Habarlar

Durnukly ulag ulgamy boýunça ählumumy maslahat
25 Noý
Durnukly ulag ulgamy boýunça ählumumy maslahat

2016-njy ýylyň 26-njy noýabrynda ilkinji gezek geçirilýän Durnukly ulag ulgamy boýunça iki günlük ählumumy maslahaty öz işine başlaýar. Şeýle möhüm ugurda özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygyny has-da ösdürmekde möhüm ädim boljak bu maslahat BMG-niň durnukly köptaraplaýyn ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmäge, ulagyň ähli görnüşleriniň arasynda hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy üpjün etmäge ýardam etmek hakynda Rezolýusiýasyna laýyklykda 26-27-nji noýabry aralygynda türkmen paýtagtynda geçirilýär. 2015-nji ýylyň dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 70-nji mejlisinde kabul edilen bu Rezolýusiýa Türkmenistanyň Prezidentiniň başyny başlan hem-de Milletler Bileleşiginiň derejesinde biragyzdan makullanan halkara ulag meseleleri boýunça ikinji resminama bolup durýar.

Masalata dünýäniň birnäçe ýurtlaryndan ýokary derejeli resmi wekiliýetler, BMG niň Sekretariatynyň we onuň ýöriteleşdirilen düzümleriniň ýolbaşçylary, halkara guramalaryň, ulaglaryň dürli ugurlarynda iş alyp barýan uly halkara korporasiýalaryň ýolbaşçylary gatnaşarlar.