Habarlar

Dohada ýokary derejede türkmen-katar gepleşikleri başlandy
15 Mar
Dohada ýokary derejede türkmen-katar gepleşikleri başlandy

2017-nji ýylyň 15-nji marty. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet sapary bilen Katar Döwletine geldi.    Iki ýurduň döwlet baýdaklary bilen bezelen Doha şäheriniň howa menziline hormat garawulynyň nyzama düzülen uçaryň ýanynda Türkmenistanyň Prezidentini resmi adamlar garşyladylar.    Hormatly Prezidentimiziň awtoulag kerweni Dohanyň halkara howa menzilinden aýratyn möhüm myhmanlar üçin niýetlenen “St.Regis Doha” kaşaň myhmanhanasyna tarap ugraýar.    Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow birnäçe wagtdan bu ýerden Katar Döwletiniň Emiriniň köşgüne tarap ugraýar...

DOWAMY
Aziada-2017-ä taýýarlyk görmegiň çäklerinde Türkmenistanyň ýygyndy topary Belarusda sport tanslary boýunça türgenleşikleri geçdi
14 Mar
Aziada-2017-ä taýýarlyk görmegiň çäklerinde Türkmenistanyň ýygyndy topary Belarusda sport tanslary boýunça türgenleşikleri geçdi

Aziada-2017-ä taýýarlyk görmegiň çäklerinde Türkmenistanyň ýygyndy topary Belarusda sport tanslary boýunça türgenleşikleri geçdi.    Belarus Respublikasynda Mogilýew şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşyklaryny tamamlaýarlar. Bu ýerde 26-njy fewralda sport tanslary boýunça geçirilen ýaryşlarda ildeşlerimiz Aleksandr Sisekin bilen Waleriýa Nepomnýaşaýa kümüş medala mynasyp boldular.    Belarussiýanyň tans boýunça belli tälimçileriniň biri, halkara derejeli sport ussady I.Kuleşowyň ýolbaşçylygynda biziň toparymyz ýygnanyşyklary geçdiler. Ol “Türgenler ähli aýdylanlara anyk düşünip, tutanýerli t...

DOWAMY
Aşgabatda geçirilen maslahatda «Siemens AG» kompaniýasynyň lukmançylyk enjamlary bilen işlemegiň tejribesine garaldy
14 Mar
Aşgabatda geçirilen maslahatda «Siemens AG» kompaniýasynyň lukmançylyk enjamlary bilen işlemegiň tejribesine garaldy

Aşgabadyň Halkara newrologiýa merkezinde Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «Siemens AG» kompaniýasynyň öndürýän lukmançylyk enjamlaryny keselleri anyklamakda we bejermekde netijeli ulanmagyň aýratynlyklaryna bagyşlanan ylmy-usulyýet maslahaty öz işine başlady. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň guramagynda geçirilýän bu maslahat iki gün dowam eder.    Paýtagtymyzda guralan maslahat öz işini degişli bölümçelerde, has takygy paýtagtymyzdaky Onkologiýa ylmy-kliniki merkezinde hem-de iň häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş...

DOWAMY
Türkmenistan ahalteke bedewlerini Bütindünýä Medeni mirasyň sanawyna goşmak baradaky teklip bilen ÝUNESKO ýüz tutmagy meýilleşdirýär
13 Mar
Türkmenistan ahalteke bedewlerini Bütindünýä Medeni mirasyň sanawyna goşmak baradaky teklip bilen ÝUNESKO ýüz tutmagy meýilleşdirýär

“Türkmenatlary” Döwlet birleşiginde ýurdumyzyň atçylygyny mundan beýläk-de ösdürmegiň we ahalteke bedewlerini dünýä ýüzünde giňden wagyz etmegiň möhüm wezipelerine bagyşlanan iş maslahaty geçirildi.  Häzirki döwürde dünýäniň dürli ýurtlarynda atçylyk zawodlarynyň dikeldilmegine, bu pudagyň ylmy we okuw binýadynyň, atçylyk sporty merkezleriniň ösdürilmegine, şunlukda, halkymyzyň asyrlaryň synagyndan geçen atşynaslyk däpleriniň we at seýslemegiň milli mekdebiniň ösdürilmegine gyzyklanmalaryň artýandygy äşgär duýulýar. Şunlukda, bu ugra degişli hünärmenleriň uly üns bermegi adaty ýagdaýa öwrüldi...

DOWAMY
Aşgabatda innowasiýa tehnologiýaly stomatologiýa we oftalmologiýa ylmy merkezleri açyldy
13 Mar
Aşgabatda innowasiýa tehnologiýaly stomatologiýa we oftalmologiýa ylmy merkezleri açyldy

2017-nji ýylyň 11-nji martynda Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde iň häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen Stomatologiýa okuw-önümçilik merkeziniň hem-de Göz keselleri ylmy-kliniki merkeziniň açylyş dabarasy boldy.  Onuň düzümine çagalar, terapiýa, hirurgiýa, ortopediýa we funksional anyklaýyş ýaly bäş bölüm girýär. Merkeziň aşaky gatynda multimediýa, interaktiw enjamlary bilen üpjün edilen iki okuw zaly ýerleşdi. Onda uniwersitetiň stomatologiýa bölüminiň talyplary üçin sapaklar alnyp barlar. Ýokary okuw mekdebine degişli bu düzümleriň ýurdumyzyň lukmançylyk ylmynda we t...

DOWAMY
15-16-njy martda Türkmenistanyň Prezidentiniň Katar Döwletine döwlet sapary meýilleşdirildi
13 Mar
15-16-njy martda Türkmenistanyň Prezidentiniň Katar Döwletine döwlet sapary meýilleşdirildi

15-16-njy martda hormatly Prezidentimiziň Katar Döwletine döwlet sapary meýilleşdirildi. Özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek hem-de ynsanperwer gatnaşyklary, iki ýurduň we halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga gönükdirilen medeniýet ulgamyndaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek üçin uly kuwwat hem-de mümkinçilikler bar.  Katar Döwleti bilen diplomatiki gatnaşyklar 1996-njy ýylyň noýabrynda ýola goýuldy. Hormatly Prezidentimiziň 2010-njy ýylyň oktýabr aýynda Katar Döwletine bolan resmi saparynyň hem-de Kataryň Emiriniň geçen ýylyň mart aýynda ý...

DOWAMY