Habarlar

Paýtagtymyzda türkmen-bahreýn syýasy geňeşmeleri geçirildi
9 Iýul
Paýtagtymyzda türkmen-bahreýn syýasy geňeşmeleri geçirildi

2019-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Bahreýn Patyşalygynyň Daşary işler ministriniň halkara işleri boýunça orunbasary Doktor Şeýh Abdulla bin Ahmed bin Abdulla Al Halifanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen syýasy geňeşmeler geçirildi.

 Geňeşmeleriň dowamynda taraplar iki döwletiň arasyndaky syýasy gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem gazanylan döwletara ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişiniň alnyp barlyşyna seretdiler.

Taraplar bitaraplyk derejesine laýyklykda alnyp barylýan ýurduň daşary syýasy işini aýratyn belläp, özara gyzyklanma bildirilýän sebit we halkara meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar hem-de köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň esasyny düzýän sebitleýin we halkara guramalarynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy dowam etdirmegiň zerurlygyny tassykladylar.

Mundan başga-da, geňeşmeleriň barşynda taraplar söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer hem-de şertnama-hukuk binýadyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmekde gyzyklanmalaryny beýan edip, olary işjeňleşdirmek boýunça pikirlerini alyşdylar.