Habarlar

 Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň Kommunistik pariýasynyň Merkezi komitetiniň daşary aragatnaşyklar ministrini kabul etdi
15 Iýun
Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň Kommunistik pariýasynyň Merkezi komitetiniň daşary aragatnaşyklar ministrini kabul etdi

2016-njy ýylyň 14-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabada gelen Hytaý Halk Respublikasynyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň daşary aragatnaşyklar ministri Sun Taony kabul etdi.

Myhman wagt tapyp kabul edendigi hem-de söhbetdeşlikde döwletara hyzmatdaşlygynyň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçiligiň döredilendigi üçin hoşallyk bildirip, HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň salamyny hem-de milli Liderimize we ähli türkmen halkyna parahatçylyk, bagt we abadançylyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi we pursatdan peýdalanyp, döwlet Baştutanymyzy Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň nobatdaky, 71-nji   mejlisiniň wise-başlyklygyna nobatdaky gezek saýlanmagy bilen gutlady. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly ýurduň ýokary derejedäki ýolbaşçylaryna iň gowy arzuwlaryny beýan edip, Türkmenistanyň Hytaý bilen köpugurly, özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýändigini nygtady. 

Türkmenistanyň Baştutany we Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň daşary aragatnaşyklar ministri gözbaşyny Beýik Ýüpek ýoly döwründen alyp gaýdýan türkmen-hytaý gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek barada pikir alşyp, soňky ýyllarda dünýä maliýe-ykdysady çökgünligine garamazdan, netijeli döwletara gatnaşyklarynyň yzygiderli ösýändigini kanagatlanma bilen bellediler. Bu gatnaşyklar uzakmöhletleýin hem-de strategiki häsiýete eýe boldy. 

Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek maksatnamasynyň  durmuşa geçirilmegini  hem-de möhüm ulag-üstaşyr merkez hökmünde Türkmenistanyň eýeleýän ornunyň barha artýandygyny nazara almak bilen ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek ara alyp maslahatlaşmagyň aýratyn meseleleriniň biri boldy. Türkmenistan döwrebap, ösen ulag ulgamyny döretmäge, şol sanda döwrebap polat we awtoulag ýollaryny, awtobanlary, demir ýollary uly derýalaryň üstünden köprüleri we beýleki desgalary gurmaga uly üns berýär.