Gümrük habarlary

Ýaragly Güýçleriň edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlarynyň gutardyş dabaralary geçirildi
17 Iýun
Ýaragly Güýçleriň edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlarynyň gutardyş dabaralary geçirildi

2017-nji ýylyň 17-nji iýunynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdeplerinde okaýan harby talyplaryň gutardyş dabaralary geçirildi. 

Harby talyplaryň gutardyş dabaralary her ýylda bolşy ýaly paýtagtymyzyň Konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançada geçirildi. Ol uly ruhubelentlige we ýokary dabaralara beslendi. 

Okuwy tamamlan ýaş serkerdeleriň hatarynda geljekki gümrükçiler hem bar. Her ýyl Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby instituty Döwlet gümrük gullugy üçin ýokary bilimli harby hünärmenleri taýýarlaýar. Olaryň okuw-terbiýeçilik işine Gümrük gullugynyň hünärmenleri hem gatnaşýarlar. Bu jogapkärli işde Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy,

goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň beýik watansöýüjiligi, sagdynlykda, ruhubelentlikde, harby hünär ussatlygynda görkezýän nusgalyk göreldesi, ajaýyp kitaplary, harby-watançylyk çagyryşlary örän uly ähmiýete eýedir.