Habarlar

Тürkmen kikboksçylarynyň üstünligi
20 Dek
Тürkmen kikboksçylarynyň üstünligi

    2016-njy ýylyň 19-njy dekabry. Türkmen kikboksçylary iri halkara ýaryşynda nobatdaky gezek uly üstünlik gazandylar. Bu gezek ildeşlerimiz Estoniýanyň paýtagty Tallinde geçen ýaryşda 14 medal (dokuz altyn, üç kümüş we iki bürünç) gazanmak bilen tapawutlandylar.

    “Full-kontakt” görnüşinde (el we aýaklar bilen diňe göwrä urgy geçirmek) 66 kilograma çenli agram derejesinde Şöhrat Hallyýew ýeňiş gazanmagy başardy. Bu baýrak Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talybynyň gazanan ilkinji baýragy däldir. Onuň üstünlikleriniň arasynda 2013-nji ýylda Inçhon şäherinde (Koreýa Respublikasy) geçen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça IV Aziýa oýunlarynda bürünç medal hem bar. Indi Şöhrat Aziada- 2017-de Türkmenistanyň düzüminde çykyş etmäge esasy dalaşgärleriň biri bolup durýar.

    Şeýle hem milli ýygyndymyzyň düzüminde çykyş etmäge Tallinde geçen halkara ýaryşynyň beýleki ýeňijileriniň hem oňat mümkinçiligi bar. Olar “full- kontakt” we “K-1” (ýapon kikboksinginiň görnüşi) görnüşlerinde çykyş eden Nurmuhammet Atabaýew, Şameret Hallyýew, Pygy Sylabow, Nariman Aýdogdyýew, Muhammet Altybaýew, Şöhrat Ýagmyrow, Azamat Jumakulyýew we Şöhrat Pirimanow dagydyr. 

    Merdan Mämmedow, Goçmyrat Jumanyýazow we Seýitmuhammet Çaryýew kümüş medala mynasyp boldular. Çarygylyç Tagangylyjow hem-de Begjan Annagylyjow bolsa hormat münberiniň üçünji basgançagyna galdylar.

    Türgenlerimiziň gazanan şeýle ýokary netijeleri gönüden-göni milli ýygyndymyzyň baş tälimçisi, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi ömrüniň 20 ýyldan gowrak wagtyny türkmen türgenlerine bagyşlan Aleksandr Snagowskiniň ady bilen baglanyşyklydyr. Onuň tälim beren türgenleriniň hatarynda dünýäniň çempiony bolan we dünýäniň kubogyny eýelän zehinli türkmen türgenleriniň birnäçe nesli bar. 

    Bu gazanylan nobatdaky üstünlik Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň kikboksçylarynyň ýokary derejede taýýarlygyny tassyklaýar. A.Snagowsikiniň aýtmagyna görä, Aziada-2017-ä çenli galan wagtda türgenleşik işleri has hem güýçlendiriler. Geljek ýylyň dowamynda öňdebaryjy kikboksing mekdepleriniň binalarynda birnäçe halkara okuw türgenleşikleriniň geçirilmegi göz öňünde tutulýar.