Goşmaça tölegiň möçberleri

Türkmenistanyň gümrük çäklerine getirilýän harytlar boýunça:

 

Goşmaça töleg tölenmäge degişli harytlaryň atlary

Goşmaça tölegleriň möçberleri

Piwo

Gümrük bahasynyň 92%-i, emma 1 litri üçin azyndan      9 manat

Düzüminde aşakdaky möçberde alkogol bolan üzüm çakyrlary we alkogolly içgiler:

20 göterim we şoňa çenli

20 göterimden ýokary

Gümrük bahasynyň 168%-i, emma 1 litri üçin azyndan    39 manat

Gümrük bahasynyň 168%-i, emma 1 litri üçin azyndan    61 manat

Spirtli içgiler taýýarlanylanda ulanylýan spirt (saglygy goraýyş maksady bilen getirilýänlerinden, şeýle hem döwlet kärhanalary, alyjylar birleşmeleriniň kärhanalary tarapyndan  getirilýänlerinden beýlekileri)

   1 litri üçin 8 amerikan dollary

Temmäki önümleri

Gümrük bahasynyň 116%-i, emma 1 gutusy üçin azyndan 5 amerikan dollar

Senagat taýdan öndürilen beýleki temmäki we temmäkiniň senagat çalşyryjylary

1 kg üçin 24,4 amerikan dollary

Ýeňil awtoulaglar (tiz kömek awtoulaglaryndan we maýyplar üçin ýörite enjamlaşdyrylan ýörite ulaglardan başga)

Hereketlendirijiniň iş göwrüminiň 1 kub sm-i üçin ABŞ-nyň 0,3 dollary

 

Goşmaça töleg tölenmäge degişli harytlaryň sanawy daşary ykdysady işiň haryt sanawynyň kodlaryna laýyklykda toparlara bölünýär.