Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygyny kabul etdi
15 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygyny kabul etdi

2019-njy ýylyň 14-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna şu ýylda başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçirilýän çärelere gatnaşmak üçin Aşgabada gelen GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy — Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedewi kabul etdi. TDH habar berýär. 

Myhman ýüzbe-ýüz duşuşmaga döredilen mümkinçilik hem-de GDA-nyň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň Arkalaşygyň çäklerinde ynsanperwer hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge gönükdirilen XIV forumyny hem-de GDA-nyň tohumçylyk meseleleri boýunça Hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň mejlisini geçirmäge hemmetaraplaýyn goldaw berendigi üçin milli Liderimize hoşallyk bildirdi. 

Hormatly Prezidentimiz hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we özara peýdaly hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty durmuşa geçirýän Türkmenistanyň Arkalaşygyň çäklerindäki däp bolan gatnaşyklaryň ösdürilmegine ygrarlydygyny hem-de GDA gatnaşyjy döwletleriň halklaryny baglanyşdyrýan taryhyň dowamynda kemala gelen dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna hemmetaraplaýyn gyzyklanma bildirýändigini aýtdy.

Duşuşygyň dowamynda öňde boljak forumyň gün tertibiniň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu forumyň baş maksadynyň netijeli gatnaşyklar we tejribe alyşmak, döredijilik hem-de ylmy gatnaşyklary höweslendirmek we ony mazmun taýdan baýlaşdyrmak, özara gatnaşyklaryň täze möhüm ugurlaryny taýýarlamak hem-de bu ugurda bar bolan mümkinçilikleri durmuşa geçirmek üçin ygtybarly binýady döretmekden ybaratdygy bellenildi.

Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz we myhman Arkalaşygyň çäklerinde möhüm ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlary babatda hem pikir alyşdylar. Häzirki ýagdaýy we täze mümkinçilikleri nazara almak bilen, netijeli gatnaşyklary giňeltmek üçin ägirt uly ykdysady kuwwatyň bardygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, GDA-nyň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň Aşgabatda boljak mejlisine, beýleki möhüm duşuşyklara we milli Liderimiziň başlangyjy boýunça Arkalaşygyň beýleki ýurtlarynyň gatnaşmagy meýilleşdirilýän Hazar ykdysady forumyna görülýän taýýarlyk meselelerine deglip geçildi.