Bildirişler
oops

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy Belgili şahsy möhürleriň täze görnüşiniň güýje girýändigini habar berýär

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2022-nji ýylyň 7-nji dekabryndaky çykaran 88-nji buýrugyna laýyklykda, 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Belgili şahsy möhüriň täze nusgasynyň güýje girýändigini  habar berýäris.

Şunuň bilen baglylykda, görkezilen seneden başlap, özge möhür bilen resmileşdirilen gümrük resminamalaryň güýjüni ýitiren hasap edilýändigini ýatladýarys.