamalaryň...

DOWAMY