Habarlar

Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň agzalygyna saýlanyldy
16 Iýun
Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň agzalygyna saýlanyldy

Ýurdumyzyň 2019 — 2021-nji ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş geňeşiniň agzalygyna saýlanylmagy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň netijeli daşary hem-de içeri syýasatynyň halkara ykrarnamasyna we belent baha mynasyp bolýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öw...

Dowamyny oka
Türkmenistanda Oraza baýramy bellenildi
16 Iýun
Türkmenistanda Oraza baýramy bellenildi

2018-nji ýylyň 15-nji iýulynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen iş güni däl diýlip yglan edilen şu gün ýurdumyzda Oraza baýramy giňden bellenildi. Ir säher bilen ýurdumyzyň ähli metjitlerinde mukaddes Oraza aýynyň tamamlanmagynyň hatyrasyna namaz okaldy.      Oraza b...

Dowamyny oka
Ylymlar güni mynasybetli halkara forum
13 Iýun
Ylymlar güni mynasybetli halkara forum

Türkmen paýtagtynda ýurdumyzda giňden bellenilýän Ylymlar gününe gabatlanylan “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar” atly iki günlük halkara forum öz işine başlady.     Maslahata ýaş türkmen alymlaryndan, mugallymlaryndan başga-da, 30-dan gowrak ýurd...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahatynda birnäçe Ylalaşyklar tassyklandy
12 Iýun
Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahatynda birnäçe Ylalaşyklar tassyklandy

Türkmenistanyň Mejlisi «Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda ekstradisiýa etmek hakynda Şertnamany tassyklamak hakynda», «Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda jenaýat işleri boýunça özara hukuk kömegini bermek hakynda Şertnamany tassyklamak hakynda», «Terrorçy...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistan — ABŞ» işewür geňeşiniň ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi
7 Iýun
Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistan — ABŞ» işewür geňeşiniň ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewür geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty kabul etdi.      Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz we işewür netijeli gatnaşyklaryň geljekki ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar hem-de ABŞ-nyň işewür toparla...

Dowamyny oka
Hormatly Prezidentimiz Bütindünýä welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy
4 Iýun
Hormatly Prezidentimiz Bütindünýä welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy

2018-nji ýylyň 3-nji iýunynda dünýäniň köp ýurtlarynda ilkinji gezek Bütindünýä welosiped güni bellenildi. Bu sene hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan esaslandyryldy. Bu waka ýurdumyzyň ynsanperwerlik ýörelg...

Dowamyny oka