News

Türkmenistanda Eýranyň Medeniýet günleri açyldy
3 Feb
Türkmenistanda Eýranyň Medeniýet günleri açyldy

2016-njy ýylyň 2-nji fewralynda paýtagtymyzda Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri açyldy. Oňa gatnaşmak üçin EYR-nyň Medeniýet we yslam aragatnaşyklary boýunça guramasynyň başlygy Abuzar Ebrahimi Torkamanyň ýolbaşçylygynda uly döredijilik wekiliýeti Aşgabada geldi. Bu uly çäre Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan EYR-nyň ýurdumyzdaky ilçihanasynyň Medeniýet merkezi bilen bilelikde guraldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň başlangyjy bilen Medeniýet günleriniň her ýylda geçirilmegi asylly däbe öwrüldi. Parahatçylyk, ynsanperwerlik hem-de hoşniýetli goňşuçylyk ýaly deňsiz-taýsyz gymmatlygy alamatlandyrýan, Medenitýet günleri döwletara gatnaşyklary pugtalandyrmaga kuwwatly itergi berýär. Şol gatngaşyklaryň esasynda bolsa, iki dostlukly halkyň taryhy-medeni hem-de ruhy däpleriniň umumylygy bar.

Häzir bu gatnaşyklary söwda-ykdysady hyzmatdaşlygynyň hem-de ynsanperwer hereketleriň ençeme ugurlarynda ösüşiň hil taýdan täze derejesi we ýokary depgini tapawutlandyrýar. Muňa 2015-nji ýylda Türkmenistanyň we Eýranyň Liderleriniň özara resmi saparlarynyň barşynda ýokary derejedäki türkmen-eýran gepleşikleriniň uly üstünligi hem-de netijeliligi şaýatlyk edýär. Şol saparlar döwletara aragatnaşyklaryny giňeltmäge, şol sanda ýygjam ylym-bilim gatnaşyklaryny, medeniýet we sungat ulgamynda alyş-çalyşlaryny işjeňleşdirmäge täze itergi berdi.