Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 25 ýyllygyna bagyşlanan dabaralar
27 Ýan
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 25 ýyllygyna bagyşlanan dabaralar

    2017-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 25 ýyllygy hem-de Watan goragçylarynyň güni mynasybetli dabara geçirildi.

    Mälim bolşy ýaly, 2016-njy ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşinde Döwlet Baştutanymyz harby gullukçylaryny döwlet sylaglary bilen sylaglamak we olara harby atlary dakmak hakynda resminamalara gol çekdi. 

    Dabaranyň barşynda ýokarda agzalan resminama laýyklykda harby gullukda tapawutlanan serkerdelere, harby gullukçylara dabaraly ýagdaýda sylaglar gowşuryldy.

    Şeýle-de Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylary H.Garataýewe we A.Rozyýewe nobatdaky “maýor” harby ady dakyldy. Olar baýramçylyk gününde mynasyp bolan sylaglary üçin özleriniň buýsançlaryny beýan edip, milli Liderimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.