Habarlar

Köp çagaly maşgalalara döwlet Baştutanymyz adyndan täze öýleriň açarlary gowşuryldy
7 Mar
Köp çagaly maşgalalara döwlet Baştutanymyz adyndan täze öýleriň açarlary gowşuryldy

2017-nji ýylyň 7-nji martynda Aşgabatda Halkara zenanlar güni mynasybetli dabaraly çäreler geçirildi, olara Mejlisiň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Çäreleriň çäklerinde döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça sekiz we ondan hem köp perzendi dünýä inderen we terbiýeläp ýetişdiren, Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen “Ene mähri” diýen hormatly atlara mynasyp bolan eneleri sarpalamak çäreleri guraldy, köp çagaly maşgalalara ähli amatlyklary bolan täze öýleriň açarlary gowşuryldy. Şu gezekki dabaralar...

DOWAMY
Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Türkmenistana döwlet sapary
6 Mar
Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Türkmenistana döwlet sapary

2017-nji ýylyň 6-njy martynda Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew döwlet sapar bilen Türkmenistana geldi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Aşgabatda ikiçäk görnüşde gepleşikleri geçirdiler. Ikiçäk gepleşikler tamamlanandan soň, ýokary derejedäki gepleşikler giňişleýin düzümde – iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda dowam etdi. Taraplar söwda-ykdysady aragatnaşyklary, işewür jemgyýetçiligiň arasyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak, özara haryt dolanyşygynyň möçberleriniň artdyrylmagy ugrun...

DOWAMY
Petko Draganow Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Türkmenistanyň BMG-na agza bolmagynyň 25 ýyllygy bilen gutlady
5 Mar
Petko Draganow Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Türkmenistanyň BMG-na agza bolmagynyň 25 ýyllygy bilen gutlady

2017-nji ýylyň 5-nji marty. “BMG-niň öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Merkezi Aziýa üçin Sebit merkeziniň adyndan we hut öz adamdyn Size hem-de ähli türkmen halkyna Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyna girmeginiň 25 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy beýan etmäge rugsat ediň. Geçen ýyllaryň dowamynda Türkmenistan bilen BMG-niň arasyndaky gatnaşyklar yzygiderli ösdürildi. Türkmen tarapynyň teklibi boýunça Baş Assambleýa tutuş dünýä bileleşigi üçin möhüm ähmiýete eýe bolan kararnamalaryň birnäçesini kabul etdi. BMG-niň çäklerinde Türkmenistanyň başlangyçlary giň sesle...

DOWAMY
Ministrler Kabineti şu ýylyň geçen iki aýynda ykdysadyýetde alnyp barlan işleriň jemlerini jemledi
3 Mar
Ministrler Kabineti şu ýylyň geçen iki aýynda ykdysadyýetde alnyp barlan işleriň jemlerini jemledi

2017-nji ýylyň 3-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen iki aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlendi, şeýle hem döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy. Mejlise harby we hukuk goraýjy edaralaryň, käbir ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň käbiriniň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem gatnaşdylar. Mejlisde bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda görülýän çäreleriň netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşi üpjün edilýär hem-de halkymy...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
2 Mar
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

2017-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlenildi. Milli Liderimiz harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň şü döwürde ýerine ýetirilen işler hem-de ýolbaşçylyk edýän ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň işini netijeli guramak, olaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek we ýurdumyzda parahatçylygy hem-de howpsuzlygy mundan beýlä...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçiliklere eýedir
2 Mar
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçiliklere eýedir

Yslamabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň ХIII Sammiti geçirildi, onuň işine Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Döwlet Baştutanymyz türkmen tarapynyň iri başlangyçlarynyň hatarynda ygtybarly energiýa üpjünçiliginiň halkara-hukuk binýadyny döretmegi görkezdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 2008-nji ýylyň 19-njy dekabrynda «Energiýa serişdeleriniň ygtybarly we durnukly üstaşyr geçirilmegi hem-de durnukly ösüşi we halkara hyzmatdaşlygyny üpjün etmekde onuň hyzmaty» atly Rezolýusiýany biragyzdan kabul etmegi bu başlangyjyň netijesidir. Şeýle möhü...

DOWAMY