Habarlar

   Hasyl baýramy mynasybetli dabaralar
28 Noý
Hasyl baýramy mynasybetli dabaralar

    2016-njy ýylyň 27-nji noýabry. Şu gün noýabr aýynyň ahyrky ýekşenbesinde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde Hasyl toýuna bagyşlanan dabaralar geçirildi. Asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan bu ajaýyp baýramçylyk Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe täze many-mazmuna eýe bolmak bilen, ekerançylaryň yhlasly zähmetine, olaryň Watanymyzyň öňünde bitirýän hyzmatlarynyň halkymyz tarapyndan ykrar edilýändiginiň alamatyna öwrüldi.   

    Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda hem-de Garaşsyzlygyň 25 ýyllygy bellenilýän ýylynda oba zähmetkeşleri uly üstünliklere eýe boldular. Türkmen pagtaçylary öz üstüne alan borçnamalaryny üstünlikli berjaý etmek bilen, Watan harmanyna 1 million 50 müň tonnadan gowrak “ak altyn” tabşyrdylar. Gallaçylar hem 1 million 600 müň tonnadan gowrak bugdaý ýygnamak bilen öňde goýlan wezipeleri abraý bilen ýerine ýetirdiler. Gök-bakja öndürmek boýunça hem meýilnamalar üstünlikli ýerine ýetirildi.   

    Baýramçylyk maksatnamasynyň çäklerinde welaýatlarda we etraplarda, şäherlerde we obalarda pagta ýygym möwsüminde tapawutlanan işgärleri sarpalamak dabaralary, şeýle hem şu ýylyň bol hasylyna bagyşlanan bäsleşikler, konsertler, sport we at çapyşyklary hem-de beýleki medeni-köpçülik çäreleri geçirildi.