Habarlar

Aşgabatda «Söwda we hyzmat — 2019» atly sergi we halkara maslahat geçirildi
15 Apr
Aşgabatda «Söwda we hyzmat — 2019» atly sergi we halkara maslahat geçirildi

2019-njy ýylyň 13-14-nji aprelinde Aşgabatda, Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde «Söwda we hyzmat — 2019» atly sergi-ýarmarkasy geçirildi. Ol Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan guraldy. Bu çäre gatnaşyjylaryň iki ýüze golaýyny–öz harytlary we hyzmatlary bilen tanyşdyran ýurdumyzyň we daşary döwletleriň telekeçilerini bir ýere ýygnady, diýip Türkmen Döwlet habar agentligi habar berýär.

Sergide esasan oba hojalyk önümleri, azyk senagatynyň harytlary, halylar we dokma önümleri görkezildi. 

Şeýle hem sergide hyzmatlaryň dürli ugurlary görkezildi: bank hyzmatlary bilen Türkmenistanyň döwlet daşary-ykdysady iş banky hem-de «Rysgal» we «Senagat» paýdarlar täjirçilik banklary, syýahatçylyk hyzmatlary bilen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň myhmanhanalary tanyşdyrdylar.

Kärhanalaryň diwarlyklary görkezilen sergi zalynyň esasy bölegi döwrebap söwda-dynç alyş merkezini ýatladyp, onuň meýdançalarynda ýurdumyzda öndürilýän süýji-köke önümleriniň, ter gök we miwe önümleriniň, azyk önümleriniň tekjeleri, şeýle hem haly we dokma önümleriniň hatarlary ýerleşdirildi.

Şu gezek geçirilýän sergi-ýarmarka milli söwda pudagynyň özboluşly aýnasy bolup, onuň üsti bilen pudagyň ösüş meýillerine, içerki bazaryň ýagdaýyna, ýurdumyzyň önüm öndürijileriniň eksport mümkinçiliklerine baha bermek bolýar. Şunuň bilen baglylykda, söwdanyň we hyzmatlaryň ösüşiniň ýokary derejesi — döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän özgertmeleri milli ykdysadyýetiň döwrebaplaşdyrmagynyň möhüm görkezijisi bolup durýar.