Habarlar

Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahat öz işine başlady
27 Noý
Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahat öz işine başlady

    2016-njy ýylyň 26-njy noýabrynda irden paýtagtymyzda, ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň maslahatlar zalynda Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahat geçirildi. Ýokary derejeli forumyň açylyş dabarasyna hem-de umumy mejlise Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.   

    Mälim bolşy ýaly, maslahat Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda geçirilýär. Onuň gün tertibine ulag ýaly strategiki ugurda hyzmatdaşlyga degişli meseleler girizildi. Şunuň bilen baglylykda, maslahata gatnaşmak üçin BMG-niň Baş sekretary Pan Gi Mun Aşgabada geldi.

    Türkmenistanda şeýle ähmiýetli çäräniň geçirilmegi ýurdumyzyň halkara abraýynyň barha belende galýandygynyň hem-de türkmen Lideriniň BMG-niň Baş Assambleýasynyň münberinden beýan eden we ulag-aragatnaşyk ulgamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen oňyn başlangyçlarynyň ählumumy ykrarnamasynyň nobatdaky subutnamasydyr

    Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlara gutlag sözi bilen ýüzlenip, Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji Ählumumy maslahatyň işine gatnaşmak baradaky çakylygy kabul edendikleri üçin myhmanlaryň ählisine tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi. 

    Türkmenistanyň Baştutany Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary jenap Pan Gi Muna, bu guramanyň sekretariatynyň işgärlerine şu maslahata taýýarlyk görmegiň ähli tapgyrlarynda alyp baran uly we netijeli işleri üçin, aýratyn minnetdarlygyny beýan etdi.

    Hormatly Prezidentimiziň çykyşynda belleýşi ýaly, Merkezi Aziýa we Hazar sebitinde degişli ulag-üstaşyr we logistiki ulgamyň döredilmeginiň bu ýagdaýyň möhüm böleginiň biridigi äşgärdir. Gürrüň Gara deňiz we Baltika sebitleriniň, Günorta we Günorta – Gündogar Aziýanyň, Ýakyn Gündogaryň hem-de Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň deňiz terminallaryna çykmak arkaly kontinental Ýewraziýanyň giňişligini öz içine alýan ulag gatnawlarynyň köp şahaly, toplumlaýyn, utgaşykly düzümini gurmak barada barýar. 

    Jenap Pan Gi Mun öz gezeginde çykyş edip, bu maslahatyň onuň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary hökmünde çagyrýan iň soňky halkara forumydygyny, özüniň bu wezipedäki işini durnukly ulag ulgamyna ünsüni jemlemek bilen tamamlamak isleýändigini belledi. Ulag ulgamy bolsa dünýäde ýaşaýşyň şertlerini gowulandyrmagyň, geljekki nesilleriň ösüşiniň möhüm şerti bolup durýar. Jenap Pan Gi Mun bular barada aýtmak bilen, maslahatyň barşynda meselelere döredijilikli çemeleşmäniň görkeziljekdigine, ulag ulgamymyzy durnukly etmek maksady bilen, borçnamalaryň kabul ediljekdigine ynam bildirdi. Munuň özi durmuş taýdan ösüşi, daşky gurşawyň goralmagyny üpjün eder.   BMG-niň Baş sekretary çykyşyny dünýämiziň ekologiýa taýdan durnukly, has sagdyn, sazlaşykly hem-de abadan bolmagy üçin ähli tagallalary etmek baradaky çagyryş bilen jemläp, ýygnananlaryň ählisine oňyn gepleşiklere ygrarlydyklary we foruma gatnaşýandyklary üçin hoşallyk bildirdi***

    Günüň ikinji ýarymynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesini, şol sanda Gruziýanyň Prezidenti Giorgi Margwelaşwili, Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani, Awstriýa Respublikasynyň Milli geňeşiniň Ikinji Prezidenti Karlhaýns Kopf, Belarus Respublikasynyň Milli Ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygy Mihail Mýasnikowiç, ŞHG-niň Baş sekretary Raşid Alimow bilen duşuşyklary geçirdi***

    Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahatyň çäklerinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Pan Gi Mun žurnalistleriň sowallaryna jogap berdi.   

    BMG-niň Baştutany Aşgabatda forumyň guralyş derejesine, dünýä ösüşiniň möhüm şerti hökmünde durnukly ulag ulgamyny döretmek boýunça açyk pikir we teklipleri alyşmak üçin meýdança öwrülen maslahatyň wekilleriniň işlemegi üçin döredilen şertlere ýokary baha berdi.   

    Jenap Pan Gi Mun Türkmenistanyň Hökümetine hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hökümetleriň, işewürleriň, raýat jemgyýetiniň we halkara düzümleriniň giňden wekilçilik etmeginde hyzmatdaşlygyň hem-de ykdysady babatda we ekologiýa ulgamynda jogapkärli çözgütleri gözlemegiň täze ýollaryny ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Munuň özi daşky gurşawy goramaga we durmuş abadançylygyny üpjün etmäge mümkinçilik berer.