Habarlar

Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi topary Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleri bellige aldy
26 Dek
Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi topary Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleri bellige aldy

2016-njy ýylyň 25-nji dekabry. Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi topary iň ýokary döwlet wezipesine Senagatçylar we telekeçiler partiýasy, Agrar partiýasy we raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan hödürlenen dalaşgärleri bellige aldy.  Bellige alnan dalaşgärler - raýatlaryň teklipçi toparyndan Türkmenistanyň Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary Annanepesow Maksat, Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Bekmyrat Atalyýew hem-de Agrar partiýasynyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdygylyş O...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowyň maksatnamasy
26 Dek
Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowyň maksatnamasy

Üçünji müňýyllykda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň has-da gülläp ösmegini üpjün etmäge gönükdirilen ulgamlaýyn işleri durmuşa geçirmegi öz öňümde baş maksat edip goýdum.     Mähriban halkymyzyň bagtyýar we abadan durmuşy ugrunda ähli tagallalary edip, il-ýurt bähbitli beýik işleri amala aşyrmak abraý-mertebedir.     Bu Maksatnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi Türkmenistan Watanymyzyň bagtyýarlyk mekanyna öwrülmegini, kämil jemgyýetimiziň dürli gatlaklarynyň has-da jebisleşmegini hem-de mähriban halkymyzyň öňküden-de bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün eder.     Pederlerimizden...

DOWAMY
Türkmenistanyň raýatlarynyň saýlamak we saýlanmak hukuklary
25 Dek
Türkmenistanyň raýatlarynyň saýlamak we saýlanmak hukuklary

Garaşsyzlygyň 25 ýylynyň dowamynda dünýäniň batly ösýän döwletleriniň hatarynda pugta ykrar edilen Türkmenistanda raýatlaryň syýasy hukuklarynyň durmuşa geçirilmegini üpjün etmek maksady bilen, hukuk döwletini kämilleşdirmäge, demokratik prosesleri çuňlaşdyrmaga uly ähmiýet berilýär. Bu häzirki wagtda ýurdumyzda amala aşyrylýan raýat jemgyýetini has-da işjeňleşdirmäge gönükdirilen özgertmeleriň esasy wezipesidir. Hormatly Prezidentimiziň her bir raýatyň asuda we eşretli durmuşda ýaşamagy üçin alyp barýan syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem ýurdumyzyň ösüşiň täze tapgyrynda yglan...

DOWAMY
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige bellige alyndy
25 Dek
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige bellige alyndy

2016-njy ýylyň 24-nji dekabry. Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisinde iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärlige Türkmenistanyň häzirki Prezidenti - Gurbanguly Berdimuhamedow bellige alyndy.     Merkezi saýlaw toparynyň başlygy döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgäriň şahadatnamasyny gowşurdy.      Döwlet Baştutanymyz bu ýere ýygnananlaryň öňünde çykyş edip, saýlaw ulgamyny, şol sanda iň oňat halkara tejribesini has giňden özleşdirmegiň hasabyna yzygiderli kämilleşdirmegiň wajypdygy barada aýtdy.      Gadymy a...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan Täze ýyl sowgatlary gowşuryldy
25 Dek
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan Täze ýyl sowgatlary gowşuryldy

2016-njy ýylyň 24-nji dekabry. BAE-niň Prezidenti şeýh Zaýed bin Sultan Al-Nahaýýan adyndaky Döwletliler köşgünde Täze ýyl baýramçylyk dabarasy guraldy. Baýramçylygyň esasy nyşany—dürli reňkli öwşün atýan oýnawaçlar bilen bezelen owadan arça öz daşynda köşgüň çagalaryny we terbiýeçilerini hem-de çagalar bilen şatlygyny paýlaşmaga gelen köpsanly myhmanlary ýygnady.  Hormatly Prezidentimiziň çagalara iberen ajaýyp sowgatlary hem-de hoş owazly konsert Täze, 2017-nji ýyly garşylamak dabarasyny körpeler üçin ýatdan çykmajak baýramçylyga öwürdi.

DOWAMY
Ýurdumyzyň baş arçasy dürli öwüşginli yşyklara beslendi
24 Dek
Ýurdumyzyň baş arçasy dürli öwüşginli yşyklara beslendi

2016-njy ýylyň 23-nji dekabrynda ýurdumyzyň Baş arçasy dürli öwüşginli yşyklara beslendi. Ol hemmeleriň söýüp garşylaýan, köp garaşdyran we täsinliklere baý bolan Täze ýyl baýramynyň ýakynlaşyp gelýändigini alamatlandyrdy.       Täsin täze ýyl çykyşlary geçirilýän, aýdym aýdylyp, goşgy okalýan, bagtyýar çagalaryň gol tutuşyp daşyndan aýlanýan, ýurdumyzyň ähli oba-şäherleriniň baş meýdançalarynda goýlan Täze ýyl arçalarynyň hemmesiniň täsin yşyklary ýalpyldap ýandy.      Ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanyndaky ilkinji dabara çagalar horunyň, belli estrada aýdymçylarynyň ýerine ýetirmeginde Täze ýy...

DOWAMY