Habarlar

Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň Prezidentleri Garlykda dag-magdan baýlaşdyryjy toplumy açdylar
1 Apr
Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň Prezidentleri Garlykda dag-magdan baýlaşdyryjy toplumy açdylar

2017-nji ýylyň 31-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Türkmenistanda saparda bolýan Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Lebap welaýatynyň Garlyk şäherçesinde gurlan kaliý dökünleriniň önümçiligi boýunça dag-magdan baýlaşdyryjy toplumyň açylyş dabarasyna gatnaşdylar. Döwlet Baştutanlary toplumyň merkezi derwezesiniň ýanynda bilelikde täze desganyň toý bagyny kesdiler.    Ýylda 1 million 400 müň tonna kaliý hloridini öndürýän kuwwaty bolan iri senagat merkeziniň binýady 2009-njy ýylyň 19-njy iýunynda türkmen we belarus Liderleri tarapyndan tutu...

DOWAMY
Aşgabat we Minsk iki paýtagtyň parahatçylyk döredijilik işlerinde özara daşary syýasy goldawlaryny tassyklaýar
1 Apr
Aşgabat we Minsk iki paýtagtyň parahatçylyk döredijilik işlerinde özara daşary syýasy goldawlaryny tassyklaýar

Aşgabatda, “Oguzhan” Köşkler toplumynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonyň arasynda gepleşikler geçýär.    Ýokary derejedäki ikiçäk görnüşdäki duşuşykdan soň, gepleşikler giňişleýin düzümde – iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda dowam etdi.    Türkmenistan Belarusy hyzmatdaşlygyň ikitaraplaýyn görnüşinde, şeýle hem halkara guramalarynyň çäklerinde möhüm syýasy hyzmatdaşy hasaplaýar. Iki döwlet dünýäniň gün tertibiniň esasy meseleleri boýunça doly özara düşünişýärler. Ýurtlaryň ikisi hem äh...

DOWAMY
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
25 Mar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2017-nji ýylyň 24-nji martynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy. Mejlise harby we hukuk goraýjy edaralaryň, käbir ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň käbiriniň we Aşgabat şäheriniň häkimleri gatnaşdylar.    Mejlisde 29-31-nji martda Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň ýurdumyza boljak resmi saparyna hem-de 7-nji aprelde “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda «Aziada-2017: Parahatç...

DOWAMY
Türkmen hemrasy Owganystana öz telegepleşiklerini alyp görkezmäge mümkinçilik berýär
24 Mar
Türkmen hemrasy Owganystana öz telegepleşiklerini alyp görkezmäge mümkinçilik berýär

Geostasionar orbitadaky Türkmenistanyň «TürkmenÄlem 52°Е» hemrasy diňe bir biziň ýurdumyzyň çäklerindäki däl, eýsem, Orta Aziýanyň beýleki döwletleriniň, Eýranyň, Türkiýäniň, Demirgazyk Afrikanyň we Ýewropanyň döwletleriniň ulanyjylaryna köp görnüşli aragatnaşyk hyzmatlarynyň birnäçesini, şol sanda sanly teleradiogepleşiklerini, telefon aragatnaşygyny, wideomaslahat aragatnaşygyny, maglumatlary ibermegi, hemra Internetini hödürlemäge mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda «TürkmenÄlem 52°Е»-niň hemra transponderleriniň ýokary geçirijilik ukyby milli telewideniýäniň we radionyň ähli gepleşiklerini...

DOWAMY
Türkmenistanyň Mejlisinde duşuşyk
24 Mar
Türkmenistanyň Mejlisinde duşuşyk

2017-nji ýylyň 23-nji martynda Türkmenistanyň Mejlisinde Daniýa Patyşalygynyň Parlamentiniň deputaty, Daniýanyň ÝHHG-daky Parlament Assambleýasynyň wekiliýetiniň başlygy jenap Peter Ýuel Ýenseniň ýolbaşçylygynda paýtagtymyza gelen wekilçilikli topar bilen duşuşyk boldy.    Duşuşygyň dowamynda myhmanlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Bitarap Türkmenistanyň amala aşyrýan hem-de ählumumy parahatçylygyň, durnukly ösüşiň bähbidine ýola goýulýan giň halkara hyzmatdaşlyk ugruna eýerýän içeri we daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bilen tanyşdyryldy.    Ýur...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Palestina Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi
24 Mar
Türkmenistanyň Prezidenti Palestina Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

2017-nji ýylyň 23-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Palestina Döwletiniň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hossein Ali Mostafa Gannamy kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.    Diplomat milli Liderimize wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, Palestinanyň Prezidenti Mahmud Abbasyň mähirli salamyny hem-de Palestina sapar bilen gelmek baradaky çakylygyny ýetirdi.     Döwlet Baştutanymyz we ilçi türkmen-palestin hyzmatdaşlygynyň geljegi barada özara gyzyklanma bildirilen pikir alyşmalaryň barşynda...

DOWAMY