Habarlar

Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy boldy
21 Few
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy boldy

   2017-nji ýylyň 20-nji fewralynda Döwlet migrasiýa gullugynyň mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli Permanyna laýyklykda, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy boldy. Bu waka milli Liderimiziň Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine täzeden saýlanandan soň, ilkinji ädimleriniň biri boldy we ýurdumyzyň halkara hukugynyň kadalaryna üýtgewsiz ygrarlydygyny görkezip, migrasiýa syýasatynyň meselelerini netijeli çözmegiň nobatdaky mysalyna öwrüldi.

   Bu çäräniň öňüsyrasynda Daşary işler ministrliginiň mejlisler zalynda türkmen diplomatlarynyň, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň baştutanlarynyň, degişli ministrlikleriň we edaralaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda «Raýatsyzlygy azaltmak boýunça Türkmenistanyň oňyn tejribesi» atly halkara duşuşygy geçirildi.

   2005-nji ýylda meýletinlik esasynda 13 müňden gowrak adam Türkmenistanyň raýatlygyny aldy, olardan 9 müň 500-e golaý adam bosgunlardyr. Mundan başga-da, 3 müňden gowrak adam ýaşamak üçin ygtyýarnama aldy, olaryň hem 1800-si bosgunlardyr. 2011-nji we 2013-nji ýyllarda Türkmenistanyň raýatlygyna 4 müň adam, 2014-nji ýylda 786 adam kabul edildi. 2015-nji ýylda ýurdumyzyň çäklerinde hemişelik ýaşaýan hem-de raýatlygy bolmadyk adamlaryň ýene-de 361-si pasport aldylar. Döwlet    Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan 2016-njy ýylyň 9-njy dekabrynda ýene-de 1381 adamy Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek hakynda Permana gol çekilmegi bu ugurda nobatdaky möhüm ädime öwrüldi.

   Duşuşygyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň ählumumy halkara işlerine strategiki gatnaşyjy hökmünde özüni oňat tarapdan görkezýändigini belläp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň migrasiýa babatda ýöredýän syýasatyny amala aşyrmagyň barşynda toplanan oňyn tejribäniň raýatsyzlygy azaltmak we onuň öňüni almak boýunça hereket etmegiň milli meýilnamalary durmuşa geçirilende dünýäniň dürli döwletleri üçin peýdaly ugur görkeziji boljakdygyna ynam bildirdiler.