Таможенное управление Балканского велаята

Gümrük edarasynyň ady  

Gümrük edarasynyň salgysy 

Gümrük edarasynyň iş ugry  

Balkan welaýat gümrükhanasy 

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň 197-nji ýaşaýyş jaýlar toplumynyň 16-njy  jaýy 

 Tel.: (222) 7-96-18, Faks: (222) 7-96-18

«Balkanabat» gümrük nokady 

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň 136-njy ýaşaýyş jaýlar toplumynyň  1-nji jaýy 

Awtoulagda we demir ýol ulagda eksport hem-de import ýükleri resmileşdirýär   

Hazar deňiz gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Hazar»  gümrük nokady 

Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň K.Geldiýew köçesiniň 56-njy jaýy 

Gämileri geçirýär, şeýle hem deňiz we awto ulaglarynda eksport we import ýükleri resmileşdirýär 

Garabogaz awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Garabogaz»  gümrük nokady 

Balkan welaýatynyň Garabogaz şäheri gümrük geçiriş nokady  

Awtoulaglary, raýatlary, gämileri resmileşdirýär 

«Serdar»  gümrük nokady 

Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň Günorta kiçi etrapçasynyň 1-nji ýaşaýyş jaý toplumynyň 48-nji jaýy 

Awtoulagda we demir ýol ulagda eksport we import ýüklerini resmileşdirýär 

Türkmenbaşy halkara howa menzilindäki gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Balkan howa menzili»  gümrük nokady 

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň  Halkara howa menzili gümrük geçiriş nokady 

Howa ulaglary, raýatlary geçirýär hem-de uçarlara guýulýan awia ýangyjy resmileşdirýär 

Türkmenbaşy halkara deňiz portundaky gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Parom geçelgesi»  gümrük nokady 

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň  Türkmenbaşy Halkara deňiz porty gümrük geçiriş nokady   

Gämileri, awtoulaglary, raýatlary we demir ýol ulaglary geçirýär 

Ekerem deňiz gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Ekerem»  gümrük nokady 

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň Ekerem şäherçesiniň günorta tarapyndaky Ekerem deňiz terminaly gümrük geçiriş nokady 

Gämileri geçirýär hem-de gämilerde we awtoulaglarda eksporta ugradylýan we üstaşyr geçirilýän nebit önümlerini resmileşdirýär 

Türkmenbaşy halkara deňiz portundaky gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Kenar»  gümrük nokady 

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Kenar şäherçesiniň Kenar toplaýjy ýükleýji nebit kärhanasy gümrük geçiriş nokady 

Gämileri geçirýär hem-de gämilerde we demir ýol ulagynda eksporta ugradylýan nebit önümlerini resmileşdirýär 

Türkmenbaşy halkara deňiz portundaky gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Türkmenbaşy»  gümrük nokady 

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň  Türkmenbaşy Halkara deňiz porty gümrük geçiriş nokady 

Gämileri geçirýär, 

şeýle hem deňiz, demir ýol we awto ulaglarynda eksport we import ýükleri resmileşdirýär 

«Altyn Diýar»  gümrük nokady 

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň TNGIZT-yň gümrük geçiriş nokady 

Awtoulaglarda we demir ýol ulaglarda import we eksport ýükleri resmileşdirýär   

Altyn Asyr awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Altyn Asyr»  gümrük nokady 

Balkan welaýatynyň Etrek etr. Güdriolum şäherçe  gümrük geçiriş nokady 

Awtoulaglary we raýatlary geçirýär 

Serhetýaka demir ýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Serhetýaka»  gümrük nokady 

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etr. Serhetýaka stiýansiýa  gümrük geçiriş nokady 

Demir ýol ulaglaryny geçirýär   

Akýaýla demir ýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Akýaýla»  gümrük nokady 

Balkan welaýatynyň Etrek etr. Güdriolum şäherçe  gümrük geçiriş nokady 

Demir ýol ulaglaryny geçirýär   

Garabogaz deňiz gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Bagtyýarlyk»  gümrük nokady 

Balkan welaýatynyň Garabogaz ş. Magtymguly köçe 10/4 jaýy 

Awtoulaglary, raýatlary, gämileri resmileşdirýär