Habarlar

Türkmenistanyň paýtagtynda “Ak şäherim Aşgabat” atly XVII köpugurly halkara sergi öz işine başlady
25 Maý
Türkmenistanyň paýtagtynda “Ak şäherim Aşgabat” atly XVII köpugurly halkara sergi öz işine başlady

2018-nji ýylyň 24-nji maýynda Türkmenistanyň paýtagtynda “Ak şäherim Aşgabat” atly XVII köpugurly halkara sergi öz işine başlady. Sergi häzirki Türkmenistanda şähergurluşyk, binagärlik hem-de şäher düzümini döretmek ulgamynda gazanylan üstünlikleri, toplanan iş tejribesini hem-de geljegini görkezýär...

Dowamyny oka
Halkara maglumat howpsuzlygy meselelerine bagyşlanan türkmen-rus hökümetara geňeşmeleri
23 Maý
Halkara maglumat howpsuzlygy meselelerine bagyşlanan türkmen-rus hökümetara geňeşmeleri

2018-nji ýylyň 22-nji maýynda Aşgabatda Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň degişli ministrlikleriniň we edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda halkara maglumat howpsuzlygy boýunça türkmen-rus hökümetara geňeşmeleri geçirildi. Rus tarapynyň wekiliýetine Russiýa Federasiýasynyň Howpszulyk Geňe...

Dowamyny oka
Türkmenistanda Konstitusiýamzyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni bellenildi
19 Maý
Türkmenistanda Konstitusiýamzyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni bellenildi

2018-nji ýylyň 18-nji maýynda Garaşsyz, Bitarap ýurdumyz milli senenamamyzda şanly seneleriniň birini — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni giňden bellenildi.     Paýtagtymyz Aşgabat ählihalk baýramçylygynyň merkezine öwrüldi, bu ýerde milli Liderimiziň gatnaşm...

Dowamyny oka
Awtomobil sportunda görkezen ýokary ussatlygy üçin hormatly Prezidentimiziň sylaglary
15 Maý
Awtomobil sportunda görkezen ýokary ussatlygy üçin hormatly Prezidentimiziň sylaglary

2018-nji ýylyň 14-nji maýynda Milli sport we syýahatçylyk institutynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Amul — Hazar 2018” Halkara awtorallisiniň ýakynda geçirilen saýlama tapgyryna badalga bermegine bagyşlanan dabaraly maslahat geçirildi. Garagum sährasynyň ýollary boýunça geçiri...

Dowamyny oka
Hormatly Prezidentimiz “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisiniň saýlama tapgyryna gatnaşdy
14 Maý
Hormatly Prezidentimiz “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisiniň saýlama tapgyryna gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisine diňe bir ak pata bermän, eýsem, özi hem onuň saýlama tapgyrlaryna gatnaşdy, onuň barşynda şol halkara ýaryşa Türkmenistandan gatnaşjak ýygyndy toparlar kesgitlenildi.     Ýaryşlaryň saýlama tapgyryna ýurdumyz...

Dowamyny oka
Garaşsyz, hemişelik BitarapTürkmenistanyň halkyna
9 Maý
Garaşsyz, hemişelik BitarapTürkmenistanyň halkyna

Eziz halkym!  Hormatly uruş weteranlary!      Sizi dünýä taryhynda aýratyn orun tutýan şanly sene — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ýeňiş baýramy adamzadyň parahatçylyk, dostluk, belent ynsanperwerlik ýörelgeleriniň çuň many...

Dowamyny oka