Habarlar

ÝHHG-niň ýanyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti ýurduň ulag ugrundaky «Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» we awtoralli «Amul-Hazar 2018» diýen başlangyçlary barada beýannama bilen çykyş etdi
20 Iýul
ÝHHG-niň ýanyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti ýurduň ulag ugrundaky «Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» we awtoralli «Amul-Hazar 2018» diýen başlangyçlary barada beýannama bilen çykyş etdi

2018-nji ýylyň 18-nji iýulynda ÝHHG-niň ykdysady we ekologiýa meseleleri boýunça komitetiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň resmi wekilleri ýurduň ulag ulgamyndaky esasy başlangyçlary barada beýannama bilen çykyş etdiler.   Beýannamada Nýu-Ýorkda 2017-nji ýylyň 20-nji dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen «Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin ulagyň ähli görnüşleriniň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmak» atly Rezolýusiýasy kabul edildi. Bu rezolýusiýanyň kabul edilmegi dünýä derejesinde Türkmenistanyň ýokary...

DOWAMY
Nýu-Ýorkda TOPH gaz geçirijisiniň tanyşdyryş dabarasy geçirildi
20 Iýul
Nýu-Ýorkda TOPH gaz geçirijisiniň tanyşdyryş dabarasy geçirildi

2018-nji ýylyň 18-nji iýulynda BMG-niň ÖM-nyň Nýu-Ýorkdaky edara binasynda Türkmenistanyň Hemişelik wekilhanasy tarapyndan, Owganystanyň, Pakistanyň we Hindistanyň Hemişelik wekilhanalary bilen bilelikde «Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisi: hemmeler üçin ygtybarly, durnukly we häzirki zaman energiýasynyň elýeterliligni üpjün etmekde täze energetika Beýik Ýüpek ýoly» atly tanyşdyryş dabarasy gurnaldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň wekiliýeti, Türkmenistanyň, Hindistanyň, Owganystanyň Hemişelik...

DOWAMY
Türkmenistan intellektual eýeçilik ulgamynyň kuwwatyny artdyrýar
13 Iýul
Türkmenistan intellektual eýeçilik ulgamynyň kuwwatyny artdyrýar

Şu ýyl Türkmenistanyň milli intellektual eýeçiligi ulgamyna 25 ýyl dolýar. Häzirki döwürde intellektual eýeçiligiň desgalaryny goramak pudagynda döwlet kadalaşdyrylyşyny hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2013-nji ýylyň 1-nji martynda gol çeken Karary bilen döredilen Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Döwlet intellektual eýeçiligi gullugy alyp barýar.  Türkmenistanyň Konstitusiýasy, Raýatlyk Kodeksi, “Oýlap tapyşlary hukuk taýdan goramak hakynda”, “Senagat nusgalaryny hukuk taýdan goramak hakynda”, “Harytlyk nyşanlar, hyzmat nyşanlary we harytlaryň ýerleşýän ýerleriniň atlar...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz halkara awtorallisine taýýarlyk görmegiň barşy bilen tanyşdy
12 Iýul
Hormatly Prezidentimiz halkara awtorallisine taýýarlyk görmegiň barşy bilen tanyşdy

Hazaryň kenarynda dynç alyşda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow düýn “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisine taýýarlyk görlüşi bilen tanşyp, ýaryşyň geçiriljek ýolunyň jemleýji tapgyrynda geçirilýän işleriň barşyna gözegçilik etdi. Hormatly Prezidentimiz “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisiniň jemleýji we çylşyrymly bölekleriniň biri boýunça geçmäge taýýarlandy. Döwlet Baştutanymyz ýaryş ulagyna münüp, howpsuzlyk kemerini dakyndy hem-de dolandyryş, nawigasiýa we aragatnaşyk ulgamynyň işleýşini barlady. Awtomobil sportunyň her bir sürüjiden düýpli we jogapkärli garaý...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Tatarystan Respublikasynda iş saparynda boldy
10 Iýul
Türkmenistanyň Prezidenti Tatarystan Respublikasynda iş saparynda boldy

2018-nji ýylyň 6-njy iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda iş sapary bilen boldy. Kazanyň Halkara howa menzilinden Türkmenistanyň we Tatarystanyň Baştutanlarynyň bilelikdäki awtoulag kerweni şäheriň merkezi böleginde ýerleşýän “Ideýa” tehnoparkyna ugrady.  Döwlet Baştutanymyz düzümine işewürlik-inkubator, innowasiýa-tehnologiýa merkezi we nanotehnologiýa merkezi, şeýle hem işewürlik-seýilgähi girýän tehnoparky sylady. Bu merkeziň wezipesi ylma esaslanýan başlangyçlary täjirleşdirmek ulgamyny işläp düzmekdir. Durmuşa ge...

DOWAMY
 Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Berdimuhamet Annaýewi“Edermenligi üçin” diýen medal bilen sylaglady
29 Iýun
Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Berdimuhamet Annaýewi“Edermenligi üçin” diýen medal bilen sylaglady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda milli howpsuzlyk ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ý.Berdiýew Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň ýörite Permanyna laýyklykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň atasy Berdimuhamet Annaýewe Watany goramakda we harby borjy ýerine ýetirmekde görkezen şahsy edermenligi, Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda batyrlygy hem-de gaýduwsyzlygy üçin ýokary döwlet sylagy bolan “Edermenligi üçin” diýen medal bile...

DOWAMY