Habarlar

Türkmen alabaýlary hukuk goraýjy edaralarynyň degişli düzümlerinde gullukda ulanylar
6 Few
Türkmen alabaýlary hukuk goraýjy edaralarynyň degişli düzümlerinde gullukda ulanylar

     Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň soňky mejlisinde türkmen alabaýlarynyň hukuk goraýjy edaralary tarapyndan ulanylmagy barada mesele ara alnyp maslahatlaşyldy.

    Döwlet Baştutanymyza meşhur türkmen alabaýlary ulanylyp geçirilen ýörite tälimler barada habar berildi. Okuw tälimlerinde türkmen itleri jenaýatçylary ele salmak, şeýle hem partlaýjy maddalary ýüze çykarmak boýunça häsiýetli aýratynlyklaryny görkezdi.

   Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow alabaýlary gullukda ulanmak boýunça ýöriteleşdirilen merkezleri döretmegi tabşyrdy. Soňra şol itleri hukuk goraýjy edaralarynyň degişli düzümlerine gullukda ulanmak üçin paýlap bolar. 

   Alabaýlar hem edil ahalteke bedewlerimiz ýaly asyrlarboýy türkmeniň wepaly dostlary we üýtgewsiz ýoldaşlary bolup geldiler, milli baýlygymyza öwrüldiler. Bu ajaýyp itleriň gadymy uruşlarda we ýowuz söweşlerde taplanan söweşjeň häsiýetine garamazdan, bu daýaw itler öz eýesine wepaly dost bolup galýarlar. 

   Bu gün ençeme asyrlar geçenden soň, güýçli we gaýduwsyz, akylly, çydamly, wepaly alabaýlar maşgala agzasyna deňelýär hem-de ozalkysy ýaly sakçy we awçy itler hökmünde öz meşhurlygyny saklap, biziň özboluşly medeniýetimiziň aýrylmaz bölegine öwrüldi.