Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Daşoguz welaýatyna iş sapary
18 Iýun
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Daşoguz welaýatyna iş sapary

2016-njy ýylyň 15-nji iýunynda günüň ikinji ýarymynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş sapary bilen ugrady. Şol gun agşam milli Liderimiz Daşoguz şäheriniň merkezinde ýerleşen metjitde mukaddes Oraza aýy mynasybetli agzaçar sadakasyny berdi.

Sadakada döwlet Baştutanymyz hormatly ýaşululara ýüzlenip, bilşiňiz ýaly, biz ýakynda Saud Arabystany Patyşalygyna resmi sapary amala aşyrdyk. Saparyň dowamynda biziň ýurtlarymyzyň gatnaşyklarynyň uly geljegini, täze sepgitleri nazarlaýan gepleşikleri hem-de duşuşyklary geçirdik, oňyn ylalaşyklary gazandyk diýip belledi.

Milli Liderimiziň aýdyşy ýaly, Saud Arabystanynyň Patyşasy, Iki Mukaddesligiň Hyzmatkäri, Onuň Alyjenaby hormatly doganym Salman ben Abdulaziz Al Saud tarapyndan mukaddes Käbäniň – Allanyň öýüniň gapysy açylyp, onuň içinde Muhammet Pygamberiň namaz okan ýerinde namaz okamaga bize mümkinçilik döredildi. Mukaddes Käbäniň içki diwaryny tämizlemek hormaty miýesser etdi. Allanyň öýüniň berekediniň, päkizeliginiň ýurdumyza, milletimize nur bolup ýagmagy ýagşy dileg edilip, mizemez we mukaddes doganlykdan nyşan hökmünde bize teperrik berildi. Şol teperrik Daşoguz welaýatynyň baş metjidine getirildi. 

Sadakadan soň, oňa gatnaşyjylar Daşoguz welaýatynyň baş metjidindäki mukaddes teperrige tagzym etdiler hem-de milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa berk jan saglyk we uzak ömür, Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegini, mähriban halkymyza bagtyýarlyk we abadançylyk dileg etdiler. 

16-njy iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow demirgazyk sebitiň merkezinde täze ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy, şeýle hem, şol gün Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Göçme mejlisde sebitdäki işleriň ýagdaýyna, ýerlerde durmuş-ykdysady özgertmeleriň ilerledilişi bilen baglanyşykly meselelere garaldy. 

17-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna amala aşyrýan iş saparynyň çäklerinde S.A.Nyýazow adyndaky etrapda gurlan Bagtyýar Zaman obasynyň açylyşyna gatnaşmak üçin dabaranyň geçirilýän ýerine geldi. Mähriban Arkadagymyz bu obanyň täze ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabarasynda türkmen toýunyň tutulşyny synlady. Mähriban Arkadagymyz bilen bilelikde halkara maslahata gatnaşmak üçin gelen daşary ýurtly myhmanlar hem bu ajaýyp baýramçylyk pursatlarynyň şaýady boldular. Şeýle-de şu dabaranyň çäklerinde mähriban Arkadagymyz täze jaýly bolan ildeşlerimiziň birnäçesiniň öýlerini gutlady. Olara şa serpaýyny ýapdy. Ildeşlerimiz bolsa öz gezeginde Mähriban Arkadagymyza bagtly durmuşda ýaşamagy üçin döredip beren şertlerine tüýs ýürekden sagbolsunlaryny we alkyş sözlerini aýtdylar.