Habarlar

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda ikiçäk duşuşygy boldy
21 Few
Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda ikiçäk duşuşygy boldy

2019-njy ýylyň 21-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani bilen duşuşdy. Iki ýurduň Baştutanlary halkara we sebitdäki derwaýys meselelere, şol sanda Owganystanda parahatçylygy gazanmak üçin Türkmenistanyň hal...

Dowamyny oka
Hormatly Prezidentimiziň bedewi — «Galkynyş» toparyna sowgat
18 Few
Hormatly Prezidentimiziň bedewi — «Galkynyş» toparyna sowgat

2019-njy ýylyň 17-nji fewralynda Döwlet sirkinde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan «Galkynyş» toparyna Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumyndan ajaýyp bedewi sowgat bermek dabarasy boldy. Bu ajaýyp bedew Sagdynlyk we ruhubelentlik şygary bilen geçen 2017-nji ýylyň...

Dowamyny oka
2016-2020-nji ýyllar üçin ösüş maksatlarynda hyzmatdaşlygyň çarçuwaly maksatnamasynyň milli ýolbaşçylyk ediji hem-de utgaşdyryjy komitetiniň duşuşygy geçirildi
16 Few
2016-2020-nji ýyllar üçin ösüş maksatlarynda hyzmatdaşlygyň çarçuwaly maksatnamasynyň milli ýolbaşçylyk ediji hem-de utgaşdyryjy komitetiniň duşuşygy geçirildi

2019-njy ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň we BMG-niň arasyndaky 2016-2020-nji ýyllar üçin ösüş maksatlarynda hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly maksatnamasynyň Milli ýolbaşçylyk ediji hem-de utgaşdyryjy komitetiniň (ÖHÇM) maslahaty geçirildi. Maslaha...

Dowamyny oka
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň hem-de medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşygy
15 Few
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň hem-de medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşygy

2019-njy ýyyň 14-nji fewralynda paýtagtymyzda, Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň hem-de medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşygy boldy.  Döwlet Baştutanymyz öz çykyşynda ata Watanymyzy mundan b...

Dowamyny oka
Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
12 Few
Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

2019-njy ýylyň 11-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň birnäçe orunbasarlarynyň we käbir ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçir...

Dowamyny oka
Hormatly Prezidentimiz deputatlar düzümi bilen duşuşdy
8 Few
Hormatly Prezidentimiz deputatlar düzümi bilen duşuşdy

2019-njy ýylyň 7-nji fewralynda Türkmenistanyň Mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow deputatlar düzümi bilen duşuşdy. Onda milli parlamentiň öňünde durýan wezipeler anyklaşdyryldy hem-de ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy bilen bagly...

Dowamyny oka