Gümrük habarlary

«Ozon zaýalaýjy maddalary ýüze çykarmagyň serişdeleri we usullary» atly okuw çäresi
21 Ýan
«Ozon zaýalaýjy maddalary ýüze çykarmagyň serişdeleri we usullary» atly okuw çäresi

Köp sanly himiki maddalar ýaly, ozon zaýalaýjy maddalar hem senagat, oba hojalyk sarp edijiligini kanagatlandyrmak maksady bilen her gün dünýä bazaryna çykarylýar. Beýleki himiki maddalardan tapawutlylykda ozon zaýalaýjy maddalar, olar atmosfera düşen halatynda Ýeriň ozon gatlagyny zaýalaýar. Şol sebäpden bu maddalaryň söwdasy berk gözegçilikde saklanýar. Gözegçilik halkara şertnamasy bolan Monreal Teswirnamasyna laýyklykda amala aşyrylýar. 

Gümrük edaralary serhetden geçýän harytlara gözegçiligi amala aşyrmak bilen ozon zaýalaýjy maddalaryň bikanun söwdasyna garşy hereketlere öz saldamly goşandyny goşýar. Ozon zaýalaýjy maddalaryň bikanun söwdasyna garşy göreşi amala aşyrmak üçin gümrükçileriň bu ugurda taýýarlykly bolmagy möhüm bolup durýar.

Düýn, 20-nji ýanwarda Gullugyň ýanyndaky Okuw merkezinde hünär taýýarlygy geçýän ýaş hünärmenler üçin Birleşen Milletler Guramasynyň senagat taýdan ösüş maksatnamasy hem-de Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky Döwlet komiteti «Ozon zaýalaýjy maddalary ýüze çykarmagyň serişdeleri we usullary» atly okuw çäresini geçirdi. 

Okuw çäresiniň tamamlanmagy bilen oňa gatnaşyjylara güwänamalar gowşuryldy.