Habarlar

Döwlet gümrük gullugynda bolan iş maslahatynda ulag düzümlerini ösdürmegiň wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy
23 Iýun
Döwlet gümrük gullugynda bolan iş maslahatynda ulag düzümlerini ösdürmegiň wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Döwlet gümrük gullugynda 20-nji iýunda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisiniň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňde goýlan wezipeleri çözmek bilen baglylykda ýurdumyzyň ulag-üstaşyr mümkinçiligini durmuşa geçirmegiň meselelerine bagyşlanylan iş maslahatynda...

Dowamyny oka
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden
21 Iýun
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden

2017-nji ýylyň 20-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine milli durmuş-ykdysady ösüş babatda harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde...

Dowamyny oka
Döwlet Baştutanymyz Ýaragly Güýçleriň edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryny gutlady
17 Iýun
Döwlet Baştutanymyz Ýaragly Güýçleriň edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryny gutlady

Bedew bady bilen ynamly öňe barýan eziz Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny pugtalandyrmak, konstitusion gurluşyny, asyrlardan gözbaş alýan milli gymmatlyklarymyzy we bähbitlerimizi, raýatlarymyzyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün...

Dowamyny oka
Aşgabatda Hökümetara türkmen-wenger toparynyň üçünji mejlisi geçirildi
17 Iýun
Aşgabatda Hökümetara türkmen-wenger toparynyň üçünji mejlisi geçirildi

2017-nji ýylyň 16-njy iýunynda Ykdysadyýet we ösüş ministrliginde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-wenger toparynyň üçünji mejlisi geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin Wengriýanyň daşary işler we söwda ministriniň orunbasary Iştwan Mikolanyň baştutanlygyndaky wekiliýet paýtagtymyza geldi. T...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti Gadyr gijesi mynasybetli günä geçmek hakyndaky Permana gol çekdi
17 Iýun
Türkmenistanyň Prezidenti Gadyr gijesi mynasybetli günä geçmek hakyndaky Permana gol çekdi

2017-nji ýylyň 16-njy iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow “Iş kesilenleriň mukaddes Gadyr gijesi mynasybetli günäsini geçmek hakyndaky” Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, türkmenistanlylaryň 1029-sy mundan beýläk je...

Dowamyny oka
  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterreşiň arasyndaky gepleşikler
14 Iýun
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterreşiň arasyndaky gepleşikler

2017-nji ýylyň 13-nji iýunynda türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza iş sapary bilen gelen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterreşiň arasynda gepleşikler geçirildi. Giňişleýin düzümde, iki tarapyň wekiliýetleriniň gatnaşmagynd...

Dowamyny oka