Habarlar

 Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinden
25 Maý
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinden

2016-njy ýylyň 24-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

Milli Liderimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna--harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, mundan beýläk-de dürli düzgün bozmalara garşy bilelikde barlyşyksyz göreş alyp barmagy, raýatlarymyzyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň, döwlet bähbitleriniň goragynda durup, halkymyzyň agzybirligine we jebisligine hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ösüşiň täze belentliklerine gadam urýan ýurdumyzyň rowaçlygyna ýardam etmegi tabşyrdy. 

    Mejlisiň barşynda döwlet Baştutanymyz bu ýere ýygnananlara ýüzlenip, ýakynda ajaýyp halylary döredýän gelin-gyzlarymyza bagyşlanan kitaby ýazyp gutarandygyny aýtdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, şu gün bu ýere ýygnananlara täze kitap sowgat berler. Bu kitapda türkmen halkynyň bahasyna ýetip bolmajak milli mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan ajaýyp halylarymyz wasp edilýär. «Arşyň nepisligi» atly kitap şeýle gözelligi döredýän, eli çeper gelin-gyzlarymyza, ene-mamalarymyza bagyşlandy. 

    Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde möhüm meseleleriň başga-da birnäçesine seredildi, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.