Habarlar

Hormatly Prezidentimiziň bedewi — «Galkynyş» toparyna sowgat
18 Few
Hormatly Prezidentimiziň bedewi — «Galkynyş» toparyna sowgat

2019-njy ýylyň 17-nji fewralynda Döwlet sirkinde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan «Galkynyş» toparyna Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumyndan ajaýyp bedewi sowgat bermek dabarasy boldy.

Bu ajaýyp bedew Sagdynlyk we ruhubelentlik şygary bilen geçen 2017-nji ýylyň başynda dünýä indi. Şoňa görä-de, taýçanaga mähriban Arkadagymyz Ruhubelent adyny dakypdy. Şonda aýaklanmadyk taýçanak tolgundyryjylyk bilen ýanyndan ýeke ädim hem daşlaşmaýan enesine gysmyljyraýardy. Onuň enesi öz gymmatly neslini mylakatly we aladaçyl seýislere ynanýardy... Iki ýyl geçenden soň bolsa taýçanak ulalyp, güýçlenip, owadan syratly hem-de täsin beden gurluşly, ajaýyp başarnykly we ýokary artistlik ukybyna we hakykatdan-da, özüniň behişdi gözelligi bilen dünýäniň ähli sirk sahnalaryny haýran etmäge taýýar ýagdaýda kemala geldi.

Ady rowaýata öwrülen «asman atlary» ýurdumyzda geçirilýän ähli umumymilli dabaralaryň baş bezegine öwrülýär. Ajaýyp bedewleriň gözelligi we çeýeligi, şeýle hem çapyp barýan atyň üstünde dürli çylşyrymly hereketleri ýerine ýetirýän ýigitleriň ussatlygy tomaşaçylarda ýatdan çykmajak täsirler galdyrýar. Ahalteke bedewlerine atlanan çapyksuwarlar bu sungatyň ähli çylşyrymly usullaryna ussatlyk bilen erk edýändiklerini görkezdiler.http://www.turkmenistan.gov.tm