Habarlar

Ministrler Kabinetiniň mejlisinden
23 Ýan
Ministrler Kabinetiniň mejlisinden

22-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde Ministrler Kabinetiniň göçme mesjlisini geçirdi. Mejlisde ýurdumyzyň durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere, käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, hasabat bermek üçin ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň maliýe-ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi.  Wise-premýer ýurdumyzyň maliýe-ykdysady ulgamynyň işini kämilleşdirmek, bu ugurda durmuşa geçirilý...

DOWAMY
Ahalda Türkmenistanyň hukuk goraýjy we harby edaralarynyň bilelikde üstünlikli geçiren birnäçe çäreleriniň netijesinde ele salnan neşe serişdelerini ýakyp, ýok etmek boýunça çäre geçirildi
15 Ýan
Ahalda Türkmenistanyň hukuk goraýjy we harby edaralarynyň bilelikde üstünlikli geçiren birnäçe çäreleriniň netijesinde ele salnan neşe serişdelerini ýakyp, ýok etmek boýunça çäre geçirildi

14-nji ýanwarda Türkmenistanyň hukuk goraýjy we harby edaralarynyň bilelikde üstünlikli geçiren birnäçe çäreleriniň netijesinde ele salnan neşe serişdelerini ýakyp, ýok etmek boýunça Ahal welaýatynyň Akbugdaý etrabynyň Bagabat şäherçesiniň golaýynda çäre guraldy.      Türkmenistanyň Hökümeti, Türkmenistanyň Ministrler         Kabinetiniň ýanyndaky Neşekeşlige garşy göreş boýunça döwlet utgaşdyryjy topary we Türkmenistanyň Sagdyn jemgyýet howpsuzlygyny goraýyş döwlet gullugy tarapyndan guralan iri möçberli çärä ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylaryndan başga-da, iri halka...

DOWAMY
«Sagdyn jemgyýet- bagtyýar durmuşyň kepili»
15 Ýan
«Sagdyn jemgyýet- bagtyýar durmuşyň kepili»

14-nji ýanwarda paýtagtymyzdaky “Mekan” köşgünde sagdyn durmuş ýörelgesiniň meselelerine bagyşlanan dabaraly ýygnak geçirildi.     Mejlise Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasaarlary, ýurdumyzyň Mejlisiniň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, daşary ýurtlaryň Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň, halkara guramalaryň,  ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, ähli welaýatlaryň jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, medeniýet we sport ulgamynyň işgärleri hormatly ýaşulular, talyp ýaşlar gatnaşdylar.      2016-njy ý...

DOWAMY
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden
9 Ýan
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

8-nji ýanwar güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzda 2015-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijelerini jemlemek hem-de ýakyn geljek üçin milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň öňünde durýan ileri tutulýan wezipeleri kesgitlemek bilen baglanyşykly meseleler girizildi. Şeýle hem möhüm resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy. Mejlise Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri, welaýatlaryň, etraplaryň hem-de şäherleriň häkimleri, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Eýranyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
7 Ýan
Hormatly Prezidentimiz Eýranyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

6-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň ýurdumyzdaky diplomatik işi tamamlanýan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Saýed Mohammad Musa Haşemi Golpaýeganini kabul etdi. Hormatly Prezidentimiz Eýran bilen   dostluk we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna üýtgewsiz ygrarlydygyny tassyklap, ikitararaplaýyn hem-de köptaraplaýyn esasda bolşy ýaly, abraýly sebit we halkara guramalarynyň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän türkmen-eýran gatnaşyklarynyň ýokary derejä eýedigini kanagatlanma bilen belledi. Ýokary derejede yzygiderli geçirilýan...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
6 Ýan
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Düýn Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow täze ýylda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň ilkinji mejlisini geçirdi, onda geçen 2015-nji ýylda Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işiniň jemleri jemlendi, şeýle hem döwletimizde we jemgyýetimizde parahatçylygy, durnuklylygy, kanunylygy we düzgün-tertibi üpjün etmek boýunça düzümleriň öňünde durýan wezipeler kesgitlendi. Mejlisde Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary özlerine ynanylan düzümde işleriň ýagdaýy hem-de döwlet Baştutany tarapyndan berlen tabşy...

DOWAMY