Habarlar

Ahalteke atlarynyň halkara gözellik bäsleşigi
24 Apr
Ahalteke atlarynyň halkara gözellik bäsleşigi

ürkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, türkmen halkynyň milli baýlygy we buýsanjy bolan behişdi bedewlerimiziň dünýädäki şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak maksady bilen, Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 27-nji aprelinde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli ahal...

Dowamyny oka
Türkmenistanda Oman Soltanlygynyň ilçisi işe başlady
24 Apr
Türkmenistanda Oman Soltanlygynyň ilçisi işe başlady

2019-njy ýylyň 24-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Oman Soltanlygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Kasym Mohamed Salim Al Salhiden ynanç hatyny kabul etdi diýip Türkmenistanyň...

Dowamyny oka
Sanly ykdysadyýet boýunça ýörite okuwlar
22 Apr
Sanly ykdysadyýet boýunça ýörite okuwlar

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradowyň Döwlet gullugy akademiýasynda ähli derejedäki ýolbaşçylar üçin ýörite okuwlary guramak boýunça berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada hasabatyna laýyklykda san...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidentleri sebitde iri polimer zawodyna baryp gördüler
19 Apr
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidentleri sebitde iri polimer zawodyna baryp gördüler

2019-njy ýylyň 19-njy aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we ýurdumyzda döwlet saparynda bolýan Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In Hazar sebitindäki örän iri senagat kärhanasyna — Gyýanly şäherçesindäki polimer zawodyna bardylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet ha...

Dowamyny oka
Türkmenistanda Saud Arabystany Patyşalygynyň Medeniýet günleri açyldy
19 Apr
Türkmenistanda Saud Arabystany Patyşalygynyň Medeniýet günleri açyldy

2019-njy ýylyň 18-nji aprelinde türkmen paýtagtynda Saud Arabystany Patyşalygynyň Medeniýet günleri açyldy. Bu çäräni Saud Arabystany Patyşalygynyň Media ministrligi hem-de ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi guradylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet hanarlar gullugy habar berýär. Şu çäre dürli döred...

Dowamyny oka
Aşgabatda ýokary derejeli türkmen-koreý gepleşikleri geçirilýär
18 Apr
Aşgabatda ýokary derejeli türkmen-koreý gepleşikleri geçirilýär

2019-njy ýylyň 17-nji aprelinde Aşgabatda ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň resmi taýdan garşylamak dabarasy boldy, diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Dabara Garaşsyzlyk meýdanyna boldy. Bu ýerde Koreýanyň Liderini Türkmenistanyň res...

Dowamyny oka