Habarlar

Türkmenistanda Milli goşunyň söweşjeň taýýarlygyny duýdansyz gözden geçirmek çäresi başlandy
27 Mar
Türkmenistanda Milli goşunyň söweşjeň taýýarlygyny duýdansyz gözden geçirmek çäresi başlandy

2016-njy ýylyň 26-njy martynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow gije ýarymdan agan wagtlary wideoşekilli göni aragatnaşyga çykyp, Türkmenistanyň goranmak ministri, ýurdumyzyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ý.Berdiýewe Ýaragly Güýçlerimiziň we beýleki goşunlaryň şahsy düzüminiň harby hünär ussatlyklaryny has-da ýokarlandyrmak, milli goşunymyzyň söweşjeň taýýarlygyny gözden geçirmek maksady bilen, degişli tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň we beýleki goşunlaryň harby bölümleri söweşjeň taýýarlyk ýagdaýyna getirilip, görkezme söweş-taktiki tälim beriş türgenleşigine badalga berildi. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň degişli buýrugyna laýyklykda, bellenen tertipde goşunlary söweşjeň taýýarlyga getirmek barada nobatçy güýçlere habar berlip, dessine harby dolandyryş ulgamy ýaýbaňlandyryldy. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň goşun görnüşleriniň serkerdeleriniň hasabatlary diňlenip, görkezme söweş-taktiki tälim çärelerini üstünlikli geçirmek barada ýurdumyzyň Goranmak ministrliginiň ýolbaşçy düzümleriniň öňünde anyk wezipeler goýuldy. 

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy tarapyndan berlen buýrugy birkemsiz we bellenilen wagtda ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň  harby we hukuk goraýjy edaralarynyň düzümleriniň sazlaşykly hereketleri ýola goýuldy.

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň goranyş kuwwatyny hemmetaraplaýyn pugtalandyrmak, Ýaragly Güýçleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek, Türkmenistanyň goranyş häsiýete eýe bolan Harby doktrinasynyň milli Liderimiz tarapyndan işlenip taýýarlanylan esasy kadalaryna laýyk getirmek we ýurdumyzyň parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasat ugruna daýanmak boýunça zerur işler alnyp barylýar.

Bu gezekki duýdansyz guralan harby-taktiki türgenleşigi Milli goşunymyzyň goranyş ukybyny we harby gullukçylaryň söweş taýýarlygyny barlamak maksady bilen ýaýbaňlandyryldy. 

Milli goşunymyzyň harby bölümleri söweş hereketlerini sazlaşykly ýerine ýetirmek üçin bellenen tertipde okuw-türgenleşik merkezlerine tarap düzgün-tertipli harby ýörişi amala aşyrmaga girişdiler.