Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Awazanyň täze sport toplumynyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy
18 Ýan
Türkmenistanyň Prezidenti Awazanyň täze sport toplumynyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy

    2017-nji ýylyň 17-nji ýanwary. Balkan welaýatynda iş saparynyň ikinji gününiň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda täze döwrebap sport toplumynyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy. 

    Mälim bolşy ýaly, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň ähli sebitlerini, şol sanda deňiz ýakasyny toplumlaýyn ösdürmäge, onuň baý kuwwatyndan netijeli peýdalanmaga aýratyn üns berýär. Munuň özi ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösdürmäge, halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. 

    “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy munuň aýdyň subutnamasydyr. Ol ýyl-ýyldan özüniň çäklerini giňeldip, Hazaryň türkmen kenaryny innowasion düzümli döwrebap deňiz şypahanasyna öwürýär. Häzirki wagtda “Awaza” türkmenistanlylaryň uly höwes bilen dynç alýan ýerine öwrüldi. Daşary ýurtly myhmanlar hem onuň artykmaçlyklaryna ýokary baha berdiler. Mundan başga-da, “Awaza” iri işewürlik hem-de medeni merkez derejesine eýe bolup, ýokary derejedäki duşuşyklaryň, halkara maslahatlaryň, festiwallaryň hem-de sport ýaryşlarynyň geçirilýän ýerine öwrüldi.