Customs Service News

Köpçülikleýin sportuň biraýlygy dowam edýär
11 Apr
Köpçülikleýin sportuň biraýlygy dowam edýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” şygary astynda geçirilýän köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş medeni çäreleri batly depginde dowam edýär. Türkmenistanlylaryň ýüz müňlerçesi bu çärelere işjeň gatnaşyp, sport bilen meşgullanmaga gyzyklanýandyklaryny we sagdyn-durmuş ýörelgesine eýerýändiklerini tassykladylar. Bu köpçülikleýin çärelere Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň işgärleri hem işjeň gatnaşýarlar. Gullugyň sport meýdançalary sagdyn bäsdeşlik ruhuna ýugrulýar. Bu ýerde Gullugyň harby gullukçylary açyk howada önümçilik gimnastikasyna degişli maşklar toplumyny ýerine ýetirýärler.

Gullugyň merkezi edarasynyň sport zalynda kiçi tennis, woleýbol, küşt, şaşka boýunça ýaryşlar guralýar. Küşt boýunça geçirilen ýaryşlarda Gullugyň harby gullukçysy A.Söýünow 1-nji orna mynasyp boldy.

Türgenleşik zallary hem köp adamly bolýar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe harby gullukçylarymyz dürli sport bäsleşiklerine, sagaldyş ähmiýetli çärelerine agzybirlik hem-de ruhubelentlik bilen gatnaşýarlar.