Habarlar

Aşgabatda pudaklaýyn sergi we halkara ylmy maslahat geçirildi
17 Maý
Aşgabatda pudaklaýyn sergi we halkara ylmy maslahat geçirildi

2019-njy ýylyň 16-njy maýynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda Türkmenistanyň oba hojalygynyň gazananlaryna bagyşlanan serginiň we «Türkmenistanyň oba hojalyk ekinleriniň tohumçylyk ulgamynda ýetilen sepgitler we öňde durýan möhüm wezipeler» atly halkara ylmy maslahatynyň açylyş...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygyny kabul etdi
15 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygyny kabul etdi

2019-njy ýylyň 14-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna şu ýylda başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçirilýän çärelere gatnaşmak üçin Aşgabada gelen GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy — Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Leb...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň GDA-da başlyklyk etmekligiň çäklerinde geçiriljek çäreler
14 Maý
Türkmenistanyň GDA-da başlyklyk etmekligiň çäklerinde geçiriljek çäreler

2019-njy ýylyň 15-16-njy maýy aralygynda Türkmenistanyň GDA-da başlyklyk etmekligiň çäklerinde Aşgabat şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň XIV forumy hem-de GDA-nyň tohumçylyk meseleleri boýunça Hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň me...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi
14 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi

2019-njy ýylyň 13-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarifi kabul etdi. TDH habar berýär. Söhbetdeşligiň dowamynda milli Liderimiz we myhman geçen ýyllarda döredilen uly kadalaşdyryjy-hukuk binýadyna daýanýan...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen gutlady
9 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen gutlady diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Sizi 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ýeňiş baýramy adamzady...

Dowamyny oka
Altyn Asyr kölüniň golaýynda täze durmuş-önümçilik toplumynyň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi
9 Maý
Altyn Asyr kölüniň golaýynda täze durmuş-önümçilik toplumynyň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi

2019-njy ýylyň 8-nji maýynda «Altyn Asyr» Türkmen kölüniň golaýynda täze durmuş-önümçilik toplumynyň düýbüni tutmak dabarasy bolup geçdi. Bu barada Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Bu dabaraly çärä Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Döwlet Baştutany ýadygärli...

Dowamyny oka