Gümrük paçlary we goşmaça tölegler bellenilen harytlar üçin Daşary ykdysady işiň haryt nomenklaturasy boýunça kodlarynyň aýdyňlaşdyrylan sanawlary

«Gümrük tölegleriniň hasaplanylyşyny kämilleşdirmek hakynda» Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 10-njy martynda çykaran 31-nji buýrugy bilen utgaşdyrylan gümrük maglumatlar ulgamynda gümrük tölegleriniň awtomatiki usulda, takyk hasaplanylyşy gazanmak, Daşary ykdysady işiň haryt nomenklaturasyna 
laýyklykda şol bir koda ýerleşdirilen, ýöne dürli gümrük paçlary bellenilen harytlar babatda «ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumatlar ulgamy üçin aýdyňlaşdyrma bermek maksady bilen Gümrük paçlary we goşmaça tölegler bellenilen harytlar üçin Daşary ykdysady işiň haryt nomenklaturasy boýunça kodlarynyň  aýdyňlaşdyrylan sanawlary we Gümrük maksatlary üçin ulanylýan goşmaça gümrük maglumatlarynyň klassifikatory tassyklanyldy.

Goşundylar
oops
DYIHN boýunça paçlar

oops
Kod boýunça klasifikator