Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň energetika, senagat we mineral serişdeler ministrini kabul etdi
26 Apr
Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň energetika, senagat we mineral serişdeler ministrini kabul etdi

2017-nji ýylyň 25-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygynyň energetika, senagat we mineral serişdeler ministri Halid Bin Abdulaziz Al-Falihi kabul etdi. Duşuşygyň barşynda ileri tutulýan ugurlarda gatnaşyklaryň geljegi barada pikir alşyldy, söwda-ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň ösýändigi bellenildi. Şunda hormatly Prezidentimiziň geçen ýylyň maý aýynda Saud Arabystany Patyşalygyna bolan resmi saparynyň barşynda gazanylan ylalaşyklaryň ähmiýeti nygtaldy. Nebitgaz ulgamynda özara gatnaşyklary ösdürmek söhbetdeşligiň aýratyn me...

DOWAMY
Agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynyň üçünji güni
26 Apr
Agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynyň üçünji güni

2017-nji ýylyň 25-nji aprelinde Paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjiginiň binýadynda geçýän agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynyň üçünji güni zenanlaryň arasynda 63 kilograma çenli hem-de erkekleriň arasynda 69 kilograma çenli iki görnüşde medallar ugrunda bäsleşildi. Zenanlaryň ýaryşynda Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň toparyna wekilçilik edýän Un Sim Rim ynamly ýeňşe eýe bolup, üç altyn medal gazandy: birden götermekde ol 106 kilogram agrama, itip galdyrmakda 131 kilogram agrama hötde gelip, iki görnüşiň netijesinde 237 kilogram toplady. Tailanddan Siripuç Gulnoi (231 kilogram) hormat...

DOWAMY
Türkmen talyplarynyň halkara ders bäsleşiginde gazanan üstünligi
25 Apr
Türkmen talyplarynyň halkara ders bäsleşiginde gazanan üstünligi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyplarynyň geçen hepdede Belarus Respublikasynda nazary mehanika boýunça 13-nji halkara ders bäsleşiginde medallara mynasyp bolmagy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bilim ulgamynda alyp barýan syýasatynyň üstünliklere beslenýändigini nobatdaky subutnamasydyr.  Belarus döwlet ulag uniwersitetinde geçirilen bäsleşiklere Belarusdan, Russiýa Federasiýasyndan, Hytaý Halk Respublikasyndan, Ukrainadan we beýleki ýurtlardan ýokary okuw mekdepleriň 35-sine wekilçilik eden talyplaryň 145-si gatnaşdy. TDU-nyň fizika fakultetiniň radi...

DOWAMY
Uhanda Türkmenistan we Hytaý hyzmatdaşlygyna bagyşlanan forum geçirildi
25 Apr
Uhanda Türkmenistan we Hytaý hyzmatdaşlygyna bagyşlanan forum geçirildi

Uhanda Hytaý Halk Respublikasynyň Kubeý welaýatynyň dolandyryş merkezinde iki döwletiň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanylan çäreleriň jemleýji gününiň maksatnamasyna laýyklykda “Türkmenistan-Hytaý: Täze Ýüpek ýolunda hyzmatdaşlyk” atly forum geçirildi. Duşuşyga welaýatyň hökümetiniň we şäher meriýasynyň wekilleri, Uhan şäheriniň Hytaý geologiýa uniwersitetiniň ýolbaşçylary, professor-mugallymlar düzümi, Hytaýyň birnäçe sebitleriniň barlag institutlarynyň esasy ylmy işgärleri gatnaşdylar. Çärä gatnaşyjylaryň hatarynda Hytaýyň ýokary okuw mekdeplerinde b...

DOWAMY
Türkmen agyr atletikaçylarynyň iki bürünç medaly
24 Apr
Türkmen agyr atletikaçylarynyň iki bürünç medaly

2017-nji ýylyň 24-nji apreli. Olimpiýa şäherjiginde agyr atletika boýunça Aziýanyň çempionaty dowam edýär. Şu gün, ýaryşlaryň ikinji güni zenanlaryň arasynda iki agram derejesinde bäsleşikler geçirildi, şunda Türkmenistanyň topary iki bürünç medala eýe boldy. Medallaryň ikisini hem 53 kilograma çenli agram derejede çykyş eden Kristina Şermetowa gazandy. Ýaryşlaryň birinji gününde biziň toparymyzyň hatarynda Ýulduz Jumabaýewa iki gezek üçünji orunlary eýeledi. Şu günki netijeleri hem hasaba almak bilen, Türkmenistanyň ýygyndy topary dört bürünç medaly eýeledi. K.Şermetowa itekläp götermekde 1...

DOWAMY
Aziýanyň iň güýçli agyr atletikaçylary türkmen paýtagtyna ýygnandy
23 Apr
Aziýanyň iň güýçli agyr atletikaçylary türkmen paýtagtyna ýygnandy

2017-nji ýylyň 23-nji aprelinde Olimpiýa şäherjiginiň söweş sungatlary toplumynda agyr atletika boýunça Aziýanyň çempionaty badalga aldy. Oňa Ýaponiýadan, Hytaýdan, Koreýa Respublikasyndan, KHDR-den, Omandan, Kuweýtden, Iordaniýadan, Siriýadan, Yrakdan — jemi 30-dan gowrak ýurtdan agyr atletikaçylaryň 200-e golaýy gatnaşýar. Ýaryşlaryň ilkinji gününiň jemleri boýunça Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzasy Ýulduz Jumabaýewa iki bürünç medala mynasyp boldy.  Biziň ildeşimiz 48 kilograma çenli agram derejede çykyş edip, bu üstünligi itekläp götermek (93 kilogram) we silkip ştanga götermegiň iki...

DOWAMY