Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi
14 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi

2019-njy ýylyň 13-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarifi kabul etdi. TDH habar berýär.

Söhbetdeşligiň dowamynda milli Liderimiz we myhman geçen ýyllarda döredilen uly kadalaşdyryjy-hukuk binýadyna daýanýan ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçilikleri barada pikir alyşdylar. Şunuň bilen baglylykda, ikitaraplaýyn gatnaşyklary çuňlaşdyrmagyň hem-de diwersifikasiýalaşdyrmagyň anyk guraly hökmünde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran toparynyň eýeleýän orny nygtaldy.

Esasy ugurlarda, ilkinji nobatda, hormatly Prezidentimiziň täze ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek arkaly häzirkizaman ulag düzümini kemala getirmek boýunça möhüm halkara başlangyçlaryny göz öňünde tutup, ulag-kommunikasiýa ulgamynda, şeýle hem ählumumy energetika howpsuzlygyny üpjün etmek babatda ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we ony ösdürmegiň geljegi barada gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy.

Hazarda hyzmatdaşlyk etmek ara alnyp maslahatlaşylan aýratyn mesele boldy. Şunuň bilen baglylykda, myhman 2018-nji ýylyň awgust aýynda Gazagystan Respublikasynyň Aktau şäherinde geçirilen Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň V sammitinde hormatly Prezidentimiziň öňe süren başlangyçlarynyň möhümdigini nygtady.

Ynsanperwer ulgamda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň meselelerine aýratyn üns çekildi. Bellenilişi ýaly, biziň halklarymyzy asyrlaryň jümmüşine aralaşyp gidýän taryhy kökler, hoşniýetli goňşuçylygyň gadymy däpleri baglanyşdyrýar diýip, milli Liderimiz aýtdy hem-de geçirilýän bilelikdäki medeni çäreleriň we dürli maslahatlaryň ähmiýetini nygtady.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de EYR-nyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarif iki dostlukly ýurduň we halkyň bähbitlerine laýyk gelýän döwletara hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.