News

Türkmenistan halkara zenanlar gününi ählihalk dabaralary bilen garşylaýar
9 Mar
Türkmenistan halkara zenanlar gününi ählihalk dabaralary bilen garşylaýar

2016-njy ýylyň 7-nji martynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň maslahatlar zalynda Halkara zenanlar gününe bagyşlanyp, sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen hem-de terbiýeläp ýetişdiren, hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda Türkmenistanyň “Ene mähri” diýen hormatly adyna mynasyp bolan eneleri sylaglamak hem-de köp çagaly maşgalalara täze kaşaň öýleriň açarlaryny gowşurmak dabarasy boldy.

Dünýä iň gymmatly zady – ýaşaýşy peşgeş berýän enelere ähli döwürlerde hem-de ähli halklarda uly sarpa goýlupdyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda Türkmenistanyň “Ene mähri” diýen hormatly adyna mynasyp bolan köp çagaly eneleri sarpalamak dabarasy her ýyl geçirilýän baýramçylyk çäreleriniň iň ähmiýetlisine öwrüldi. Şu ýyl bu ada enelerimiziň iki ýuzden gowragy  mynasyp boldy.

Milli Liderimiz ösüp gelýän nesli terbiýelemäge, jemgyýetiň ruhy esaslaryny pugtalandyrmaga, onda watançylyk ýörelgelerini, umumadamzat gymmatlyklaryny berkarar etmäge, zenanlaryň hukuklarynyň hem-de bähbitleriniň goralmagynyň üpjün edilmegine, maşgalany we eneleri goldamaga aýratyn ähmiýet berýär. Türkmenistanda bu wezipeler döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryna goşuldy we olar anyk işlerde öz beýanyny tapýar. Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, ýurdumyzda mundan beýläk hem zenanlarymyzyň zehinleriniň we ukyplarynyň doly durmuşa geçirilmegi üçin şertleriň döredilmegi babatda ähli tagallalar ediler. Döwletimiz köp çagaly maşgalalary hemmetaraplaýyn goldamak, şol sanda olaryň ýaşaýyş – durmuş şertlerini gowulandyrmak barada aýratyn alada edýär. Halkara Zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalaryň nobatdaky topary  kaşaň täze öýleriň açarlaryna eýe boldular.