News

 Türkmenistan-Hytaý: müňýyllyklara uzap gidýän gatnaşyklar
10 Apr
Türkmenistan-Hytaý: müňýyllyklara uzap gidýän gatnaşyklar

2016-njy ýylyň 8-nji aprelinde Hytaý Halk Respublikasynyň paýtagtynda “Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy: gazanylan üstünlikler we geljegiň strategiýasy” atly ylmy maslahat geçirildi. Ol ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şöhratly senesine, şeýle hem 2016-njy ýylyň Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly diýlip yglan edilmegine bagyşlandy.

Hytaýyň daşary ýurtlar bilen dostluk gatnaşyklary jemgyýetiniň Parahatçylyk köşgünde geçirilen maslahatyň öň ýanynda fotosergi guraldy. Suratlarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlarynda başyny başlan giň gerimli özgertmeleri, milli däp-dessurlarymyz we beýlekiler beýanyny tapdy. Maslahat başlamazdan öň ýurdumyzyň syýasy, durmuş-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda gazananlaryny beýan edýän wideofilm görkezildi.

Umumy mejlisiň barşynda ylmy maslahata gatnaşanlara gutlag sözleri bilen ýüzlenen HHR-yň daşary işler ministriniň kömekçisi Li Hueýlaý Türkmenistanyň ägirt uly durmuş-ykdysady ösüşi barada durup geçdi. Bu ösüş dünýäniň ähli döwletleri bilen özara bähbitli gatnaşyklara we deňhukukly hyzmatdaşlyga ygrarly bolan milli Liderimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde gazanyldy.

Maslahatyň işiniň barşynda esasy meseleleriň ikisi-sebit we dünýä hyzmatdaşlygyny berkitmekde Garaşsyz Türkmenistanyň eýeleýän orny, şeýle hem müňýyllyk taryhy kökleri bolan Türkmenistanyň we Hytaýyň arasyndaky gatnaşyklaryň oňyn tejribesi bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.