Customs Service News

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň güni mynasybetli dabaraly çäre geçirildi
10 Dec
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň güni mynasybetli dabaraly çäre geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda 2016-njy ýylyň 10-njy dekabrynda Aşgabat şäheriniň Medeniýet merkezi bilen bilelikde gurnalan Bitaraplygymyzyň 21 ýyllygy mynasybetli dabaraly çäre geçirildi. Oňa Gullugyň şahsy düzümi gatnaşdy we myhman hökmünde Türkmenistanyň Halk ýazyjysy Gözel Şagulyýewa çagyryldy.

Dabarada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň aýdym-saz topary       hem-de Aşgabat şäheriniň Medeniýet merkeziniň aýdymçylary ýurdumyzyň beýik ösüşlerini, Garaşsyzlygymyzy, Bitaraplygymyzy, Gahryman Arkadagymyzyň beýik işlerini wasp edýän aýdymlary bilen çykyş etdiler. Şatlyk-şowhuna beslenen baýramçylyk dabarasy ýokary ruhubelentlikde geçdi.

Dabaraly çärede çykyş edenler Türkmenistanyň  parahatçylyk söýüji daşary syýasatynyň özeni bolup durýan, ýurduň ykdysady we durmuş ösüşine ýardam berýän we sebitde durnuklylygy üpjün etmekde wajyp orun tutýan Bitaraplyk hukuk derejesiniň ähmiýetine ýokary baha berdiler hem-de halkymyzyň asuda, bolelin, eşretli durmuşda ýaşamagy üçin taýsyz tagallalary edýän hormatly Prezidentimiziň adyna çäksiz alkyş sözlerini aýtdylar.