Habarlar

Aşgabatda ýokanç däl keseller boýunça BSG-niň Ýewropa sebitiniň ýokary derejeli maslahaty geçirildi
11 Apr
Aşgabatda ýokanç däl keseller boýunça BSG-niň Ýewropa sebitiniň ýokary derejeli maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, 2019-njy ýylyň 9-10-njy aprelinde Aşgabadyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda Ýokanç däl keseller boýunça BSG-niň Ýewropa sebitiniň «Ýewropada durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmek üçin ýokanç däl kesellere garşy göreşmek boýunça wezipeleriň çözülmegi» atly ýokary derejeli maslahaty geçirildi. 

Ýygnagyň birinji gününde maslahata gatnaşyjylar BSG-niň gatnaşyjy-ýurtlary we hyzmatdaşlary tarapyndan häzirki wagta çenli edilen işler hakynda gürrüň etdiler, bu bolsa global derejesinde ýokanç däl kesellere garşy göreşmek boýunça oňyn netijeleriň gazanylmagyna mümkinçilik berdi we şunuň bilen hem ol Durnukly Ösüş Maksatlaryna we 2030 Gün tertibine ýetmek prosesine uly goşant goşýandyr.

Maslahatyň ikinji gününde oňa gatnaşyjylar ýurtlaryň we halkara guramalarynyň, aýratyn hem BMG-niň edaralary we hökümete dahylly bolmadyk guramalar bilen strategiki hyzmatdaşlygyň wajyplygy hakynda gürrüň etdiler. Bu ugurda milli we halkara derejesinde innowasion tehnologiýalaryna, degişli maglumatlara deňhukukly ygtyýarlygyň üpjün edilmeginiň zerurlygy bellenilip geçildi.

Ýokanç däl keselleriniň öňüniň alynmagynda we olara garşy göreşde temmäki ulanmagyň we alkogolly içgileri içmegiň netijeleri bilen bagly bolan meseleler boýunça pikirler alyşyldy. Has takygy, Durnukly ösüş maksatlarynyň çäklerinde BSG-niň Temmäkä gözegçilik etmek boýunça Çarçuwaly konwensiýasy hem-de geljekki meýilnamalary işläp düzmek boýunça işler ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu ýerde Türkmenistanyň bar bolan maksatnamalaryň işlenilip düzülmegine goşan ähmiýetli goşandy bellenilip geçildi.

Habar berlişi ýaly, maslahatyň dowamynda Türkmenistan ýokanç däl keselleriň öňüniň alynmagyna goşan uly goşandy üçin Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň güwänamasy bilen sylaglandy.