Habarlar

Watanymyzy bagy-bossanlyga öwürmek bag ekmek maksatnamasynyň esasy maksadydyr
23 Mar
Watanymyzy bagy-bossanlyga öwürmek bag ekmek maksatnamasynyň esasy maksadydyr

Türkmenistanda täze bag ekmek möwsümi başlandy. 21-nji martda bellenilýän Halkara Nowruz gününde tutuş ýurdumyz ýowaryna çykdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hut özi Köpetdagyň etegindäki Nowruz ýaýlasyndaky meýdançada bag nahalyny oturtmaga gatnaşyp, giň möçberli bag ekmek maksatnamasynyň nobatdaky tapgyryna badalga berdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly garamak, onuň gözelligini we baýlyklaryny geljekki nesiller üçin saklap galmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr. Biziň ýurdumyzda BMG-niň «2030-njy ýyla çenli Gün tertibiniň» möhüm ähmiýetli ugry, adamlaryň abadan durmuşynyň möhüm şertleriniň biri hökmünde ekologiýa aýratyn üns berilýär. 

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen ýurdumyzda amala aşyrylýan giň möçberli bag ekmek çäresi howanyň üýtgemeginiň ýaramaz netijelerine garşy göreşmek boýunça umumy dünýä işine saldamly goşantdyr. Her bir şäheriň we obanyň töwereginde döredilýän tokaý zolaklary amatly howa ýagdaýyny döredip, tomsuna Garagumuň jöwzaly ýelinden, gyşyna bolsa aýazly şemallardan goraýar. 

Ekologiýa çäresi Milli bahar baýramynyň hormatyna geçirilen dabaralaryň möhüm bölegine öwrüldi. Bu çäräni geçirmek üçin Ahalyň dag etegindäki jülgesindäki Nowruz ýaýlasynyň ajaýyp künjegi seçilip alyndy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde ýaşajyk tut nahalyny oturtmak bilen, köpçülikleýin bag ekmek işiniň täze tapgyryna badalga berdi. Döwlet Baştutanymyzyň başlangyjyna ýygnananlaryň ählisi agzybirlik bilen goşuldylar. Halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň hem-de Türkmenistanda işleýän diplomatik düzümiň wekilleri türkmen topragynyň baýlygyny artdyrýan çärä işjeň gatnaşdylar. 

Tutuş ýurdumyz boýunça ählihalk ýowarynyň barşynda agaç nahallarynyň 460 müňden gowragy oturdyldy. Agaç nahallaryny oturtmak işinden başga-da, bu çäräniň barşynda ozal ekilen nahallara ideg etmek işleri hem geçirildi. Munuň özi ýaş agaç nahallarynyň oňat düýp tutmagyna we güýç toplamagyna mümkinçilik berer.