Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti ählihalk ýowaryna badalga berdi
9 Okt
Türkmenistanyň Prezidenti ählihalk ýowaryna badalga berdi

Döwlet Baştutanymyz bag ekmek boýunça nobatdaky ekologiýa çäresi bolan ählihalk ýowaryna gatnaşdy. Asylly däbe görä, döwlet Baştutanymyz ilkinji bag nahalyny oturdyp, türkmen ilinde aýratyn gadyr goýulýan bag ekmek çäresine badalga berýär. Milli tokaý maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň täze tapgyry...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti “Nowruz ýaýlasynyň aý öýi” binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
9 Okt
Türkmenistanyň Prezidenti “Nowruz ýaýlasynyň aý öýi” binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ahal welaýatynyň dag etegindäki ajaýyp ýaýlasynda “Nowruz ýaýlasynyň ak öýi” binasynyň açylyş dabarasy boldy.  Hormatly Prezidentimiz dabarada eden çykyşynda bu binada 9—10-njy oktýabrda Türkmenist...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra gününe bagyşlanan çärä gatnaşdy
7 Okt
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra gününe bagyşlanan çärä gatnaşdy

6-njy oktýabrda Türkmenistanda ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolanlaryň, şeýle hem 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesinde şehit bolanlaryň ýatlama güni – Hatyra güni bellenilýär. Şu gussaly sene mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Döwlet baýdaklary aşak düşürildi, hemme ýerlerde aýat-d...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden
4 Okt
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden

2017-nji ýylyň 3-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetiren işleriniň jem...

Dowamyny oka
Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň Türkmenistana resmi sapary
3 Okt
Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň Türkmenistana resmi sapary

2017-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin resmi sapar bilen Türkmenistana geldi. Ýokary derejedäki türkmen-russiýa gepleşikleri ilki dar düzümde geçirildi, soňra iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň gatnaşmagynda giňişleýin düzümde dowam etdi. Geçirilen gepleş...

Dowamyny oka
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen türgenleriniň we tälimçileriniň hyzmatlaryny belledi
29 Sen
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen türgenleriniň we tälimçileriniň hyzmatlaryny belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow üstünlikli geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda ýurdumyzyň ýygyndy toparynyň ýeňşine uly goşant goşan türkmen tälimçileriniň hem-de türgenleriniň—milli ýygyndy toparymyzyň agzalarynyň üstünligini ýokary döwlet syla...

Dowamyny oka