Habarlar

Türkmenistanda Döwlet baýdagynyň güni dabaraly bellenildi
21 Few
Türkmenistanda Döwlet baýdagynyň güni dabaraly bellenildi

   2017-nji ýylyň 19-njy fewralynda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan Watanymyz nobatdaky gezek Döwlet baýdagynyň gününi belledi. Ählihalk baýramçylygyna bagyşlanan esasy çäreler paýtagtymyzda geçirildi. Bu ýerde ýola goýlan däbe görä, ýurdumyzyň Baş baýdagynyň etegine gül goýmak dabarasy boldy.

   Bu günki gün milli senenamamyzda aýratyn senedir—çärýek asyr mundan ozal, ýagny, 1992-nji ýylyň 19-njy fewralynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagy tassyklanyldy. Ýigrimi bäş ýylyň dowamynda ýurdumyz ýaşyl Tuguň astynda özüniň iň täze taryhyny döredýär, abadançylygyň hem-de ösüşiň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ýurdumyzyň 1995-nji ýylda hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagy bilen, ýaşyl Tugumyzy halkymyzyň köpasyrlyk parahatçylyksöýüjilik däplerini alamatlandyrýan zeýtun pudagynyň iki şahajygy hemişelik bezedi.

   Döwlet Baştutanymyzyň ählumumy abadançylygyň bähbidine netijeli sebit we halkara hyzmatdaşlygyny, howpsuzlygy we durnukly ösüşi berkitmäge gönükdirilen daşary syýasat ugrunyň netijesinde Türkmenistan parahatçylyk döredijiligiň we dostlugyň merkezine öwrüldi. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisinde Halkara Bitaraplyk gününi tassyklamak hakynda Kararnamanyň kabul edilmegi dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatyna berlen ýokary bahanyň hem-de onuň hemmetaraplaýyn goldanylýandygynyň subutnamasy boldy.

   Dünýäde iň beýikleriň bir bolan 133 metrlik baýdak sütüninde Türkmenistanyň Döwlet baýdagy parlaýan paýtagtymyzyň günorta böleginde baýramçylyk görnüşinde bezelen meýdança dabaralaryň esasy geçýän ýeri boldy. Bu ýerde Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli gül goýmak dabarasy boldy. Dabara hökümet agzalary, Mejlisiň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň hem-de pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň häkimi we paýtagtymyzyň etraplarynyň häkimleri, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň baştutanlary, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçileri, hormatly ýaşulular, ýaşlar, jemgyýetçilik guramalaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýurdumyzda işleýän daşary ýurtly işewürler hem-de köpsanly aşgabatlylar gatnaşdylar. Tutuş ýurdumyz boýunça Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli baýramçylyk çäreleri geçirildi. 

   Paýtagtymyzyň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli baýramçylyk konserti boldy. Konsertiň maksatnamasy meşhur sazandalaryň we bagşylaryň, ýurdumyzda geçirilýän döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri bolan tanymal estrada aýdymçylarynyň, folklor toparlarynyň, belli tans ansambllarynyň çykyşlaryny öz içine aldy. Baýramçylyk konsertine gatnaşyjylaryň hatarynda ýokary okuw mekdeplerinde, ministrliklerde we pudak edaralarynda döredilen we ilatyň giň köpçüligini milli medeniýete we sungata çekmäge, şeýle hem täze zehinleri ýüze çykarmaga ýardam edýän çeper höwesjeňler toparlary bar. Şeýle hem baýramçylyk konsertine ýurdumyzyň Goranmak ministrliginiň Serkerdeler öýüniň “Merdana nesiller” aýdym-saz topary we “Göreldeli” harby orkestri gatnaşdylar. 

   Däp bolşy ýaly, konsert ýurdumyzyň welaýatlarynyň toparlarynyň, halkymyzyň agzybirligini we köňül joşgunyny alamatlandyrýan gadymy “küştdepdi” tansyny ýerine ýetirmekleri bilen jemlendi.

   Mukamlar köşgüniň sahnasynda baýramçylyk konsertiniň jemleýji aýdymy bolup, “Goý, ýaňlansyn parahatlyk aýdymy” atly aýdym ýaňlandy. Joşgunly sözler hem-de belent owaz Watanymyzyň Ýaşyl tuguna belent sena bolup, ýurdumyzyň millionlarça raýatlarynyň, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary bilen aýrylmaz baglanyşykly bolan özüniň gülläp ösüş eýýamyny başdan geçirýän Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan döwletimize buýsanç duýgularynyň we bagtyýarlygynyň şöhlelenmesi boldy.