News

Umumymilli baýramçylyk mynasybetli dabaralar
3 Apr
Umumymilli baýramçylyk mynasybetli dabaralar

2016-njy ýylyň 3-nji apreli. Ýola goýlan asylly däbe görä, her ýylyň aprel aýynyň birinji ýekşenbesinde “Suw damjasy—altyn dänesi” ählihalk baýramy giňden we dabaraly bellenilýär. Bu gün ýurdumyz edermen miraplaryň, melioratorlaryň, suw gurluşykçylarynyň hormatyny ýetirýär. Olar möhum wezipäni -- hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan suw serişdelerini aýawly saklamak we netijeli ulanmak ýaly mukaddes işi ýerine ýetirýärler.

Dabara gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gutlagyny uly üns we ruhubelentlik bilen diňlediler. Döwlet Baştutanymyz gutlagynda suw hojalyk işgärlerini, oba zähmetkeşlerini we ähli türkmen halkyny “Suw damjasy--altyn dänesi” baýramçylygy bilen tüýs ýürekden gutlady. Milli Liderimiziň gutlagynda bellenilişi ýaly, suwdan peýdalanmagyň asylly ýörelgelerinden ugur alyp, häzirki döwürde  ýurdumyzda suw serişdelerini aýawly saklamak we ondan tygşytly peýdalanmak boýunça giň gerimli maksatnamalaýyn işler durmuşa geçirilýär. 

Açyk asmanyň astynda Türkmenistanyň oba senagat toplumynyň önümleriniň sergisi ýaýbaňlandyryldy, köp dürli azyk harytlarynyň nusgalary onuň esasyny düzdi. Sergä gatnaşyjylaryň hatarynda Oba we suw hojalyk ministrliginiň düzümine girýän edara-kärhanalar we beýlekiler bar. Myhmanlar täze önümler we olaryň görnüşleri, döwrebap enjamlar we tehnologiýalar bilen tanyşmaga mümkinçilik aldylar. 

Dabara gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Ýüzlenme kabul edip, onda oba senagat toplumynyň işgärleri üçin döredilýän şertler, bar bolan suw howdanlarynyň göwrümini giňeltmek hem-de täzelerini gurmak, suwarymly ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, ilaty agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça işlere berilýän aýratyn üns üçin çäksiz hoşallyk bildirdiler. Bu ýere ýygnananlar döwlet Baştutanymyzyň öňde goýan uly möçberli wezipelerini ýerine ýetirmek üçin tutanýerli zähmet çekjekdiklerine ynandyrdylar.