Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisi
2 Dek
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisi

2016-njy ýylyň 1-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary şu ýylyň 11 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri, düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak we döwrebaplaşdyrmak, jemgyýetçilik-syýasy durnuklylygy, kanunçylygy we hukuk tertibini üpjün etmek boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada hasabat berdiler.  

Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Çakyýew 2016-njy ýylyň geçen döwründe ýolbaşçylyk edýän düzümleriniň alyp baran işiniň netijesi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň barha artýan daşary ykdysady işjeňligini, möhüm sebit ulag-üstaşyr çatrygy hökmündäki ornuny nazara almak bilen, gümrük terminallarynyň döwrebap enjamlaşdyrylmagyna hem-de gullugyň işgärleriniň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyna uly ähmiýet berilýär.   

Milli Liderimiz ýurdumyzyň halkara ähmiýetli iri ulag-üstaşyr çatrygy hökmündäki derejesiniň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen Türkmenistanyň öňe sürýän halkara başlangyçlarynyň aýratyn möhümdigini belläp, gümrük gullugynyň ýolbaşçysyna birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz Döwlet gümrük gullugy tarapyndan alnyp barylýan işleriň döwrüň talaplaryna hem-de umumy ykrar edilen halkara kadalaryna laýyk gelmelidigi baradaky meselä ünsi çekdi.   Şunda häzirki zaman tehnologiýalaryny peýdalanmagyň, gullugyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmagyň, ýurdumyzyň gözegçilik-geçiriş nokatlarynyň işgärleri üçin degişli nazaryýet we tejribe okuwlarynyň geçirilmeginiň hasabyna iş usullaryny kämilleşdirmegiň zerurdygy bellenildi.

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň 11 aýynda ýerine ýetirilen işler baradaky hasabatlaryň jemlerini jemläp, döwlet ösüşini we halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyny üpjün edýän wezipeleriň üstünlikli çözülmeginde wajyp ähmiýeti bolan meseleleriň ýerine ýetirilmeginiň aýratyn ähmiýete eýedigini belledi.  

Şahsy düzümleriň arasynda harby-watansöýüjilik ýörelgeleriniň ösdürilmegine, harby we hukuk goraýjy düzümleriniň işgärleriniň hünär derejesiniň ýokarlanmagyna möhüm ähmiýet bermek boýunça mejlise gatnaşyjylara birnäçe tabşyryklar berildi.

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.  

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, olaryň jogapkärli işlerinde hem-de asylly gulluklarynda üstünlik arzuw edip, mejlisi jemledi