Habarlar

  Türkmenistan — Italiýa parlamentara duşuşyklary geçirildi
9 Iýul
Türkmenistan — Italiýa parlamentara duşuşyklary geçirildi

2019-njy ýylyň 8-nji iýulynda Mejlisde Italiýa Respublikasynyň parlamentiniň Deputatlar palatasynyň wise-prezidenti Ettore Rozatonyň ýolbaşçylygynda iş sapary bilen türkmen paýtagtyna gelen wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi, diýip TDH habar berýär.

Myhmanlar Türkmenistanyň ykdysady we durmuş taýdan okgunly ösüşine has uly itergi berýän, hormatly Prezidentimiz tarapyndan durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeler bilen baglylykda, milli parlamentiň düzümi hem-de işiniň esasy ugurlary bilen tanyşdyryldy.

Duşuşygyň barşynda halkara hukugynyň kadalaryny ornaşdyrmak boýunça Mejlisiň alyp barýan işleri bellenildi. Munuň özi häzirki zamanyň ählumumy meseleleriniň çözgüdini tapmak boýunça döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sürýän döredijilikli başlangyçlarynyň amala aşyrylmagyna ýardam berýär.

Söhbetdeşligiň barşynda Ettore Rozato öz ýurdunyň dürli ugurlarda Türkmenistan bilen oňyn hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanma bildirýändigini belledi.

Taraplar türkmen-italýan gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegi bolup durýan parlamentara hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alyşdylar. Şunuň bilen baglylykda, kanunçykaryjylyk tejribesini alyşmagyň, iki döwletiň ikitaraplaýyn esasda hem-de halkara guramalarynyň çäklerinde özara bähbitli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirilmegine ýardam berýän yzygiderli duşuşyklaryň hem-de geňeşmeleriň geçirilmeginiň möhümdigi bellenildi.