Habarlar

V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 30 gün galmagy mynasybetli çäreler
18 Awg
V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 30 gün galmagy mynasybetli çäreler

2017-nji ýylyň 17-nji awgustynda ir säher bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 30 gün galmagy mynasybetli guralan “Awtoulagsyz gün” atly köpçülikleýin ekologiýa çäresine hem-de durmuş maksatly täze desgalaryň...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy
17 Awg
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy

2017-nji ýylyň 16-njy awgustynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynyň mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Oňa Gullugyň şahsy düzümi, ýurdumyzyň ýokary okuw me...

Dowamyny oka
"Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda Hazar deňziniň güni bellenildi
14 Awg
"Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda Hazar deňziniň güni bellenildi

"Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda bellenilen Hazar deňziniň güni uly baýramçylyk öwüşginlerine beslendi. “Hasyl” myhmanhanasynda geçirilen maslahata tebigaty goraýyş düzümleriniň, Hazar deňzi bilen baglanyşykly pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylary, hünärmenleri we ekologlar, şeýle hem Hazarýaka döw...

Dowamyny oka
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitaby
14 Awg
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitaby

Ýurdumyzyň Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky 1001-harby bölüminde Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar” atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy....

Dowamyny oka
Döwlet Baştutanymyzyň Azerbaýjan Resbuplikasyna resmi sapary tamamlandy
10 Awg
Döwlet Baştutanymyzyň Azerbaýjan Resbuplikasyna resmi sapary tamamlandy

Azerbaýjan Resbuplikasyna bolan resmi saparyň çäklerinde Türkmenistanyň Baştutany häzirki zaman Bakuwyň nyşanlarynyň biri bolan Geýdar Aliýew merkezine baryp gördi.  Milli Liderimiz döwrebap binagärligiň ajaýyplyklarynyň hataryna girýän hem-de Azerbaýjanyň paýtagtynyň esasy desgasy bolan binanyň iç...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň parlamentiniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy
10 Awg
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň parlamentiniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasyna resmi saparynyň ikinji gününiň çäklerinde Milli mejlisinde azerbaýjan parlamentiniň ýolbaşçysy Oktaý Asadow bilen duşuşyk geçirdi. Geçirilen duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleri boýunça pikir alyşmalar...

Dowamyny oka