Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
21 Ýan
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2017-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna, milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň işine degişli möhüm meselelere garaldy we birnäçe resminamalar kabul edildi. Mejlisde ýurdumyzda oba hojalyk önüm öndürijilerini maliýe taýdan goldamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýyldaky “Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan goldamak hakyndaky” Kararyndan ugur alyp, daýhan birleşiklerine, daýhan hojalyklaryna, oba h...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Mary DES-iň zähmetkeşler toparynyň agzalary bilen duşuşdy
20 Ýan
Türkmenistanyň Prezidenti Mary DES-iň zähmetkeşler toparynyň agzalary bilen duşuşdy

2017-nji ýylyň 19-njy ýanwary. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Marynyň DES-de işleriň ýagdaýy bilen tanyşmagynyň barşynda zähmetkeşler toparynyň agzalary bilen söhbetdeş bolup, olaryň gyzyklandyrýan sowallaryna jogap berdi.     Döwlet Baştutanymyz tebigy gazyň gaýtadan işlenilmeginiň halkara bazarynda uly islegden peýdalanýan önümiň öndürilýän möçberiniň artdyrylmagyny şertlendirjekdigini, munuň bolsa, öz nobatynda, ýurdumyza gelýän girdejiniň artmagyny üpjün etjekdigini belledi. Şeýlelikde, täze kuwwatlyklar, goşmaça iş orunlary peýda bolar. Munuň özi halkymyzyň hal-ýagdaýyn...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mary DES-de täze taslamanyň ekologiýa we eksport atykmaçlyklaryna baha berdi
20 Ýan
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mary DES-de täze taslamanyň ekologiýa we eksport atykmaçlyklaryna baha berdi

Mary welaýatyna iş saparynyň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow utgaşykly dolanyşykda işleýän gazbugturbinaly elektrostansiýanyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy. Kuwwatlylygy 1574 MWt bolan elektrostansiýa “Türkmenenergo” Döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň buýurmasy boýunça Mary DES-iň çäklerinde bina edilýär.     Bir ýylda 12,6 milliard kWt/sagat elektrik energiýasyny çykarmaga niýetlenilen utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrostansiýa ýangyç hökmünde diňe bir tebigy gazy däl, eýsem bugy hem peýdalanar.      Hormatly Prezidentimiz önümçiligiň ekologiýalylygyny...

DOWAMY
Kuwwatlylygy ýylda 30 milliard kubmetr gaz akdyrmaga niýetlenen «Gündogar-Günbatar» gaz geçirijisine gaz berlip başlanyldy
20 Ýan
Kuwwatlylygy ýylda 30 milliard kubmetr gaz akdyrmaga niýetlenen «Gündogar-Günbatar» gaz geçirijisine gaz berlip başlanyldy

Ol eýýäm ýakyn wagtlarda Ahal we Balkan welaýatlarynyň sarp edijilerine ýetiriler. “Türkmennebitgazgurluşyk” DK-nyň düzümine girýän esasy potratçy “Marynebitgazgurluşyk” tresti we onuň kömekçi potratçy guramalary turbanyň gidrawliki synagyny tamamlanlaryndan soň sebit gaz geçirijisiniň 150 kilometrlik bölegi, şeýle hem birinji we ikinji (Şatlyk-Tejen-Kaka) bölekleri işe girizildi.      Turba geçirijiniň Gumdagdan Belege çenli günbatar bölegi hem ýokary derejede ygtybarlydyr. Uzynlygy 773 kilometrlik we turbasynyň ini 1420 millimetr bolan ýurdumyzda iň iri sebitara gaz geçirijisiniň galan alty...

DOWAMY
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýylýazgysy - obasenagat toplumy
19 Ýan
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýylýazgysy - obasenagat toplumy

Syn berilýän 2016-njy ýyl hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bäsdeşlige ukyply obasenagat toplumyny döretmäge, azyk howpsuzlygyny hem-de ýurdumyzyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga gönükdirilen agrar syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň täze subutnamalaryny äşgär etdi.      Oba hojalygy milli ykdysadyýetimiziň esasy ulgamlarynyň biridir. Ýurdumyzyň oba hojalyk önümlerini öndürijilerini hemmetaraplaýyn goldamaga gönükdirilen, çuňňur oýlanyşykly strategiýa oba hojalygynyň okgunly ösdürilmegine ýardam edýär.      Obasenagat toplumyny döwlet tarapyndan dolandyrma...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mary welaýatyna iş sapary başlandy
19 Ýan
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mary welaýatyna iş sapary başlandy

2017-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Mary welaýatyna ugrady.      Hormatly Prezidentimiz Mary şäheriniň howa menzilinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, Mary welaýatynyň häkiminiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.     Maslahatyň barşynda Mary welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlary, sebitiň esasy pudaklaryny senagatlaşdyrmak hem-de senagat düzümini döwrebaplaşdyrmak, ilatyň ýaşaýyş we durmuş derejesini mundan beýläk-de ý...

DOWAMY