Gümrük habarlary

«Konteýnerli ýük daşamalara gözegçilik etmek boýunça BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň-Bütindünýä gümrük guramasynyň Maksatnamasynyň» wekilleri bilen duşuşyk
21 Awg
«Konteýnerli ýük daşamalara gözegçilik etmek boýunça BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň-Bütindünýä gümrük guramasynyň Maksatnamasynyň» wekilleri bilen duşuşyk

2019-njy ýylyň 21-nji awgustynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň işgärleri bilen «Konteýnerli ýük daşamalara gözegçilik etmek boýunça BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligiň-Bütindünýä gümrük guramasynyň Maksatnamasynyň» sebitleýin utgaşdyryjysy B. Geldiýewiň duşuşygy geçirildi. Duşuşyga şeýle-de bu Maksatnamanyň milli utgaşdyryjysy Ç.Ataýew gatnaşdy.   

Türkmenistan bu Maksatnama 2009-njy ýylda goşuldy. Bu döwrüň içinde köp taslamalar amala aşyryldy. Halkara gümrük terminalynda hem-de Türkmenbaşy şäherindäki Halkara deňiz portunda Port gözegçiligi topary üçin iş otaglary döredildi. Mundan başga-da gümrük işgärleri üçin okuw çäreleri yzygiderli esasda guralyp durýar. 

Duşuşygyň barşynda taraplar agzalan Port gözegçiligi topary üçin iş otaglarynyň işi, ikitaraplaýyn duşuşygyň geljekki ädimleri hem-de bellenen çäreleriň meýilnamasynyň ýerine ýetirilmegi boýunça edilmeli işler barada Gün tertibine girizilen meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.