Habarlar

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Аziýa oýunlarynyň nyşanlarynyň bezegine alaja we ýüzärlik giriziler
10 Few
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Аziýa oýunlarynyň nyşanlarynyň bezegine alaja we ýüzärlik giriziler

2017-nji ýylyň 9-nji fewralynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjigine bardy hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Аziýa oýunlarynyň geçiriljek desgalarynda hem-de täsin toplumyň beýleki desgalarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Olimpiýa şäherjiginde esasy desgalaryň gurluşygy tamamlandy.    Döwlet Baştutanymyz ýygnananlar bilen salamlaşyp, Olimpiýa stadionyna bardy we onuň ikinji gatyna galyp, eýwandan 45 müň orunlyk münberli sport desgasyny synlady. Desgany synlamagyň barşynda hormatly Prezidentimiz oýunlaryň resmi nyşany hök...

DOWAMY
GDA-nyň Synçylar toparynyň Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmek hem-de geçirmek işlerine syny
9 Few
GDA-nyň Synçylar toparynyň Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmek hem-de geçirmek işlerine syny

GDA-nyň Synçylar toparynyň 2017-nji ýylyň 25-nji ýanwary 6-njy fewraly aralygynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmek hem-de geçirmek işleriniň gidişi barada hasabaty çap etdiler. Hasabata laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisi 2016-njy ýylyň 15-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna, şeýle hem Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 4-nji maddasyna laýyklykda kabul eden karary bilen 2017-nji ýylyň 12-nji fewralyny Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlar güni diýip kesgitledi.    Hasabatda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Me...

DOWAMY
Aşgabatda bilelikdäki konsert Eýranyň Medeniýet hepdeligini tamamlady
9 Few
Aşgabatda bilelikdäki konsert Eýranyň Medeniýet hepdeligini tamamlady

2017-nji ýylyň 8-nji fewralynda paýtagtymyzdaky “Watan” kinokonsert merkezinde Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet hepdeliginiň ýapylyş dabarasy hem-de türkmen we eýran sungat ussatlarynyň bilelikdäki konserti boldy.    Ýurdumyzda däp boýunça geçirilýän medeni çäre dostlukly halklaryň hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga, ynsanperwer hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanma bildirýändigini ýene-de bir gezek tassyklady.   Meşhur eýran aýdymçylary we sazandalary bilen birlikde, türkmen bagşylarynyň, görnükli estrada ýerine ýetirijileriniň, “Arçabil” deprekçiler toparynyň gatnaşan...

DOWAMY
«TürkmenÄlem 52.00E» milli aragatnaşyk hemrasy alysdaky obalary ykjam aragatnaşyk we internet bilen üpjün etdi
9 Few
«TürkmenÄlem 52.00E» milli aragatnaşyk hemrasy alysdaky obalary ykjam aragatnaşyk we internet bilen üpjün etdi

Ahal welaýatynyň Baharly etrabynyň Kirpili we Balkan welaýatynda Oýlyguşlyk obalary ýokary hilli aragatnaşyk we internet bilen üpjün edildi. Olary “Türkmentelekom” Döwlet kompaniýasy we üstüne Türkmenistanda , şeýle hem onuň çäklerinden daşarda älem hemra aragatnaşygyny täjirçilik maksatlary bilen ulanmak we aragatnaşygy hyzmatlaryny amala aşyrmak wezipesi ýüklenen “Türkmen hemrasy” ÝGPJ-niň hemra retranslýatoryna goşdular.    Hünärmenlerimiziň alysdaky ýerleri hem aragatnaşyk bilen üpjün etmek üçin hemra retranslýatoryny ulanmagy –sebitleri toplumlaýyn ösdürmek strategiýasyny durmuşa geçirme...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasyny düzýär
8 Few
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasyny düzýär

Döwlet Baştutanymyz Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 71-nji maslahatynda 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek barada Rezolýusiýany kabul etmegi mynasybetli ýurdumyyzyň halkyna ýüzlenme bilen çykyş etdi.   Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow watandaşlarymyzy bu şanly waka bilen tüýs ýürekden gutlap, 2017-nji ýylyň 2-nji fewralynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji maslahatynda ýokarda agzalan Rezolýusiýanyň kabul edilmegini aýratyn belläp, Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesiniň umumyadamzat ähmiýetini ýene bir gezek nygtady. Bu resminam...

DOWAMY
BMG-niň Baş Assambleaýasy 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etdi
8 Few
BMG-niň Baş Assambleaýasy 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etdi

Birleşen milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 71-nji maslahatynda    12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek barada Rezolýusiýa biragyzdan kabul edildi.      Bu çözgüt Bitarap Türkmenistanyň halkara derejesindäki ýokary abraýynyň hem-de onuň ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmäge goşan uly goşandynyň ählumumy ykrar edilmesi boldy. Resminamada bellenilişi ýaly, bitaraplyk milli syýasaty degişli sebitlerde hem-de ählumumy derejede parahatçylygyň we howpsuzlygyň pugtalandyrylmagyna ýardam berýär we parahatçylykly, dostlukly hem-de özara bähbitli...

DOWAMY