Habarlar

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti türkmen kärdeşini doglan güni bilen gutlady
29 Iýun
Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti türkmen kärdeşini doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Şawkat Mirziýoýew pursatdan peýdalanyp, türkmen kärdeşini doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlady we milli Liderimize berk jan saglyk, abadançylyk, ýokary döwlet wezipesinde alyp barýan giň möçberli işlerinde uly üstünlik arzuw etdi. Şunda, Özbegistanyň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ähli ulgamlarda uly üstünlikler gazanýan doganlyk Türkmenistan bilen däp bolan hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratyn ähmiýet...

DOWAMY
Türkmenistan Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi belledi
28 Iýun
Türkmenistan Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi belledi

Türkmenistan Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi giňden belledi. Baýramçylyk çäreleri Aşgabadyň taryhy künjeginde, şäheriň esasy ýollarynyň biriniň — beýik şahyryň adyny göterýän şaýoluň ugrunda ýerleşen Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň ýanyndan başlandy. Bu ýerde beýik akyldar şahyryň ýadygärligine gül desseleri goýuldy. Açyk asmanyň astyndaky taryhy-çeper muzeýde — nesilleriň we döwürleriň arabaglanyşygyny, müňýyllyklaryň içinden geçip gelen belent ruhy medeniýetiň dowamlylygyny alamatlandyrýan paýtagtymyzyň “Ylham” seýilgähinde hem gül goýmak dab...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Prokuratura edaralarynyň işgärlerini hünär baýramy bilen gutlady
26 Iýun
Türkmenistanyň Prezidenti Prokuratura edaralarynyň işgärlerini hünär baýramy bilen gutlady

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda berkarar döwletimiziň prokuratura edaralary kanunlaryň, Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň namalarynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlarynyň hemmeler tarapyndan takyk we birmeňzeş berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyryp, jemgyýetimizde kanunyň ähli zatdan ýokary tutulmagyny üpjün edýärler – diýip hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň gutlagynda bellenilýär.  Men Garaşsyz we hemişelik Bitarap döwletimiziň prokuratura edaralarynyň işgärleriniň geljekde hem öz öňlerinde goýlan wezipeleri doly we birkemsiz ýerine ýetirip,...

DOWAMY
Ahal welaýatynda Medeniýet hepdeligi-2018 badalga aldy
23 Iýun
Ahal welaýatynda Medeniýet hepdeligi-2018 badalga aldy

Ahal welaýatynda, “Nowruz ýaýlasynyň ak öýi” binasynda Medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilýän giň gerimli çäre her ýyl ýurdumyzyň dürli sebitlerinde guralýar hem-de milli medeniýetimiziň aýdyň we köpöwüşginli aýratynlyklaryny äşgär edýär, adamlaryň ýurdumyzyň medeni gymmatlyklary bilen tanyşmagyna, täze zehinleriň ýüze çykarylmagyna ýardam berýär. Bu forum medeniýet we sungat işgärleriniň gününe gabatlanylýar, şu ýyl Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, bu sene Magtymguly Pyragynyň şygryýet ba...

DOWAMY
Türkmenistan BMG-niň suw meseleleri boýunça sebit düzüminiň döredilmeginiň başyny başlaýar
20 Iýun
Türkmenistan BMG-niň suw meseleleri boýunça sebit düzüminiň döredilmeginiň başyny başlaýar

2018-nji ýylyň 20-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow BMG tarapyndan yglan edilen “2018 — 2028-nji ýyllarda durnukly ösüş üçin suw” atly Hereketleriň on ýyllygyna bagyşlanan Ýokary derejeli Halkara maslahatyna gatnaşmak üçin iş sapary bilen Täjigistan Respublikasyna ugrady.     Forumyň işine gatnaşmak üçin Duşenbe şäherine Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mamnun Huseýn, Owganystan Yslam Respublikasynyň ýerine ýetiriji häkimiýetiniň baştutany Abdulla Abdulla, BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary Lýu Çženmin, dünýäniň 110-dan gowrak ýurdundan ýokary derejeli...

DOWAMY
Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň agzalygyna saýlanyldy
16 Iýun
Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň agzalygyna saýlanyldy

Ýurdumyzyň 2019 — 2021-nji ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş geňeşiniň agzalygyna saýlanylmagy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň netijeli daşary hem-de içeri syýasatynyň halkara ykrarnamasyna we belent baha mynasyp bolýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Bu waka 13-nji iýunda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 96-njy mejlisinde bolup geçdi.     Milli Liderimiz ildeşlerimizi bu şanly waka bilen gutlap, Garaşsyz hem Bitarap döwletimiziň häzirki döwrüň wajyp wezipelerini çözmäge işjeň gatnaşmaga ygrarlydygyny, parahatçylygyň, döred...

DOWAMY