Таможенное управление города Ашхабад

Gümrük edarasynyň ady  

Gümrük edarasynyň salgysy 

Gümrük edarasynyň telefonlary  

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy 

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolynyň 138-nji jaýy 

Tel.: 39-41-55,
Faks: 39-42-91

 

 

Gümrük edarasynyň ady  

Gümrük edarasynyň salgysy 

Gümrük edarasynyň iş ugry  

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Hojalyk dolandyryş direksiýasy  

Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Garagum derýasyndan 3000m. demirgazykda, Änew-Daşoguz aýlaw ýolunyň gündogar tarapy Halkara gümrük terminaly binasy 

Tel: 57-49-50

 

 

Gümrük edarasynyň ady  

Gümrük edarasynyň salgysy 

Gümrük edarasynyň iş ugry  

Aşgabat şäher gümrükhanasy 

Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Garagum derýasyndan 3000m. demirgazykda, Änew-Daşoguz aýlaw ýolunyň gündogar tarapy Aşgabat şäher gümrükhanasy binasy  

Tel.: 57-43-71,
Faks: 57-43-71

“Beyik Serdar Yoly” gümrük nokady 

Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Garagum derýasyndan 3000m. demirgazykda, Änew-Daşoguz aýlaw ýolunyň gündogar tarapy Halkara gümrük terminaly binasy 

Awtoulagda gelýän import ýükleri resmileşdirýär 

“Aşgabat” gümrük nokady 

Awtoulagda gelýän import ýükleri resmileşdirýär 

“Aşgabat demiryollary” gümrük nokady 

Awtoulagda we demir ýol ulagda eksport ýükleri resmileşdirýär 

“Täze Galkynyş” gümrük nokady 

Ýurdumyza getirilýän (raýatlara, edara-kärhanalara) ýeňil, ýük awtoulaglary we ýörite tehnikalary resmileşdirýär 

Aşgabat halkara howa meňzilindäki gözegçilik-geçiriş ýerindäki “Berkararlyk” gümrük nokady 

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Aşgabat şäheriniň Halkara howa Menzili gümrük gözegçilik nokady 

Howa ulaglary geçirýär we olarda import we eksport ýükleri, poçta ugratmalary resmileşdirýär 

 

 

 

“Gypjak” gümrük nokady 

Aşgabat şäheri Bagtyýarlyk etrabynyň Ruhabat ýaşaýyş toplumy Bitarap geçelgesiniň 1-nji jayy 

Demir ýol ulagynda gelýän import ýükleri resmileşdirýär 

Howdan awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki “Howdan” gümrük nokady 

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Türkmen- Eýran döwlet serhedindäki gümrük gözegçilik nokady 

Awtoulaglary we raýatlary geçirýär hem-de Howdan-Paçgyran serhetýaka söwda bazaryna gelýän raýatlary we olaryň el goşlaryny resmileşdirýär