News

Halkara zenanlar gününiň hormatyna baýramçylyk konserti
9 Mar
Halkara zenanlar gününiň hormatyna baýramçylyk konserti

2016-njy ýylyň 7-nji martynda ajaýyp bahar baýramynyň—Halkara zenanlar gününiň öň ýanynda paýtagtymyzyň Mejlisler merkezinde Garşsyz Watanymyzyň şöhratly aýal-gyzlarynyň hormatyna uly konsert geçirildi.

Türkmenistanda “Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly” diýlip yglan edilen şu ýylda ajaýyp bahar baýramy aýratyn mana beslenýär, çünki köp asyrlyk milli däp-dessurlary saklamakda zenanlara möhüm orun degişlidir.

Türkmen sungatynda zenanyň keşbi parahatçylyga bolan gatnaşygyňy beýan etmegiň, ylhamlaryň gözbaşy bolmak bilen, esasy orunda durupdy we şeýle bolmagynda hem galýar. Gadymy döwürlerden bäri türkmen halkynyň hem-de tutuş Gündogaryň şahyrlary, sazandalary hem-de suratkeşleri zenanyň gaýtalanmajak gözelligini asmanyň nury bolan Günüň we Aýyň keşbine, owadan gülleriň tebigy gözelligine deňäpdirler, zenan gözleriniň çäksiz çuňlugyny wasp etdiler. Olar zenana-enä çuňňur hormat goýmagyň, uýalarymyza we gelinlerimize päk niýetli aýawly garamagyň şöhratly däplerini, zenanlary goramak we aýamak baradaky parasatly pentlerini bize miras goýdular.

Şu günki baýramçylyk konsertine gatnaşyjylar bu däpleriň nesilden-nesle geçýändigini görkezdiler. Ýurdumyzyň ähli künjeginden gelen aýal-gyzlar bu konsertiň tomaşaçylary boldy.