Habarlar

Bilim ulgamyna ýardam bermek boýunça Ýewropa Bileleşigi bilen bilelikdäki taslama
30 Ýan
Bilim ulgamyna ýardam bermek boýunça Ýewropa Bileleşigi bilen bilelikdäki taslama

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Ýewropa Bileleşiginiň “Türkmenistanda bilim ulgamyna ýardam bermek” taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça ilkinji strategik okuw-maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ÝB-niň wekilhanasy bilen bilelikde guralan foruma ýurduň birnäçe pudak edaralarynyň, ylmy-barlag institutlarynyň hem-de okuw mekdepleriniň wekilleri, şeýle hem halkara bilermenler gatnaşýarlar.    Çäreleriň deslapky meýilnamalary, milli bilim ulgamynda gazanylanlar, 2009-2013-nji ýyllarda amala aşyrylan ÝB-niň ozalky iki sany degişli ugurly taslamalarynyň netijeleri...

DOWAMY
Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna Türkmenistanyň başlyklyk etmegi özara gyzyklanma bildirilýän we deňhukukly hyzmatdaşlygyň işlenip taýýarlanylmagyna ýardam eder.
30 Ýan
Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna Türkmenistanyň başlyklyk etmegi özara gyzyklanma bildirilýän we deňhukukly hyzmatdaşlygyň işlenip taýýarlanylmagyna ýardam eder.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň    2017-nji ýylda Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna başlyklyk etmeginiň energetika ulgamynda özara gyzyklanma bildirilýän we deňhukukly hyzmatdaşlygyň we XXI asyrda ählumumy durnukly ösüşiň möhüm şertleriniň biri bolup durýandygyny belledi.      Geçen ýylyň 25-26-njy noýabrynda Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň Tokio şäherinde geçirilen mejlisinde ýurdumyz 2017-nji ýyl üçin bu Guramanyň konferensiýasynyň Başlygy wezipesine biragyzdan saýlanyldy.     Türkmenistanyň 2017-nji ýylda Energetika Hartiýasynyň Konfer...

DOWAMY
Täze köpri söwda aragatnaşyklarynyň pugtalanmagyna ýardam berer
30 Ýan
Täze köpri söwda aragatnaşyklarynyň pugtalanmagyna ýardam berer

Täze köpri goňşy döwletleriň arasyndaky söwda aragatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna, ýük we ýolagçy gatnawlarynyň üznüksiz amala aşyrylmagyna ýardam eder.     Ikitaraplaýyn awtomobil köprüsini ýörite demir-beton gurnamalardan gurmak maksat edinilýär. Ministrler Kabinetiniň soňky mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti gurluşyk üçin taslama resminamalaryny tiz işläp taýýarlamagyň zerurdygyny nygtady.    Türkmenistanda häzirki zaman ulag düzümi kemala getirilýär, ýurdumyz logistika merkezlerini hem-de halkara üstaşyr geçelgelerini doretmek baradaky başlangyçlar bilen çykyş edýär.

DOWAMY
Döwlet baştutanymyz Daşoguz welaýatynyň ekerançylary bilen duşuşykda agrar syýasatynyň esasy ugurlaryny kesgitledi
27 Ýan
Döwlet baştutanymyz Daşoguz welaýatynyň ekerançylary bilen duşuşykda agrar syýasatynyň esasy ugurlaryny kesgitledi

2017-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Daşoguz welaýatynda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň barşy, ekin meýdanlarynyň hasyllylygyny ýokarlandyrmak üçin görülýän çäreler bilen tanyş boldy. Şeýle hem kärendeçiler we oba hojalygynyň beýleki zähmetkeşleri bilen duşuşdy.   Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, Daşoguz welaýatynyň ýurdumyzyň ykdysadyýetine goşandyny artdyrmak we onuň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmak üçin suw üpjünçiligi meseleleriniň toplumlaýyn çözülmeg...

DOWAMY
Türkmen-täjik hökümetara toparynyň mejlisi
27 Ýan
Türkmen-täjik hökümetara toparynyň mejlisi

2017-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Aşgabatda söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirilýär.     Nobatdaky mejlisiň gün tertibine ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähli ugurlaryny diýen ýaly, şol sanda syýasy- diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlaryny gurşap alýan meseleler girizildi.     Ýola goýlan netijeli gatnaşyklary giňeltmekde iki döwletiň özara gyzyklanmasyny tassyklamak bilen, toparyň agzalary ozal gazanylan ylalaşyklary amala aşyrmagyň barşy barada pikir alyşdylar hem-de hyzmatdaşlygy diwersi...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 25 ýyllygy mynasybetli Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň serkerdelerini, esgerlerini we harby talyplary gutlady
27 Ýan
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 25 ýyllygy mynasybetli Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň serkerdelerini, esgerlerini we harby talyplary gutlady

“Bu baýram döwletimiziň öz Ýaragly Güýçleriniň harby gullukçylaryna örän jogapkärli wezipäni ýerine ýetirmekde bildirýän uly ynamynyň, çäksiz hormatynyň we olar hakda edýän aladasynyň nyşanydyr, - diýip gutlagda bellenilýär. - Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli geçirilen dabaraly harby ýöriş milli goşunymyzyň goranmak ukybynyň we söweşjeň kuwwatynyň ýokarydygyny ýene-de bir gezek dünýä äşgär etdi. Siz döwlet Garaşsyzlygymyzy goramaga hemişe taýýardygyňyzy, türkmen goşunynyň harby ussatlygynyň barha ýokarlanýandygyny aýdyň görkezdiňiz.       Goranyş häsiýetli Ha...

DOWAMY