Habarlar

Ylymlar gününde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ylymlar akademiýasynda maslahat geçirdi
13 Iýun
Ylymlar gününde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ylymlar akademiýasynda maslahat geçirdi

2019-njy ýylyň 12-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ylymlar akademiýasynda ýurdumyzda giňden bellenilýän Ylymlar gününe bagyşlanan maslahat geçirdi diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň agzalarynyň, Mejlisiň, minis...

Dowamyny oka
Mejlisiň kabul eden kanunlarynyň içinde «Haryt nyşanlary hakynda» we «Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary hakynda» Kanunlary
11 Iýun
Mejlisiň kabul eden kanunlarynyň içinde «Haryt nyşanlary hakynda» we «Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary hakynda» Kanunlary

TDH habar bermegine görä, Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň altynjy maslahaty geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenilip taýýa...

Dowamyny oka
Halkara resminamalary kabul edildi
11 Iýun
Halkara resminamalary kabul edildi

TDH habaryna laýyklykda Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň nobatdaky maslahatynda Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlary bilen şu aşakdaky halkara resminamalar tassyklandy:  «Türkmenistan bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda Şertnama», «Halkara Zähmet Guramasynyň...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
6 Iýun
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

2019-njy ýylyň 5-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, diýip TDH habar berýär. Onuň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ýanwar...

Dowamyny oka
5-nji iýun - Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni
5 Iýun
5-nji iýun - Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni

Türkmenistan her ýylyň 5-nji iýunynda dünýä jemgyýetçiligi bilen bilelikde Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününi giňden belläp geçýär. Bu gün bütin dünýäde ekologiýa ähmiýetli çäreler, sergilerdir, ylmy maslahatlar, okuw sapaklary geçirilýär.  Türkmen Döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti Oraza baýramy mynasybetli toý sadakasyny berdi
5 Iýun
Türkmenistanyň Prezidenti Oraza baýramy mynasybetli toý sadakasyny berdi

2019-njy ýylyň 4-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gypjak obasyndaky metjitde mukaddes Oraza baýramy mynasybetli toý sadakasyny berdi, TDH habar berýär. Ozal habar berlişi ýaly, halkymyzyň milli baýramçylygy mynasybetli döwlet Baştutany 4-nji iýuny iş güni däl diýip ygla...

Dowamyny oka