Habarlar

Stambul prosesiniň ynamy berkitmek çäreleri boýunça tehniki toparynyň duşuşygy
7 Mar
Stambul prosesiniň ynamy berkitmek çäreleri boýunça tehniki toparynyň duşuşygy

2019-njy ýylyň 6-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýardam bermeginde Owganystana ýardam bermek boýunça Stambul prosesiniň “Sebit infrastrukturalary” Ynamy berkitmek çäreleriniň çäginde oňa gatnaşyjy-ýurtlaryň tehniki toparlarynyň duşuşygy geçirildi diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýty habar berýär.

Çärä Stambul prosesiniň gatnaşyjy-ýurtlarynyň, şeýle hem sebitleýin hem-de halkara guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň başlygy Natalýa Drozd öz çykyşynda: «Biz bu gün bu ýerde Ynamy berkitmek çäreleriniň gyzyklanma bildirýän taraplarynyň ählisi tarapyndan durmuşa geçirilýän infrastruktura taslamalarynyň ilerledilmeginiň ara alnyp maslahatlaşylmagy üçin toplandyk. Bar bolan we meýilleşdirilýän infrastruktura taslamalary boýunça durnukly gatnaşygyň saklanylmagy üçin ÝHHG özüniň giň gerimli howpsuzlyk gurallaryny ulanmaga, şeýle hem Ynamy berkitmek çärelerine degişli bolan infrastrukturalaryň howpsuzlygy we täze söwda hem-de ulag ýollary boýunça söwda ýardam berilmek ýaly meseleler boýunça gepleşiklere kömek bermäge taýýardyr» diýip belledi.