Habarlar

HORMATLY PREZIDENTIMIZ BAÝRAK GOWŞURYŞ DABARASYNA GATNAŞDY
19 Sen
HORMATLY PREZIDENTIMIZ BAÝRAK GOWŞURYŞ DABARASYNA GATNAŞDY

Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geçen hepdede ýurdumyzda geçirilen hem-de ägirt uly üstünlige beslenen “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisinde baýrakly orunlara mynasyp bolan hem-de ýaryşa gatnaşan türgenlerimize baýrak gowşuryş dabarasyna gatnaşdy. Şöhratly Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundan geçen bu ägirt uly awtomobil ýaryşy dünýäniň 20-den gowrak ýurdundan sportuň özüneçekiji görnüşleriniň biriniň ussatlaryny hem-de höwesjeňlerini birleşdirdi. Türkmenistanyň ýygyndy toparyna 15 ekipaž wekilçilik edip, dürli ugurlarda çykyş et¬diler. Hünärmenleriň baha bermegine görä, bi...

DOWAMY
TÜRKMENISTANDA SEBITIŇ IŇ IRI GAZ-HIMIÝA TOPLUMY IŞE GIRIZILDI
18 Sen
TÜRKMENISTANDA SEBITIŇ IŇ IRI GAZ-HIMIÝA TOPLUMY IŞE GIRIZILDI

2018-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Garabogaz şäherinde, Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda täze senagat binasy bolan “Garabogazkarbamid” zawodynyň açylyş dabarasy geçirildi. Döwletimiziň himiýa pudagynyň önümçilik infrastrukturasyny baýlaşdyran bu kärhanany ulanylyşa girizmek dabarasyna ýurduň ýolbaşçylary, daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň hem-de daşary ýurtly işewür düzümleriniň wekilleri gatnaşdylar. Döwlet baştutany dabaraly ýagdaýda toý bagyny kesýär we binanyň iç...

DOWAMY
GARABOGAZ ŞÄHERINDÄKI GAZHIMIÝA TOPLUMY HALKARA ŞAHADATNAMALAR BILEN DÜNÝÄDE IŇ GOWULARYNYŇ BIRI HÖKMÜNDE BELLENILDI
18 Sen
GARABOGAZ ŞÄHERINDÄKI GAZHIMIÝA TOPLUMY HALKARA ŞAHADATNAMALAR BILEN DÜNÝÄDE IŇ GOWULARYNYŇ BIRI HÖKMÜNDE BELLENILDI

Türkmenistanyň senagat taýdan ösdürilmegi daşky gurşawy goramagyň meseleleri bilen aýrylmaz bagly, diýip Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Garabogazkarbamid» kärhanasynyň açylyş dabarasynda belledi, onuň dowamynda önümiň hiliniň ýokarylygyny tassyklanylmagy, önümçiligiň netijeliligini we ekologiýa taýdan arassalygy barada zawodyň ýolbaşçylaryna halkara guramalar tarapyndan degişli şahadatnamalar gowşuryldy. Şunuň bilen baglylykda Döwlet Baştutany Türkmenistanyň zyýanly gazlaryň atmosfera zyňylmagyny azaltmak boýunça halkara jemgyýetçiliginiň tagallalaryny goldaýandygyny belledi. Ýurtda sen...

DOWAMY
«AWAZA» MILLI SYÝAHATÇYLYK ZOLAGYNDA «AMUL-HAZAR 2018» HALKARA AWTORALLI ÝARYŞYNYŇ JEMLEÝJI TAPGYRY WE ÝEŇIJILERINI SYLAGLAMAK DABARASY GEÇIRILDI
17 Sen
«AWAZA» MILLI SYÝAHATÇYLYK ZOLAGYNDA «AMUL-HAZAR 2018» HALKARA AWTORALLI ÝARYŞYNYŇ JEMLEÝJI TAPGYRY WE ÝEŇIJILERINI SYLAGLAMAK DABARASY GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda «Amul-Hazar 2018» halkara awtoralli ýaryşynyň jemleýji tapgyry we ýeňijilere sylaglary gowşurmak dabarasy geçirildi. Dört günüň dowamynda ähli türgenler medallar ugrunda çekeleşikli bäsleşikleri alyp bardylar. Ýöne sport hereketiniň bäsleşikli häsiýete eýe bolmagyna garamazdan, açyk we ynanyşmak gatnaşyklaryna, dostluga, özara düşünişmäge bolan gyzyklanmalary has aýdyňlygy bilen äşgär etdi. Türgenleriň her biriniň öz ýurduna hem-de watanynyň baýdagyna myn...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Diwanynyň başlygyny kabul etdi
13 Sen
Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Diwanynyň başlygyny kabul etdi

2018-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Diwanynyň başlygy we iş dolandyryjysy Mahmud Waezini kabul etdi. Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň mähirli salamyny hem-de ähli türkmen halkyna üstünlikler we abadançylyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Pursatdan peýdalanyp, jenap Mahmud Waezi milli Liderimizi 11-nji sentýabrda badalga alan, Türkmenistanyň dünýä giňişligindäki abraýyny has-da berkitjek “Amul — Hazar 2018” halkara awtora...

DOWAMY
“Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisi badalga aldy
12 Sen
“Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisi badalga aldy

2018-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Lebap welaýatynda “Amul — Hazar 2018” awtorallisi badalga aldy. “Amul — Hazar 2018” rallisiniň geçirilmegi Türkmenistanyň halkara abraýynyň barha artýandygyny, milli Liderimiziň durmuşa geçirýän parahatçylyk, dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk syýasatynyň giňden ykrar edilýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr. Bu ýaryşa dünýäniň ähli künjeklerinden ussat türgenler gatnaşmaga isleg bildirdiler.  “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisine gatnaşmak üçin Amyderýanyň kenaryndaky şähere dünýäniň 20-den gowrak ýurdundan: Beýik Britaniýadan, Fransiýadan, Çehiýadan, Germ...

DOWAMY