Habarlar

Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahat öz işine başlady
27 Noý
Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahat öz işine başlady

2016-njy ýylyň 26-njy noýabrynda irden paýtagtymyzda, ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň maslahatlar zalynda Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahat geçirildi. Ýokary derejeli forumyň açylyş dabarasyna hem-de umumy mejlise Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.        Mälim bolşy ýaly, maslahat Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda geçirilýär. Onuň gün tertibine ulag ýaly strategiki ugurda hyzmatdaşlyga degişli meseleler girizildi. Şunuň bilen baglylykda, maslahata gatnaşmak üçin BMG-niň Baş sekretary Pan Gi Mun Aşgabada geldi.     Türkmenistanda şeýle...

DOWAMY
 Aşgabatda bütindünýä forumyň çäklerinde pudaklaýyn işewürler maslahaty geçirildi
27 Noý
Aşgabatda bütindünýä forumyň çäklerinde pudaklaýyn işewürler maslahaty geçirildi

2016-njy ýylyň 27-nji noýabrynda Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahata bagyşlanyp geçirilýän çäreleriň çäklerinde paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda ulag ulgamy boýunça işewürler maslahaty geçirildi. Bu duşuşyk ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge, geljegi uly maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmakda tagallalary birleşdirmäge gönükdirilendir. Şol taslamalar dünýäniň ýurtlaryny we halklaryny ýakynlaşdyrmagy, tutuş sebitleriň ilatynyň durmuş derejesini ýokarlandyrmagy ugur edinýär.   Işewürler maslahaty ulag ulgamynda giň gerimli taslamalary amala aşyrmaga, şeýle hem ulag ulgam...

DOWAMY
Ulag ulgamy ösüş ýolunda
26 Noý
Ulag ulgamy ösüş ýolunda

Köp ugurly, döwrüň talabyna laýyk gelýän ulag ýollaryny döretmek döwletimiziň üstünlikli ösmeginiň aýrylmaz we möhüm şerti hökmünde häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň alyp barýan özgertmeler syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan bilelikde Aşgabatda geçirilýän Durnukly ulag ulgamy boýunça ählumumy maslahat hem bu möhüm meselä bagyşlanýar. Häzirki wagtda Türkmenistan geljegi uly ähli ugurlar boýunça halkara ulag geçelgelerini döretmegi işjeňleşdirýär. Şunuň bilen baglylykda, soňky ýyllarda ýurdumyzyň daşary ykdy...

DOWAMY
Durnukly ulag ulgamy boýunça ählumumy maslahat
25 Noý
Durnukly ulag ulgamy boýunça ählumumy maslahat

2016-njy ýylyň 26-njy noýabrynda ilkinji gezek geçirilýän Durnukly ulag ulgamy boýunça iki günlük ählumumy maslahaty öz işine başlaýar. Şeýle möhüm ugurda özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygyny has-da ösdürmekde möhüm ädim boljak bu maslahat BMG-niň durnukly köptaraplaýyn ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmäge, ulagyň ähli görnüşleriniň arasynda hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy üpjün etmäge ýardam etmek hakynda Rezolýusiýasyna laýyklykda 26-27-nji noýabry aralygynda türkmen paýtagtynda geçirilýär. 2015-nji ýylyň dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 70-nji mejlisinde kabul e...

DOWAMY
 Aziýa halkara demir ýol ulag geçelgesiniň «Atamyrat — Ymamnazar (Türkmenistan) — Akina (Owganystan)» böleginiň açylyş dabarasy geçirilmegi meýilleşdirilýär
25 Noý
Aziýa halkara demir ýol ulag geçelgesiniň «Atamyrat — Ymamnazar (Türkmenistan) — Akina (Owganystan)» böleginiň açylyş dabarasy geçirilmegi meýilleşdirilýär

Şu ýylyň 28-nji noýabrynda Aziýa halkara demir ýol ulag geçelgesiniň «Atamyrat — Ymamnazar (Türkmenistan) — Akina (Owganystan)» böleginiň açylyş dabarasy geçirilmegi meýilleşdirilýär. Bu giň möçberli taslama Ýewraziýa yklymynda ulag geçelgeleriniň hil taýdan täze kartasynyň döremegine ýardam eder.  Hormatly Prezidentimiziň oňyn başlangyçlary netijesinde ýurdumyzda halkara ulag geçelgelerini döretmek boýunça iri taslamalar durmuşa geçirilýär. Bitarap Türkmenistan tarapyndan gurulýan bu ýollar halkara parahatçylygyň, hoşniýetli goňşuçylygyň we hyzmatdaşlygyň ýollaryna öwrülýär. Halkara ulag-üs...

DOWAMY
Türkmen halky baş milli baýramyny – eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllygyny belleýär
28 Okt
Türkmen halky baş milli baýramyny – eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllygyny belleýär

2016-njy ýylyň 27-nji oktýabrynda tutuş ýurdumyz uly joşgun bilen özüniň baş milli baýramyny—Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllygyny giňden we dabaraly belleýär.   Ir bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkynyň täze taryhynda ägirt uly işleriň döredijilik kuwwatyny alamatlandyrýan Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy.  Özygtyýarlylygynyň çärýek asyrynyň içinde Türkmenistan ilatynyň ýokary durmuş derejesine, ykdysadyýetde, syýasatda, jemgyýetçilik ösüşinde, ylym we medeniýetde ýokary üstünliklere eýe bolan ýurtlaryň birine öwrüldi. Dünýäde durn...

DOWAMY