Habarlar

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLISI GEÇIRILDI
6 Sen
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLISI GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy hem-de ýakyn geljekde olaryň öňünde durýan wezipeler kesgitlenildi. Döwlet gümrük gullugynyň başlygy A.Osmanow ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde 2018-nji ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri we gümrük gullugynyň işini döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça amala aşyry...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen-amerikan işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi
17 Awg
Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen-amerikan işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi

2018-nji ýylyň 16-njy awgustynda Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Türkmen-amerikan işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty hem-de “OSI Systems” we “S2 Global” kompaniýalarynyň prezidenti Jonatan Flemingi kabul etdi.  Söhbetdeşligiň dowamynda milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda tutuş yklym giňişliginde ýurtlaryň arasynda gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna ýardam berýän ulag-kommunikasiýa ýollaryny gurmak boýunça durmuşa geçirilýän iri halkara taslamalaryň we ilkinji nobatda, ulanmaga berlen Ýewraziýa gatnawlary üçin...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasyndaky duşuşyk
16 Awg
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasyndaky duşuşyk

Soçi şäherine Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Prezident Wladimir Putiniň duşuşygy geçirildi.  Hormatly Prezidentimiziň bu sapary hem-de onuň çäklerinde geçirilen ýokary derejedäki türkmen-rus duşuşygy iki ýurduň däp bolan dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna ygrarlydygyny hem-de mundan beýläk-de ählumumy abadançylygyň maksatlaryna laýyk gelýän netijeli döwletara gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga bolan gyzyklanmalarynyň subutnamasyna öwrüldi. Özara gatnaşyklaryň köpýyllyk tejribesine daýanyp, Türkmenistan we Russiýa Federasiýasy Birleşen Milletler...

DOWAMY
 Türkmenistanda Hazar deňziniň güni bellenildi
13 Awg
Türkmenistanda Hazar deňziniň güni bellenildi

?Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Hazar deňziniň güni giňden bellenildi. Bu çäräni Daşary işler ministrligi, ýurdumyzyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasy hem-de Balkan welaýatynyň häkimligi guradylar.  Bu çäräni guraýjylar onuň çäklerinde ylmy-amaly maslahaty, sport we medeni çäreleri, zehinli çagalaryň arasynda Hazaryň ajaýyp tebigatyna bagyşlanan bäsleşigi geçirdiler. Oňa ýurdumyzyň döwlet we jemgyýetçilik düzümleriniň alym-ekologlary we tebigaty goraýyş düzüminiň iş...

DOWAMY
Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça işlenip taýýarlanan ylalaşyklara gol çekdiler
13 Awg
Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça işlenip taýýarlanan ylalaşyklara gol çekdiler

2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Aktau şäherine iş saparyny amala aşyrdy, milli Liderimiz bu ýerde Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň V sammitine gatnaşdy. Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň V sammitine birnäçe resminamalar bilen birlikde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça işlenip taýýarlanan söwda-ykdysady we ulag hyzmatdaşlygy hakynda bäştaraplaýyn ylalaşyklara gol çekildi.  Hormatly Prezidentimiz Hazarda bäştaraplaýyn hyzmatdaşlygyň köp babatda biziň ýurtlarymyzyň söwda-ykdysady hem-de ulag meselelerin...

DOWAMY
Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda şertnamanyň tassyklanandygy barada hat alyşmaklyk gurnaldy
12 Awg
Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda şertnamanyň tassyklanandygy barada hat alyşmaklyk gurnaldy

2018-nji ýylyň 11-nji awgustynda Aktau şäherinde 2017-nji ýylyň 18-nji aprelinde gol çekilen, Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda Şertnamanyň tassyklanandygy baradaky hatlary alyşdylar. Şertnamany alyşmak barada degişli Teswirnama iki döwletiň daşary syýasy edaralarynyň ýolbaşçylary tarapyndan gol çekildi.   Ýokarda agzalan şertnama iki döwletiň arasynda deňlige, birek-birege ynanyşmaga we ähli taraplaýyn hyzmatdaşlyga  esaslanýan strategiki gatnaşyklary ýola goýýar şeýle-de türkmen-gazak hyzmatdaşlygynyň  häzirki zaman talaplaryna we kuwwaty...

DOWAMY