Habar

Türkmenistanyň Belgiýadaky ilçisi Sapar Palwanow Bütindünýä gümrük guramasynyň (WCO) Baş sekretary Ian Saundersona Magtymguly Pyragynyň şekili bilen elde ýasalan haly gowşurdy. Türkmen haly, Bütindünýä gümrük guramasynyň baş edarasynda muzeýiň bar bolan medeni emläkleriniň üstüni ýetirer. S.Palwanow, ökde türkmen hünärmenleriniň dört aýyň içinde haly döredendigini belläp, halynyň Türkmenistanyň welaýatlaryny alamatlandyrýan bäş sany hakyky göl nagşy bilen bezelendigini aýtdy. Hersiniň özboluşly taryhy we medeni ähmiýeti bar. Bütindünýä gümrük guramasynyň baş sekretary muzeýe şeýle sahy sowgat üçin minnetdarlygyny bildirdi we halynyň ajaýyp ussatlygyna we medeni gymmatlygyna ýokary baha berdi. Haly muzeýe gelýänlere beýik şahyryň we filosofyň mirasyny öwrenmäge ylham berjekdigini bellän Ian Saunders, Magtymguly Pyragynyň dörejiligi bilen tanyşdygyny belläp, ony William Şekspir bilen deňeşdirdi.