Habarlar

Merkezi saýlaw toparynyň mejlisinde saýlawlaryň gutarnykly jemleri jemlenildi: Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine Gurbanguly Berdimuhamedow saýlandy
15 Few
Merkezi saýlaw toparynyň mejlisinde saýlawlaryň gutarnykly jemleri jemlenildi: Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine Gurbanguly Berdimuhamedow saýlandy

Paýtagtymyzda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Onda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça saýlaw möwsüminiň gutarnykly jemleri jemlenildi.    Merkezi saýlaw toparynyň mejlisinde bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanynyň saýlawlary ýokary guramaçylyk derejesinde, milli saýlaw kanunçylygynda hem-de halkara hukugynyň kadalaryna laýyklykda geçirildi. Ses bermäge saýlawçylaryň 97, 28 göterimi ýa-da 3 million 163 müň 692 adam gatnaşdy. Bu görkeziji ýurdumyzyň ilatynyň raýat işjeňligine, onuň ýurdumyzda demokratik özgertmelere ga...

DOWAMY
Kuraş boýunça türkmen türgenleriniň Özbegistanda gazanan üstünlikleri
14 Few
Kuraş boýunça türkmen türgenleriniň Özbegistanda gazanan üstünlikleri

Özbegistanyň Buhara oblastynyň kuraş boýunça şu gün tamamlanan açyk çempionatynda türkmen türgenleri jemi on dört medala — bäş altyn, üç kümüş we alty bürünç medala mynasyp boldular.     Biziň toparymyzda ýaryşyň iň ýokary baýragyna Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyplary Muhammet Temirow (81 kg çenli), Hudaýberdi Jumaýew (100 kg çenli), Aýnur Amanowa (52 kg çenli) mynasyp boldular. Şeýle hem Lebap welaýatynyň Galkynyş etrabynyň birinji sport mekdebiniň tälimçisi Mariýa Lohowa (78 kg çenli) we Türkmenistanyň kuraş federasiýasynyň türgeni Gülşat Nasyrowa (63 kg çenli) ýaryşyň altyn...

DOWAMY
Koreýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli Hwan Gýo An Türkmenistanyň Prezidentini gutlady
14 Few
Koreýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli Hwan Gýo An Türkmenistanyň Prezidentini gutlady

Geçen ýyllarda iki ýurt syýasat, ykdysadyýet, jemgyýet, medeniýet we beýleki pudaklarda hyzmatdaşlygy ösdürdiler. Siziň 2015-nji ýylda Koreýa Respublikasyna bolan saparyňyzdan soňra ikitaraplaýyn özara gatnaşyklaryň düýpli işjeňleşmegi möhüm ýagdaý bolup durýar.    Gyýanlydaky polietilen we polipropilen önümçiligi boýunça gazhimiýa toplumynyň gurluşygynyň üstünlikli ykdysady hyzmatdaşlygyň oňyn mysaly bolmak bilen, göz öňünde tutulan möhletlerden öňe geçip alnyp barylýandygyna kanagatlanýandygymy mälim etmek isleýärin. Gaz ýataklaryny özleşdirmek, nebithimiýa we gaz infrastrukturasyny döretme...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy saýlawlarda gazanan ýeňişi bilen döwlet baştutanlary gutladylar
14 Few
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy saýlawlarda gazanan ýeňişi bilen döwlet baştutanlary gutladylar

Ses bermeleriň jemleri Siziň ýokary syýasy abraýyňyzyň, Siziň döwlet Baştutany wezipesinde bitiren işleriňiziň giňden ykrar edilmeginiň, şeýle hem Siziň Türkmenistanyň milli ykdysadyýetini mundan beýläk-de berkitmäge hem-de raýatlarymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen syýasatyňyzyň giňden goldanylýandygynyň subutnamasydyr, diýip Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin belleýär.    Siziň ýolbaşçylygyňyzda Türkmenistanyň mundan beýläk hem täze üstünlikler gazanjakdygyna ynanýaryn.Men Hytaý-türkmen gatnaşyklaryny ösdürmäge uly üns berýärin hem-de biziň şahsy dostlugymy...

DOWAMY
Merkezi saýlaw topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň deslapky jemlerini jemledi
13 Few
Merkezi saýlaw topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň deslapky jemlerini jemledi

Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda metbugat maslahaty geçirildi. Onda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň deslapky jemleri yglan edildi.     Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň deslapky jemlerini mälim etmek bilen, daşary ýurtlardaky saýlaw toparlaryndan gelip gowşan maglumatlary nazara almak bilen, ses bermäge saýlawçylaryň jemi 97,27 göteriminiň gatnaşandygyny habar berdi. Munuň özi ilatyň ýokary raýat işjeňligine, onuň Türkmenistanda demokratik özgertmelere mundan beýläk-de gatnaşmaga hyjuwlydygyna a...

DOWAMY
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmelere mynasyp goşant goşmak—biziň umumy maksadymyz
13 Few
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmelere mynasyp goşant goşmak—biziň umumy maksadymyz

Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabyndaky 48-nji saýlaw uçastogynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarda ses berip, häzirki döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlar ýüzlenip, şu gün ýurdumyzyň we tutuş türkmen halkynyň durmuşynda şanly wakanyň bolandygyny belledi.    Ýakynda Ýaşulularyň maslahatynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň täze rejelenen görnüşi kabul edildi. Onda dünýewi döwletiň, raýatlyk jemgyýetiň demokratik ösüşi üçin möhüm bolan esasy ýagdaýlar, halkara hukugynyň ýörelgeleri öz beýanyny tapdy diýip, Prezident sözüni dowam etdi.    Täze Konstitusiýa laýyklykda...

DOWAMY