Habarlar

  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Balkan welaýatyna iş sapary
28 Maý
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Balkan welaýatyna iş sapary

2016-njy ýylyň 25-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow üç günlük iş sapary bilen Balkan welaýatyna ugrady we şol gün Serdar şäherinde gurlan çagalar sagaldyş we dynç alyş merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. 

Döwlet Baştutanymyzyň iş saparynyň hut şu ýerden başlanmagynyň çuňňur manysy bardyr. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary çagalaryň öz zehinlerini hem-de ukyplaryny ösdürmegi, eziz Watanymyzyň gülläp ösmegi üçin alyp barýan işleriniň rowaç bolmagy üçin ähli şertleri döretmäge gönükdirilendir. 

26-njy maýda iş saparyň ikinji gününde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi, onda welaýatdaky işleriň ýagdaýyna garaldy. 

Şeýle hem, iş saparynyň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Mollagara” şypahanasynda, “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy, soňra deňziň kenary boýunça welosipedli gezelenç etdi. 

27-nji maýda iş saparynyň jemleýji güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze durmuş maksatly desgalaryň – deňiz ýakasyndaky syýahatçylyk zolagynda guruljak häzirkizaman "Awaza" şypahanasynyň we Türkmenbaşy şäherinde bina ediljek köpugurly hassahananyň düýbüni tutmak, deňizýaka şäheriniň polisiýa bölüminiň edara binalar toplumynyň açylyş çäreleri mynasybetli dabaralara, şeýle-de deňizçi-serhetçileriň ygtyýaryna gelip gowşan nobatdaky  “Galjaň” atly täze harby-gözegçi gämisini suwa goýbermek dabarasyna gatnaşdy.